Beslut

Ärende 1811-203
2019-03-05Anmäld reklam E-postreklam för knivar från Kitchentime

Annonsör KitchenTime AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett e-postutskick från KitchenTime. Reklamen består av tre sidor. På första sidan vis­as företagets logotyp samt rubriken ”Tjuvstarta Black Friday med 12 erbjudanden!”. Under visas en bild på en person som lagar mat i en orange gryta. Nedanför bilden syns texten ”Som tack för att du är kund hos oss erbj­u­der vi dig några av våra populäraste produkter till Black Friday-priser före den stora Black Friday rean som börj­ar den 23/11. Missa inte chansen att fynda före alla andra!”. Under texten visas en vit ruta med texten ”Shoppa nu” i versal text.

På sida två visas två rader med sex bilder på köksprodukter, tre på varje rad. På understa raden längst till vänster visas en träskiva snett bakåtlutad. Framför träskivan ligger fyra knivar i olika storlekar med svarta hand­tag. Över bilden visas en orange cirkel med innehållande text ”-66%”. Nedanför bilden står ”Zwilling” i fet text och under står ”Knivset 5 delar” En liten bild på en lastbil visas och bredvid står det ”I lager”. Under står det överstruket ”3845 kr” i svart text och till höger om det står med orange färg ”1299 kr”. Under visas en klickbar köpruta.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren har KitchenTime höjt priset på det knivset som marknadsförs en månad innan rean. Det är vilseledande att skriva att produktens ordinarie pris är 3845 kronor när den såldes för 1499 kronor en månad tidigare.

 

Annonsörens yttrande
Enligt KitchenTime AB (annonsören) har man under år 2018 gjort ett ställningstagande om att öka pristranspa­re­­nsen och vara en föregångare på området i den bransch de är en del av. Annonsören menar att det innebär att de drivit ett projekt internt där de dels ändrat arbetsprocesser och teknik för att frångå att leverantörens re­kom­menderade pris kan misstolkas som ordinarie pris och att visa det faktiska priset varan sålts för under en längre sammanhållen period som ordinarie pris.

Annonsören skriver att i det aktuella fallet har det helt enkelt blivit fel, vilket annonsören tar på sig det fulla an­svaret för och sänder en ursäkt till dem som tagit del av den missvisande informationen. Deras nya arbetssätt och tekniska understöd för det hela sjösattes enligt annonsören i början av november med målsättning att vara helt på plats före Black Friday. Annonsören strävar efter att vid varje givet ögonblick ge sina kunder så attraktiva erbjudanden som möjligt och kommer att fortsätta jobba för att hitta den rätta balansen mellan stän­digt låga priser och tillfälliga prissänkningar som kommer kunden till del enbart under korta kampanjperioder.

Enligt annonsören är deras ambition från nu och framåt att fortsätta verka för pristransparens och ett schysst agerande som handlare.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s re­g­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna fra­m­lägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­­­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt.

Anmälaren menar att det är vilseledande att skriva att produktens ordinarie pris är 3845 kronor när den såldes för 1499 kronor en månad tidigare. Enligt annonsörens egna uppgifter är det angivna priset det rekomme­n­derade priset från leverantören.

Reklamombudsmannen konstaterar att uttryck som realisation och andra motsvarande uttryck har stark attrak­tions­kraft som väcker förväntningar om särskilt förmånliga erbjudanden. Både från konsumentsynpunkt och för en väl fungerande konkurrens har det ansetts angeläget att användningen av sådana uttryck inte sker på ett vilseledande sätt.

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument uppfattar den överstrukna svarta prisangivelsen ”3845kr”, tillsammans med texten ”-66%”, som ett ordinarie pris i förhållande till det lägre rödmark­erade priset ”1299kr”. Annonsören har i sitt yttrande angett att det överstrukna svarta priset är ett rekommenderat pris. Reklamombudsmannen konstaterar därav att priset ”3845kr” inte utgjort ett ordinarie pris, det vill säga ett pris som motsvarar annonsörens normala pris för produkten. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman