Beslut

Ärende 1812-227
2019-04-03Anmäld reklam Reklam för vårdtjänster från Kry

Annonsör Webbhälsa AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en reklamskylt som har visats på ett tåg. Bilden visar text mot en blåvit bakgrund. På bildens vänstra sida syns texten ”Sveriges största psykologmottagning.” I nedre delen av skylten visas följande information om annonsören ”- Psykologbesök via video”, ”- Tid samma dag”, ”- 4,8/5 i patientnöjdhet”, ”- 250 SEK per besök.”, ”- Kostnadsfritt för alla under 20 år”, ”- Frikort gäller”. I skyltens högra hörn visas annonsörens logotyp och under står ”Trygg vård direkt i mobilen”. Nedanför visas två svarta rutor, i den ena står ”App Store” och i den andra står ”Google Play”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.


Anmälan
Anmälaren menar att påståendet ”Sveriges största psykologmottagning” inte stämmer.


Annonsörens yttrande
Webbhälsa AB (annonsören) bestrider att den anmälda marknadsföringen är vilseledande och att den därigenom strider mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler). Annonsören beklagar att anmälaren uppfattar marknadsföringen som vilseledande.

Den marknadsföring som anmälaren invänt mot har inte framtagits med uppsåt att vilseleda konsumenter. I motsats till vad anmälaren menar anser annonsören att påståendet “Sverige största psykologmottagning” inte är vilseledande, i synnerhet då begreppet “största” kan syfta på flera innebörder (till exempel tillgänglighet, närvaro i primärvården på nationell nivå etcetera) och anmälaren har inte specificerat sin invändning vidare.

Annonsören menar att de tillhandahåller videomöten med psykolog på primärvårdsnivå och är, i motsats till de flesta aktörerna på marknaden, en enda psykologmottagning – inte uppdelade på flertalet mindre mottagningar eller enheter – samt dessutom rikstäckande då en enda mottagning kan tillhandahålla denna vård till samtliga invånare i Sverige, oaktat landstings- och regiongränser. Härutöver finns en hög tillgänglighet för denna typ av vård, då annonsören har öppet från klockan 6 på morgonen till klockan 24 på natten, sju dagar i veckan. Detta sammantaget, men torde även enskilt, visar på att den aktuella marknadsföringen inte är vilseledande.

I marknadsföringshänseende gäller det att vilseledande marknadsföring föreligger om marknadsföringen påverkar eller sannolikt påverkar konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. I sådant fall är marknadsföringen ägnad att vilseleda konsumenten. Denna bedömning ska göras i förhållande till den omsättningskrets som marknadsföringen riktar sig mot.

I föreliggande fall avser frågan om marknadsföring av digital primärvård, närmare bestämt vårdmöten med psykolog, det vill säga en tjänst som med anledning av det fria vårdvalet riktar sig mot samtliga invånare i Sverige. Även om målgruppen för marknadsföringen är synnerligen bred, och vissa individer självfallet innehar specialistkunskap i förhållande till andra, så bör detta inte påverka eller sannolikt påverka konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat beslut menar annonsören.

Enligt annonsören strider därför inte marknadsföringen mot artikel 5 i ICC:s regler varför anmälan bör lämnas utan vidare åtgärder.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om: produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Nämnden finner att målgruppen är bred och består av vuxna konsumenter.

Enligt anmälaren stämmer inte påståendet ”Sveriges största psykologmottagning”. Annonsören motsätter sig detta och menar att begreppet ”största” kan syfta på flera innebörder, till exempel tillgänglighet och närvaro. Vidare menar annonsören att de till skillnad mot andra aktörer på marknaden, är en enda rikstäckande psykologmottagning vilket annonsören anser gör påstående riktigt.

Opinionsnämnden finner att påståendet ”Sveriges största psykologmottagning” är både långtgående och vagt utformat samt kan uppfattas på flera sätt av en genomsnittskonsument, exempelvis avseende flest anställda psykologer eller avseende förekomsten av olika specialistkompetenser. Annonsören har inte styrkt alla nära till hands liggande betydelser av påståendet. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Mikael Pauli
ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Tobias Eltell, Christina Knight, Sara Haraldsson, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Inger Skalse och Axel Tandberg

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jakob Rönnerbäck