Beslut

Ärende 2001-01
2020-03-18Anmäld reklam Reklam för elavtal via Kundkraft

Annonsör Kundkraft AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 25 sekunder lång reklamfilm som har visats på TV4. I reklamen syns en man vid en driving range. Han är klädd i kavaj och håller en mikrofon. Han står en bit ifrån en golfare och säger på brut­en svenska ”Denna svenska golfman är såklart oroad över sitt elavtal”. Golfaren säger ”Va? Nej, jag har Kund­kraft. Dom för­handlar med elbola­gen åt mig. Oroa dig inte. Lev livet”. Mannen med mikrofon­en svarar ”Jaha”.

Därefter säger en speakerröst ”Med­an du tänker på annat, så pressar vi elpriset åt dig, missa inte tisdagens el­upphandling. Gå med på kund­kra­ft.se”. I bilden syns därefter en tecknad telefon med text på skärmen. Texten lyder ”Vi pressar elpriset åt dig. Låt elbolagen tävla om dig och våra 120 000 medlemmar – lägst pris vinner”. Under texten finns en ruta där det står ”Ditt personnummer” och därunder en knapp som det står ”Gå med i Kundkraft”. Nedanför följer de fyra punkterna ”Slipp förhandla”, ”Nytt avtal varje år”, ”Inga avgifter” och ”Alltid ångerrätt”. Till höger om telefonen står texten ”Elupphandling på tisdag! Gå med på kundkraft.se”. Till sist syns annonsörens logotyp tillsammans med sloganen ”Vi pressar elpriset åt dig”.

Reklamen har producerats av Black Out AB.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Golfaren i reklamen svarar att Kundkraft förhandlar elpriser åt honom så att han slipper göra det själv. Detta är en fullständig osanning då Kundkraft ej förhandlar eller upp­handlar elavtal. Kundkraft ställer ut möjligheten för elleverantörer att lägga bud med lägst pris. Tjänsten går ut på att Kundkraft håller en auktion med en given samling kunder, för leverantörer att lägga bud på om de vill. Att då kalla det för att "Kundkraft förhandlar åt mig" är grovt felaktigt de passivt sitter och hoppas att leverantörer för­hoppningsvis lägger ett bud på deras kunder i klump.

Annonsörens yttrande 
Enligt Kundkraft AB (annonsören) är en förhandling en process, en metod, för att nå en överenskommelse mel­lan två eller flera parter. Begreppet förhandla är en adekvat term för att sammanfatta de steg som ingår i den förhandlingsmetod som annonsören tillämpar för att löpande pressa elpriset åt sina medlemmar.

Poängen med att vara medlem hos annonsören är att få ett lågt elpris, utan tillkommande avgifter, år efter år utan att behöva tänka på uppsägningstider. Annonsörens förhandling sker genom kollektiva auktioner där de elleverantörer som annonsören samarbetar med konkurrerar om att få teckna elleveransavtal med medlemmar hos annonsören.

För att en elleverantör ska kunna få vara med och konkurrera om annonsörens auktioner behöver elleveran­tören först teckna ett samarbetsavtal med annonsören. Detta avtal sätter ramarna för auktionsprocesserna och leverantörens relation till annonsörens medlemmar, till exempel får leverantörerna inte fakturera några fasta avgifter och elen måste levereras från förnybara källor.

Förhandlingsprocessen för att nå ett avtal om elpris ser något förenklat ut såhär:

  1. Elleverantörer ingår samarbetsavtal med annonsören. Avtalet sätter ramarna för auktionsprocesserna och leverantörens relation till annonsörens medlemmar.
  2. Elkonsumenter blir medlemmar hos annonsören. Medlemskapet ger annonsören fullmakt att säga upp konsumentens nuvarande elavtal och därefter löpande ingå nya elavtal åt konsumenten.
  3. Därefter sker ett auktionsförfarande där olika elleverantörer som tecknat samarbetsavtal med annons­ören budar om att få leverera el till den grupp av annonsörens medlemmar som är föremål för den aktu­ella upphandlingen. Den elleverantör som erbjudit lägst, konkurrenskraftigt, elpris vinner och får teckna avtal med de aktuella medlemmarna.
  4. För det fall annonsören skulle göra bedömningen att det vinnande budet i auktionen inte är tillräckligt lågt i förhållande till aktuellt marknadspris på el så har annonsören möjlighet att förhandla ned priset ytter­ligare med den vinnande elleverantören eller välja att göra om auktionen för att försöka få ned pri­set ytterligare. Efter avslutad auktion har konsumenterna 14 dagars ångerrätt på det framförhandlade avtalet.

 
Annonsören hänvisar för en mer detaljerad beskrivning av förhandlingsprocessen till sin webbplats.

Opinionsnämndens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg-ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pelvis beskaffenhet.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedö­mas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall är sannolikt bred, bestående av vuxna konsumenter som kan tänka sig att teckna elavtal genom annons­ören.

Enligt anmälaren är påståendet att Kundkraft förhandlar elpriser åt sina kunder vilseledande. Enligt annonsören är termen förhandla en riktig term för att sammanfatta stegen som ingår i den förhandlingsmetod som annons­ören använder sig av.

Opinionsnämnden finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar påståendet ”förhandlar” som att annon­sören förhandlar med en eller flera elleverantörer för att pressa ned elkostnaderna för deras kunder. Nämnden finner ingen anledning att ifrågasätta annonsör­ens uppgifter om tjänstens utformning. Enligt nämnden erbjuds kunderna ett så lågt elpris som möjligt, givet omständigheterna, genom annonsörens tjänst där olika anbud ställs mot varandra. Den leverantör­er, av de som annonsören har ett samarbetsavtal med, som erbjuder det lägsta priset vinner upp­hand­­ling­en. Nämnden finner mot den bakgrunden att påståendet ”förhandlar” inte används på ett vilseledande sätt. Reklam­en strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli
ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Hanna Hjalmarson, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Göran Segeholm, Axel Tandberg och Canan Yasar.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander