Beslut

Ärende 1801-14
2018-03-21Anmäld reklam Påståenden om appen KRY

Annonsör Webbhälsa AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att påståendena inte är vilseledande. De strider därmed inte mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av två påståenden som har använts dels på webbplatsen kry.se, dels i reklam i tunnel­banevagnar. På förstasidan på webbplatsen kry.se finns till vänster texten ”Läkarbesök i mobilen” i stor storlek i vit och turkos text. Därunder står i mindre text ”Med KRY kan du enkelt träffa läkare via video på en tid och plats som passar dig”. Därunder finns länkar till App Stor och Google Play för att ladda ned appen. Till höger finns en bild på en mobil vars skärm visar ett videosamtal mellan en man klädd i läkarrock med ett steto­skop runt halsen, och en kvinna och ett barn vilka syns i en mindre cirkel på skärmen.

Reklamen som har visats i tunnelbanan finns i två versioner. Båda visar en mobil med en bild på en leende man, klädd i läkarrock med ett stetoskop runt halsen. Bredvid bilden står i stor storlek rubriken ”Läkarbesök när det passar dig” följt av den mindre texten ”Videosamtal med läkare direkt i mobilen. Diagnos, recept och remiss”. KRY:s logotyp finns med samt även App Stores och Google Plays logotyper. I den ena versionen finns en cirkel med texten ”Alltid gratis för barn”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren kallar KRY ett videosamtal med en läkare för ett läkarbesök vilket är befängt. Läkarbesök är ett etablerat begrepp som av många ses som något åtråvärt och sammanknippas med lång väntetid. Hur väl sjuk­vården fungerar mäts ibland genom att ta reda på hur lång tid man behöver vänta på just läkar­besök. Det är med andra ord med viss pondus, som också åtföljs av vissa förväntningar. På företagets mark­nadsavdelning är de väl medvetna om detta och vill dra blickar till sig genom att locka med ordet läkar­besök trots att tjänsten de erbjuder egentligen bara är läkarkonsultation via videosamtal. Detta är vilseledande och devalverar samtidigt begreppet läkarbesök. Det finns saker som en läkare enbart kan göra genom att fysiskt träffa patienten –därmed har begreppet läkarbesök ett unikt värde och en innebörd som man inte bör låta förklenas på detta sätt.

 

Annonsörens yttrande
Webbhälsa AB (annonsören) bestrider att den anmälda marknadsföringen är vilseledande och att den därigen­om strider mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler).

I motsats till vad anmälaren framför så saknas etablerat begrepp av ”läkarbesök”. Läkarbesök kan vara såväl fysiska som digitala och det finns inte någon differentiering mellan benämningen ”läkarbesök” och ”läkarkon­sultation”. Webbhälsa beklagar att anmälaren uppfattar marknadsföringen som vilseledande. Den marknads­föring som anmälaren invänt mot har inte framtagits med uppsåt att vilseleda konsumenter. I marknadsförings­hänseende gäller det att vilseledande marknadsföring föreligger om marknadsföringen påverkar eller sannolikt påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. I sådant fall är marknadsföringen ägnad att vilseleda konsumenten. Denna bedömning ska göras i förhållande till den omsättningskrets som marknadsför­ingen riktar sig mot. I föreliggande fall avser frågan om marknadsföring av digital primärvård, det vill säga en tjänst som med anledning av det fria vårdvalet riktar sig mot samtliga invånare i Sverige. Även om målgruppen för marknadsföringen är synnerligen bred, och vissa individer självfallet innehar specialistkunskap i förhållande till andra, så får ändå kunskap om att läkarbesök kan genomföras på digital väg anses allmänt vedertaget i Sverige idag varför marknadsföringen om digital vård och benämning av denna som ”läkarbesök” inte påverkar eller sannolikt påverkas konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat beslut.  Enligt annonsören strider marknadsföringen inte mot artikel 5 i ICC:s regler varför anmälan bör lämnas utan vidare åtgärder.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Konsumenter i allmänhet antas besitta en rimlig grad av erfarenhet, kunskap och sunt förnuft samt förväntas vara rimligt uppmärksamma och förståndiga.

Anmälaren anser att reklamen devalverar begreppet läkarbesök eftersom det finns saker som läkare enbart kan göra genom att fysiskt träffa en patient. Anmälaren menar att det reklamen marknadsför bara är en läkarkonsult­a­tion, inte ett läkarbesök. Enligt annonsören saknas ett etablerat begrepp av ”läkarbesök” och att kunskap om att läkarbesök kan genomföras på digital väg anses allmänt vedertaget.

Opinionsnämnden konstaterar att påståendena ”Läkarbesök i mobilen” samt ”Läkarbesök när det passar dig” visas tillsammans med en mobil som visar ett videosamtal med en läkare. Det andra påståendet åtföljs även av texten ”Videosamtal med läkare direkt i mobilen”. Nämnden finner att en genomsnittskonsument får intryck av att ”läkarbesök” i detta sammanhang avser ett videosamtal med en läkare, och inte ett fysiskt besök. Vidare finner nämnden att genomsnittskonsumenten förstår att det därmed kan finnas begränsningar i vilka undersök­ningar som kan göras. Nämnden finner mot bakgrund av ovanstående att påståendena inte är vilseledande och de strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Harriet Gillberg, Patrik Löfberg, Inger Skalse och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander