Beslut

Ärende 1709-193
2017-11-07Anmäld reklam Annons för medlemskap i Kundkraft

Annonsör Kundkraft Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att annonsen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en annons, utformad som en artikel, som har publicerats på aftonbladet.se. Rubriken lyder ”Så blir svenska kunder lurade av nätbolagen”. Under rubriken finns två bilder, en med ett villa­område och en med ett vindkraftverk. Under bilderna står ”Kundkraft” i blått, följt av ingressen ”Tycker du också att det är väl­digt dyrt med el? Vår expert Johan Dahlgren från Kundkraft tycker att Sveriges elkonsumen­ter behöver gå ihop och tillsammans göra något åt saken”. Under detta följer brödtexten i reklamen om att elbo­lagen, främst Vattenfall, Eon och Ellevio, tar ut höga avgifter och att dagens reglering inte fungerar. Bland annat står ”I en ar­tikel i SvD beskriver Per Lindvall hur Ellevios utköp av Fortums svenska elnät 2015 visar värdet av nätbolag­ens monopolställning. Köparna betalade nämligen dubbelt så mycket som det skulle kosta att bygga ett helt nytt elnät. – Läs det där en gång till. ”Dubbelt så mycket som att bygga ett helt nytt elnät”. De fick ihop kalkylen efter­som nätbolaget får en monopolställning och kan ta ut orimliga priser, säger Johan Dahlgren”.

Annonsören har skrivit artikeln och Schibsted Brand Studio har producerat reklamen med bild och dylikt.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är rubriken gravt missvisande och reklamen är vilseledande. Det finns inte några belägg för vare sig rubrikpåståendet ”Så blir svenska kunder lurade av nätbolagen” i artikeln eller i övrigt.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Kundkraft Sverige AB (annonsören) är denne mån om att bedriva sitt marknadsföringsarbete med respekt för såväl tillämpliga lagar och branschöverenskommelser som enskilt framställda önskemål. Det är beklagligt att anmälaren i förevarande fall uppfattat marknadsföringen som vilseledande och annonsören har i samband med mottagandet av anmälan avpublicerat annonsen.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pelvis beskaffenhet, sammansättning, mängd, tillverkningssätt och produktionstidpunkt, användbarhet, prestan­da, effektivitet och miljöpåverkan samt det kommersiella eller geografiska ursprunget; produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Reklamombudsmannen finner att rubriken ”Så blir svenska kunder lurade av nätbolagen” samt artikelns text i övrigt ger intryck av att elbolag, främst de stora, tar ut mycket högre avgifter än vad som är motiverat och att svenska kunder därför blir lurade. Annonsören har inte försökt styrka att så är fallet. Annonsen är därför vilse­ledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman