Beslut

Ärende 1712-279
2018-02-21Anmäld reklam Annons för juridisk rådgivning från Juristgruppen

Annonsör Juristgruppen AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att annonsen inte är stötande. Den strider därmed inte mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en annons som har publicerats i Svenska Dagbladet. Överst i annonsen finns en röd rubrik som lyder ”Särkullbarn och arv” följt av en fet text som lyder ”Detta är viktig juridisk information till dig som är gift och har särkullbarn. Särkullbarn kallas de barn som inte är gemen­sam­ma. Informationen vänder sig till de makar som äger sin bostad och har särkullbarn. Nedan kan du läsa ett antal förenklade exempel på tänkta kon­se­kvenser”. Sedan följer fyra rutor med text som hand­lar om fyra gifta par och olika situationer som berör sär­kullbarn. Rutorna är från vänster till höger och texten lyder enligt följande:

”Erik & Eva: De är gifta och Erik har särkullbarn. Eva och Erik äger sin bostad värd 4 milj. Bostaden är den huvudsakliga och största ekonomiska tillgången i äktenskapet. Erik går bort först. Eva betalar till särkullbarnet 2.000.000. kronor”. Beloppet står skrivet i rött.

”Berit & Sven: De är gifta och Sven har särkullbarn. Berit och Sven äger sin bostad värd 4 milj. Bostad­en är den huvudsakliga och största ekonomiska tillgången i äktenskapet. De har ett testa­mente. Sven går bort först. Berit betalar till särkullbarnet 1.000.000 kronor”. Beloppet och ordet testamente står skrivet i rött.

”Bo & Kristina: De är gifta och Kristina har särkullbarn. I äktenskapet finns en bostad värd 4 milj. Bo­stad­en är den största ekonomiska tillgången i äktenskapet. De har både testamente och äktenskaps­förord. Kristina går bort först. Bo betalar till särkullbarnet 500.000 kronor”. Beloppet och ”testamente och äktenskapsförord” står skrivet i rött.

”Ulla & Bengt: De är gifta och Bengt har särkullbarn. I äktenskapet finns en bostad värd 4 milj. Bostad­en är den största ekonomiska tillgången i äktenskapet. Ulla och Bengt har varit hos Juristgruppen. Bengt går bort och Ulla betalar till särkullbarnet 0 kronor”. Beloppet och bolagsnamnet Juristgruppen står skrivet i rött.

Under dessa rutor fortsätter den feta texten ”Exemplen är förenklade och andra tillkommande omstän­digheter kan påverka det ekonomiska utfallet. Det är viktigt att särkullbarn skall ha sin lagliga rätt, men vid tidpunkt och med villkor makarna själva påverkar. Juristgruppen inleder nu sitt femte decennium i branschen. Vi har hjälpt mer än 6000 klienter. Du är också välkommen att kontakta Juristgruppen per telefon för en personlig kontakt om du önskar ytterligare information och hjälp.”

Längst ner i annonsen finns bland annat annonsörens logotyp, kontaktinformation, öppettider och ett rabatt­erbjudande.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Anmälaren anser att reklamen ger ett intryck av att gifta par med särkullbarn har som mål att sätta sär­kullbarnet i så ofördelaktig ekonomisk situation som möjligt vid framtida bortgång. Reklamen uppfattas som en guide till hur man gör särkullbarn arvlösa. I annonsen tas ingen hänsyn tas till särkullsbarns intresse. Detta ger intryck av att särkullbarnet måste ordna egen juridisk expertis för att bevaka sin lagliga rätt gentemot sina biologiska föräldrar. Reklamen kan upplevas som stötande, osmaklig och konfrontativ.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Juristgruppen AB (annonsören) är annonsen producerad med stöd i beteendevetenskapliga/­psykologiska institutionen på ett av de större universiteten. Annonsen har ett så kallat inverterat bud­skap, det vill säga ett dubbelt budskap. Den är ämnad att dels stimulera föräldrar att om de så önskar, på laglig grund, reducera arv till så kallade särkullbarn och även stimulera särkullbarn att ta vara på sin rätt. Att annonsen verkligen har ett så kallat inverterat budskap återspeglar sig med önsk­värd tydlighet avseende de uppdrag som annonsören får in med anledning av annonsen. Drygt 60 % av annonsörens klienter är just särkullbarn som vill ta vara på sin rätt och de resterande 40 % är föräldrar som vill reducera arv till särkullbarn.

För att man ska kunna ta till sig annonsen inverterade budskap förutsättes givetvis att man både läser annon­sen i sin helhet och man dessutom förstått det man läst. I annonsen står med särskild fet text ”Det är viktigt att särkullbarn skall ha sin lagliga rätt…”. Som det måste förstås så har vare sig anmäl­aren läst annonsen i sin helhet, eller så gjort men ej förstått vad denne läst.

Upplysningsvis kan nämnas att den omständighet som anmälaren anger med nämnda invektiv, det vill säga att begränsa sina särkullbarns rätt till arv är en självklarhet hos flertalet. I de flesta EU-länder, hela Nordamerika, väsentliga delar av Asien och Afrika har bröstarvingar ingen arvsrätt alls om föräl­drarna så bestämmer än mindre särkullbarn. Med andra ord är det ingen ”mänsklig rättighet” att ärva sina föräldrar. Som det måste förstås menar anmälaren att nämnda länders lagstiftning är stötande, osmaklig och konfrontativ. Annonsören delar inte anmälarens åsikt.

Avslutningsvis menar annonsören att RO borde har förklarat anmälan som otjänlig. Anmälaren har bevisligen inte läst igenom annonsen och än mindre förstått innehållet. Annonsen har dessutom redan prövats av KO och därvid, efter några helt marginella justeringar, funnits stå helt i överensstämmelse med samtliga gällande regler på området.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation (ICC:s regler) får marknadskommunikation inte utformas på ett stötande sätt.                  

Frågan när reklam kan uppfattas som stötande handlar till viss del om smakbedömningar med tydliga inslag av subjektiva värderingar. Någon entydig objektiv måttstock finns inte.

Reklam ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka mål­gruppens genomsnittskonsument med hänsyn till det medium som använts.

Enligt uppgift från Konsumentverket har en liknande annons varit föremål för ett tillsynsärende hos myndig­heten. Fråg­an gällde om reklamen var vilseledande enligt 8 § andra stycket i marknadsföringslagen. Efter justeringar i annonsen beslutade Konsumentverket att ytterligare åtgärder inte var nödvändiga. Opinions­nämnden konstaterar att Konsumentverket inte prövat om reklamen är stötande.

Nämnden konstaterar att annonsen – bland annat genom texterna ”Detta är viktig juri­disk information till dig som är gift och har särkullbarn” och ”Informationen vänder sig till de makar som äger sin bostad och har särkullbarn” samt genom exemplen och texten ”Det är viktigt att särkullbarn skall ha sin lagliga rätt, men vid tidpunkt och med villkor makarna själva påverkar” – riktar sig till gifta par med särkullbarn och bostaden som den största ekonomiska tillgången i äktenskapet. Nämnden finner att en genomsnittskonsument förstår att det i annonsen redogörs för olika sätt att juridiskt hantera särkullbarns rättigheter i samband med en makes bortgång. Även om berörda kan läsa in att annonsen förordar lösningar för att frånta eller minska särkullbarn deras rättigheter kan enligt nämnden innehållet inte anses stötande i reglernas mening. Mot denna bak­grund finner nämnden att reklamen inte är stötande. Den strider därmed inte mot artikel 1 första stycket i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Camilla Carlell, Peter Cederholm, Tobias Eltell, Hanna Hjalmarsson, Marielle Lundqvist, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Mats Rönne, Inger Skalse, Frida Stjernholm och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Sofia Löfgren