Beslut

Ärende 2104-102
2021-05-17Anmäld reklam Reklam för studsmattor från Jula

Annonsör Jula Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är sökordsannonsering via Google Ads som visats vid sökning efter ”studsmatta jula” på google.se. Överst i annonsen står det ”Annons https://www.jula.se/studsmattor” följt av rubriken ”Köp Studs­mattor 499,00 kr - Beställ redan idag på Jula.se” och därunder texten ”Studsmattor 499,00 kr. Öppet Köp i 60 dagar. Beställ nu på Jula.se. Stort utbud, låga pris­er och 60 dagars öppet köp. Se våra erbjudanden och köp redan idag!”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom man tror att det säljs studsmattor från 499 kronor. Det är bara tillbehöret kantskydd som har det låga priset.

 

Annonsörens yttrande
Jula Sverige AB (annonsören) skriver att man bedriver detaljhandel med ett brett produktsortiment inom hem, trädgård och fritid. Försäljningen sker genom både fysiska butiker och e-handel. Hos annonsören kan villa­ägare, hemmafixare, lantbrukare och hantverkare hitta det mesta.

Enligt annonsören är mötet med människor viktigt och man jobbar aktivt med att vårda alla sina kundrelationer och hur man uppfattas på marknaden. Några ledord från annonsörens värdegrund – den så kallade Julaandan – är att ”vi är folkliga och ärliga” och ”vi tar ansvar”. Att ha ett sådant förhållningssätt i alla relation­er och all sin kommunikation är något som annonsören tar på största allvar. Annonsören skulle därför aldrig av­siktligt tänja på gränsen för tillåten marknadsföring eller vad som i övrigt kan uppfattas som hygglig kommuni­ka­tion.

Den aktuella marknadsföringen är automatiskt genererad i anmälarens webbläsare, och har tillkommit bland annat utifrån anmälarens sökning och användarhistorik, samt annonsörens och Googles annonsalgoritmer, vilka ständigt utvecklas. Mot denna bakgrund och utan att i sak ta ställning till om marknadsföringen varit vilseled­an­de eller ej, får annonsören förtydliga att utgångspunkten för all annonsörens kommunikation är att annonsören ska vara aktiv avsändare, och budskapet ska präglas av annonsörens värdegrund.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla på­stående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämn­ande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas.

Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­un­derlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknads­förar­en ska ha dokumentation till­gänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i det nu aktu­ella fallet är enligt Reklamombudsmannens bedömning bred och består i huvudsak av konsumenter som handlar eller kan tänka sig att handla från annonsören.

Enligt artikel 23 i ICC:s regler har annonsören det övergripande ansvaret för marknadskommunikationen.

Enligt anmälaren är det vilseledande att skriva ”Köp studsmattor 499 kronor” då endast tillbehöret kant­skydd kan köpas till priset 499 kronor.

Enligt annonsören är reklamen automatiskt genererad i anmälarens webbläsare och har tillkommit bland annat utifrån anmälarens sökning och användarhistorik samt annonsörens och Googles annonsalgoritmer. Annon­s­ören kommenterar inte huruvida inlägget är vilseledande eller inte.

Reklamombudsmannen konstaterar inledningsvis att annonsören har det övergripande ansvaret för marknads­kommunikation. Reklamen är en sökordsannons via Googles annons­tjänst Google Ads som har visats på Google.se vid sökning på ”studsmatta jula”. Att reklamen enligt annonsören tillkommit utifrån anmälarens sökning, användarhistorik samt annonsörens och Googles annonsalgoritmer från­tar inte enligt Reklamombudsmannen inte annonsören dess övergripande ansvar.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen bland annat innehåller rubriken ”Köp Studsmattor 499,00 kr” och ”Beställ nu på Jula.se. Stort utbud, låga priser och 60 dagars öppet köp”. Reklamombudsmannen finner att en genomsnitts­konsument sannolikt uppfattar påståendet ”Köp studsmattor 499 kronor” som att annonsören säljer studsmattor till priset 499 kronor. Annonsören har inte styrkt att så är fallet. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman