Beslut

Ärende 1712-276
2018-02-21Anmäld reklam Rabatterbjudande för kläder från KappAhl

Annonsör KappAhl Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att påståendet är vilseledande. Det strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett rabatterbjudande som har publicerats på förstasidan av webbplatsen kapp­ahl.com/sv-se. Överst till vänster finns en svart ruta med den vita texten ”Christmas Shopping Days” i skrivstil, följt av ”Alla varor” i vanlig text. Därunder står ”3 för 2” där siffrorna är skrivna i mycket stor storlek. Nedanför detta står i betydligt mindre, kursiv text ”Vi bjuder på den billigaste. Gäller ej sov- och myskläder till dam och herr. Kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden” och under detta finns tre vita knappar med texterna ”Dam”, ”Herr” respektive ”Barn”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren påstår KappAhl att det är tag tre betala för två på allt, för att sedan ange delar av sortimentet som inte innefattas. Då gäller uppenbarligen inte erbjudandet på allt och då ska man inte heller använda det ordet. Det är vilseledande.

 

Annonsörens yttrande
Enligt KappAhl Sverige AB (annonsören) är det dennes ambition att vara så tydlig som möjligt i sin kommunika­tion med kunder. Med tanke på det stora antalet mottagare av reklam så finns det givetvis alltid en risk för att någon individ kan ha synpunkter på ordval i en sådan kampanj. Men det är annonsörens bestämda uppfattning att reklamkampanjen och dess villkor är tydligt utformade och att det därmed inte heller kan vara fråga om något vilseledande.

I det aktuella fallen har annonsören kommunicerat ett erbjudande (”alla varor 3 för 2” alternativt ”tag tre betala för två på allt”) och i direkt anslutning till erbjudandet också på ett tydligt sätt angett ett begränsande villkor (”gäller ej sov- och myskläder för dam och herr”). Begräsningen rör endast en mycket liten del av alla de varor som annonsören saluför och som erbjudandet totalt omfattar.

All nödvändig information för att förstå erbjudandet finns således tydligt angiven i erbjudandet. Det finns inga andra villkor än de som framgår i erbjudandet och konsumenterna behöver inte söka ytterligare information någon annanstans.

Sättet på vilket erbjudandet är utformat är dessutom vanligt förekommande, jämför till exempel erbjudandet;

”50 % rabatt” med det vidhängande förtydligandet ”Gäller på ordinarie priser”. Dessa typer av erbjudanden med justerande/förtydligande tillägg förekommer frekvent och konsumenter i gemen som läser erbjudanden utform­ade på det sättet annonsören har utformat sitt erbjudande förstår dem, de är tydliga och kan inte missförstås.

Såvitt annonsören kan förstå har inte heller anmälaren missförstått erbjudandet utan tvärtom genast tagit till sig det och att det fanns begränsande villkor. I vart fall framgår det inte att anmälaren varit i butik och försökt köpa de varor som är undantagna från erbjudandet med hänvisning till nämnda kampanj. Annonsören uppfattar an­mäl­arens synpunkter som att han främst har synpunkter på den språkliga utformningen snarare än att erbjud­andet faktiskt direkt skulle vilseleda konsumenter.

Annonsören är av uppfattningen att anmälarens åsikter inte heller kan anses vara representativa för befolkning­en i stort och annonsören har i övrigt inte heller mött några liknande reaktioner vad gäller den aktuella reklam­kampanjen.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt.

Opinionsnämnden finner att påståendet, som i stor stil lyder ”Christmas Shopping Days, Alla varor 3 för 2” ger intryck av att erbjudandet om att köpa tre varor för priset av två gäller samtliga varor. Texten ”Gäller ej sov- och myskläder till dam och herr” – som står i mycket liten, kursiv stil under detta – neutraliserar inte intrycket som påståendet ger. Påståendet är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Camilla Carlell, Peter Cederholm, Tobias Eltell, Hanna Hjalmarsson, Marielle Lundqvist, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Mats Rönne, Inger Skalse, Frida Stjernholm och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Modig