Beslut

Ärende 1901-12
2019-05-16Anmäld reklam Reklam för luft/luftvärmepump från Qlima

Annonsör Jula Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av ett erbjudande på en luft/luftvärmepump på jula.se. Till vänster i bild visas produkten från olika vinklar. Till höger om bilderna står det ”Luft/luftvärmepump SC-JA2518” samt uppgift om kilowattkapacitet på 3,72kW. Därunder står i punktform ”För 30-45 m2 stora utrymmen”, ”Utomhusdel med värmeslinga”, ”Appkompatibel” och därunder information om pris och erbjudandets längd.

Under fliken ”Produktinfo” finns utförligare information. Inledningsvis står det ”Energisnål inverterpump som är lämplig för kompletteringsvärme i 30-45 m2 stora utrymmen! Luftvärmepumpen har gjort en storskalig invasion av våra hem det senaste decenniet – det tack vare hur effektiva, enkla och underhållsfria de är. Värme- och kylanläggningen SC-JA2518 fortsätter på samma spår av användarvänlighet samt sitt tillförlitliga och sparsamma värmeskapande när kylan tagit över utomhusluften.”

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Annonsören har marknadsfört dessa pumpar med att de ska klara 30-45 kvadratmeter. Enligt Jula Norge och tillverkaren kan man aldrig räkna i kvadratmeter utan i kubikmeter. Det framgår inte av reklamen att man måste räkna på standardtakhöjd 240 centimeter.

Annonsörens yttrande
Jula Sverige AB (annonsören) uppfattar anmälan så att anmälaren anser att angivande av kvadratmeter istället för kubikmeter är vilseledande.

Att finna lämplig värmepump i det specifika fallet beror på många faktorer såsom klimatzon, husets nuvarande energiförbrukning, isolering och husets storlek. Detta måste undersökas noggrant av kunden innan köp, men värmepumpbranschen försöker guida kunden genom användande av standards och frågor som hustyp, byggnadsår, postnummer och kvadratmeteryta. På nätet finns en lång rad webbsidor som ger råd åt konsumenter hur de bör välja. Det är naturligtvis riktigt att uppvärmning bättre beskrivs i termer om volymluft som ska värmas upp, men det är få konsumenter som har en uppfattning om vilken volym deras hus eller garage har. Det normala för beskrivningen av rum och lokaler är att ange dess kvadratmeteryta.

Detta är också praxis på värmepumpsområdet för hur man hjälper sina kunder att beräkna vilken värmepump som behövs. Man frågar inte efter kundens volym utan om deras golvyta/bostadsarea, det är helt enkelt konsumentvänligare. Genom att dividera värmepumpens uppskattade volymprestanda med standardtakhöjden 2,4 meter har man ett kvadratmetermått som kan jämföras med den av konsumenten uppgivna golvytan. Det är också så annonsörens har gjort.

Annonsörens användning av kvadratmeter i marknadsföring för värmepumpar är alltså inte oriktigt. Det kan heller inte sägas att det är vilseledande att ange kvadratmeter istället för kubikmeter, snarast tvärtom då det är en hjälp för kunden att förstå vilken pump som kan vara lämplig utan att behöva plocka fram en miniräknare.

Annonsören har bifogat bevisning hur IVT, Nibe, Bosch och Polarpumpen använder begreppet yta, och inte volym.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet, prestanda och effektivitet.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts. Genomsnittskonsumenten i målgruppen för reklamen består sannolikt av normalt upplysta och uppmärksamma småhusägare som besöker webbsidan för att de är intresserade av att köpa en luftvärmepump.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande då annonsören, genom att ange att produkten har kapacitet för en viss kvadratmeteryta, ger intryck av att produktens kapacitet är större än om kapaciteten uppgivits i kubikmeter. Enligt annonsören är det gängse i branschen att använda yta istället för volym eftersom flertalet konsumenter känner till vilken yta de har, men inte volymen.

Opinionsnämnden konstaterar att den marknadsförda produkten luft/luftvärmepump är en sällanköpsvara som kräver installation och som påverkar värmekostnaderna för huset under en lång tid framöver. Det är därför sannolikt att den inhandlas efter att konsumenten tagit del av information om produktens väsentliga egenskaper. Konsumenten kan därför förmodas gå förhållandevis noggrant tillväga för att inhämta och värdera information.

Nämnden finner att påståendet ”För 30-45 m2 stora utrymmen” ger en genomsnittskonsument intryck av att luftvärmepumpen fungerar på utrymmen med den nämnda golvytan. Enligt annonsören är måttet i kvadratmeter satt i relation till den standardtakhöjd som svarar mot volymprestandan för värmepumpen. Nämnden finner därför att det inte är vilseledande att använda måttet yta istället för volym vid marknadsföring av lustvärmepumpar. Reklamen är därför inte vilseledande och strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Anna Edman, Harriet Gillberg, Sara Haraldsson, Christina Knight, Jonas Linnér, Christina Nylander, Mikael Pauli, Mats Rönne, Göran Segeholm, Inger Skalse, Helena Westin och Canan Yasar.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander