Beslut

Ärende 1712-277
2018-02-21Anmäld reklam Rabatterbjudande för kläder från KappAhl

Annonsör KappAhl Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att påståendet inte är vilseledande. Det strider därmed inte mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett sms som har skickats till kunder hos KappAhl. I sms:et står ”Happy Christmas Shopping! Tag 3 betala för 2 på allt! Gäller tom 24/12 i butik & Online” följt av en kort länk och sedan ”Gäller ej sov- mysplagg dam/herr Avreg? Sänd Stopp t 71450”. All text är i samma storlek och typsnitt.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren påstår KappAhl att det är ”tag tre betala för två” på allt, för att sedan ange delar av sortimentet som inte innefattas. Då gäller uppenbarligen inte erbjudandet på allt och då ska man inte heller använda det ordet. Det är vilseledande.

 

Annonsörens yttrande
Enligt KappAhl Sverige AB (annonsören) är det dennes ambition att vara så tydlig som möjligt i sin kommunika­tion med kunder. Med tanke på det stora antalet mottagare av reklam så finns det givetvis alltid en risk för att någon individ kan ha synpunkter på ordval i en sådan kampanj. Men det är annonsörens bestämda uppfattning att reklamkampanjen och dess villkor är tydligt utformade och att det därmed inte heller kan vara fråga om något vilseledande.

I det aktuella fallen har annonsören kommunicerat ett erbjudande (”alla varor 3 för 2” alternativt ”tag tre betala för två på allt”) och i direkt anslutning till erbjudandet också på ett tydligt sätt angett ett begränsande villkor (”gäller ej sov- och myskläder för dam och herr”). Begräsningen rör endast en mycket liten del av alla de varor som annonsören saluför och som erbjudandet totalt omfattar.

All nödvändig information för att förstå erbjudandet finns således tydligt angiven i erbjudandet. Det finns inga andra villkor än de som framgår i erbjudandet och konsumenterna behöver inte söka ytterligare information någon annanstans.

Sättet på vilket erbjudandet är utformat är dessutom vanligt förekommande, jämför till exempel erbjudandet;

”50 % rabatt” med det vidhängande förtydligandet ”Gäller på ordinarie priser”. Dessa typer av erbjudanden med justerande/förtydligande tillägg förekommer frekvent och konsumenter i gemen som läser erbjudanden utform­ade på det sättet annonsören har utformat sitt erbjudande förstår dem, de är tydliga och kan inte missförstås.

Såvitt annonsören kan förstå har inte heller anmälaren missförstått erbjudandet utan tvärtom genast tagit till sig det och att det fanns begränsande villkor. I vart fall framgår det inte att anmälaren varit i butik och försökt köpa de varor som är undantagna från erbjudandet med hänvisning till nämnda kampanj. Annonsören uppfattar anmälarens synpunkter som att han främst har synpunkter på den språkliga utformningen snarare än att erbjud­andet faktiskt direkt skulle vilseleda konsumenter.

Annonsören är av uppfattningen att anmälarens åsikter inte heller kan anses vara representativa för befolkning­en i stort och annonsören har i övrigt inte heller mött några liknande reaktioner vad gäller den aktuella reklam­kampanjen.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Opinionsnämnden konstaterar att sms:et är kort och att all text är skriven i samma storlek och typsnitt. Påstå­endet ”Happy Christmas Shopping! Tag 3 betala för 2 på allt!” ger i och för sig intryck av att erbjudandet gäller samtliga varor. Begränsningen i erbjudandet ”Gäller ej sov- mysplagg dam/herr” följer dock i så nära anslutning till påståendet, och är skriven i samma storlek och typsnitt, att en genomsnittskonsument sannolikt inte kan undgå att ta del av det. Sms:et är därför inte vilseledande och strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Camilla Carlell, Peter Cederholm, Tobias Eltell, Hanna Hjalmarsson, Marielle Lundqvist, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Mats Rönne, Inger Skalse, Frida Stjernholm och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Modig