Beslut

Ärende 1911-255
2020-02-12Anmäld reklam Youtubereklam för hörlurar från JBL

Annonsör Harman International Industries, Inc

Influencer Daniel Norlin

Influencer Sebastian Tadros

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamfilmen är utformad utan vederbörlig känsla för socialt ansvar. Den strider därmed mot 1 Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommu­nikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett 11 minuter och 58 sekunder långt reklaminlägg som har visats på Daniel Norlins Youtubekanal. Fil­men har titeln ”Klipper sönder folks hörlurar & ger de nya”. Filmen inleds med att influencern Daniel Norlin går fram till en kvinna som sitter och läser på ett bibliotek. Han tar fram en sax och klipper av sladd­en till hennes hörlurar. Hon rycker till och han säger ”Oj, oh”. Därefter syns Daniel Norlin tillsammans med influencern Sebastian Tadros. Daniel Norlin säger ”Tjena på er och välkomna tillbaks till min Youtubekanal. Jag hoppas ni mår fett bra idag. Idag står jag här med Sebastian Tadros. Vi har så sjuka grejer på g”. Han håller upp en för­packning med hör­lurar som han nästan tappar. Sebastian Tadros utbrister ”Mamma mia” och Daniel Norlin ”Mamma mia pizzeria”. Sebastian Tadros säger därefter ”Shh, vi måste vara tysta.”. Daniel Norlin säger då ”Ah juste, jag glömde säga att vi är på ett bibliotek och vi har ett samarbete med JBL Tune 120 TWS. Det är ett par såhär… plughörlurar som är fett bra.”.

Några sekunder senare i klippet säger Daniel Norlin ”Och som ni såg på titeln så ska vi faktiskt göra någonting helt sjukt. Är du redo för det här?”. Han tittar på Sebastian Tadros som klipper med en sax i luften. Sebastian Tadros säger ”Jag är så nervös, jag håller på att dö”. Daniel Norlin säger ”Han har ju aldrig prankat” och pekar på Sebastian Tadros. Daniel Norlin säger ”Det här är det maxaste jag någonsin har gjort, fatta att vi ska komma fram och klippa sönder folks hör­lurar och sen kommer vi att ge de här som” och håller upp förpackningen med hörlurar. Sebastian Tadros säger ”Tänk om de inte blir glada?” till vilket Daniel Norlin svarar ”Vi vet ju inte”.

Några sekunder senare inleds pranket. Texten ”Varning” i röda, versaler och den vita texten ”Testa inte detta” mot en svart bakgrund syns i bild. I de nästföljande tio scenerna går antingen Daniel Norlin eller Sebastian Tadros fram till tio olika personer inne på ett bibliotek. Inledningsvis sägs några ord, exempelvis säger Sebastian Tadros bland annat ”Ursäkta, vad lyssnar du på, får jag lyssna?” till en av personerna, innan han klipper av sladden till dennes hör­lurar. Daniel Norlin säger bland annat ”Nu får det vara över här, Robert, du sa att du inte skulle va otrogen mot mig, varför sitter du med henne för” samtidigt som han klipper av sladden till mannens hörlurar. Mannen säger ”Men vad gör du, vem är du?”. I filmens avslutande tredjedel ersätts nio av de tio personerna med trådlösa hörlurar från JBL. Den återstående personen syns inte på nytt i filmen.

Reklamen har producerats av influencern.

Anmälan
Enligt anmälaren begår Daniel Norlin och Sebastian Tadros brott i reklamfilmen när de förstör främmande män­ni­skors egendom. Eftersom de använder en sax, flera gånger bara centimeter från folks ansikten, kan man både se och anta att fruktan frambringas. Det bör inte vara lagligt och därför heller inte tillåtet i marknadsföring att be­gå brott och förstöra folks egendom och att bete sig hotfullt bara för att man efteråt kallar det hela för ett skämt och betalar för skadegörelsen med pengar som kommer från producenten av reklamfilmen.

Annonsörens yttrande
Harman International Industries, Inc. (annonsören) har yttrat följande. ”Cutting peoples earphones”-prank­filmer är en världstrend och ett välkänt format på Youtube. Filmen är förenlig med Googles och Youtubes an­vänd­ar­riktlinjer och regler. De medverkande i filmen har sagt ja till att delta. Filmen riktade sig till en vuxen publik. Fil­men är förenlig med svenska marknadsföringslagar.

Filmen är inspirerad av världstrenden ”Cutting peoples earphones” på Youtube som inleddes i början av 2019 och som har ökat snabbt sedan dess. Prankformatet är välkänt på Youtube. Googleverktyget ”Google Trends” visar hur trenden startade på Youtube i början av 2019. Vid en sökning av ”Cutting peoples earphones on Youtube”, föreslås hundratals filmer med detta prankformat från hela världen. Den mest sedda filmen har 43 miljoner visningar. Den aktuella videon är inspirerad av den här trenden, exempelvis den mest sedda filmen inom trenden, som marknadsför Apple Airpods: ”Cutting Peoples Earphones, Then Giving Them Airpods” som har 43 miljoner visningar hittills.

Filmen och alla andra filmer på Youtube inom ”Cutting peoples earphones”-formatet är förenliga med Googles och Youtubes ”Youtube Community guidelines” som som reglerar allt innehåll på Youtube och som förbju­der spam, våld och trakasserier.

Alla medverkande i filmen har medgivit till att deras respektive prank visas i den aktuella videon. Alla ersattes med nya hörlurar som deltagarna själva fick välja. Till sitt yttrande har annonsören bilagt bilder på Google Trends och sökresultat från Youtube.

Influencerns yttrande
Reklamvideon som laddats upp på Youtube med titeln ”Klipper sönder folks hörlurar & ger de nya” är ett reklam­samarbete tillsammans med JBL. Alla personer som var medverkade i filmen gav okej att med­verka i produkt­ionen. Ingen som medverkade i videon tyckte det var obehagligt. Alla fick nya hörlurar från JBL eller motsva­rande värde som de fick välja själva.

Själva videon är gjord utifrån ett format som är trendigt på Youtube. Youtube själva tycker att videoformatet att klippa folks hörlursladdar inte bryter mot deras regler. I videon uppmanar influencern tittarna att inte testa detta prank själva.

Opinionsnämndens bedömning 
Enligt artikel 1 andra stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska marknadskommunikation utformas med vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet allmänt uppfattas som god affärssed.

Opinionsnämnden konstaterar att reklamen visar två män som klipper sönder hörlurar som tillhör okända per­son­er. Det finns inte något i reklamen som tydliggör att person­erna som får sina hörlurar sönderklippta upp­träder som skådespelare och att filmen därför skulle vara någon form av humor­sketch. Enligt annonsören och influ­en­cern har de medverkande i filmen sagt ja till att delta i produktionen och har kompenserats för de för­störda hörlurarna på olika sätt. Trots att det kan vara frågan om ett upplägg där de medverkande varit inför­stådda med att delta i denna typ av viralt skämt eller prank, finner nämnden att agerandet med ingrepp mot främmande männi­­skor och deras egendom som visas i reklamfilmen är oansvarigt och riskerar att normalisera ett oaccept­abelt beteende. Skylten med texten ”Testa inte detta” som visas upp i filmen gör enligt nämnden inte framställ­ningen försvarlig. Att denna typ av prank är enligt annonsören och influencern ett vanligt Youtubefeno­men, liksom att annon­sör­en inte brutit mot Googles och You­tubes regler genom att publicera klippen, gör enligt nämnd­en inte framställningen i filmen accept­abel. Nämnden finner mot denna bakgrund att reklamen har utfor­mats utan vederbörlig känsla för socialt och yrkes­mässigt ansvar. Rekla­men strider därmed mot artikel 1 andra stycket i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar
ordförande

Övriga ledamöter: Harriet Gillberg, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarsson, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Mats Rönne, Göran Segeholm, Inger Skalse och Frida Stjernholm

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander