Beslut

Ärende 1005-93
2010-06-03Anmäld reklam Banner för mobilapplikationen ”Nude Scanner” länkad till webbplatsen www.jamba.se

Annonsör Fox Mobile Group

Reklamproducent Uppgift saknas

Anmälare Privatpersoner (14)

Uttalande
Reklamombudsmannen finner inte att den anmälda reklamen är vare sig könsdiskriminerande, vilse­ledande eller utformad utan den särskilda aktsamhet som ska iakttas vid reklam som riktas till barn och ungdomar. Marknadsföringen strider därmed inte mot artiklarna 4, 5 och 18 i Internationella Handels­­kammarens (ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Reklamen består av en banner som är länkad till www.jamba.se och publicerad bland annat på Hotmail.com och IMDB.com. Rubriken lyder ”Vad döljer dina vänner?”. Under rubriken syns en bild på en ung kvinna. En hand som håller i en mobil rör sig över bilden och i mobilens display syns kvinnans kropp klädd i underkläder. Längst ned syns en grön knapp med texten ”ladda ner” och under den texten ”powered by jamba 44kr/vecka”.

Om man klickar på bannern kommer man till en undersida till www.jamba.se med rubriken ”nude scanner” över en bild med två kvinnors torso iklädd bh. Bilden är suddig och flimrar så att den liknar en röntgenbild. Text under rubriken lyder ”See through clothes! Check out your friends - naked! Fun App! See through clothes! Check out your friends - naked! Nude Scanner reveals all! Simply hit the scan button and pass your mobile over somebody - the results will show up in seconds! Embarrass your friends! No one can hide!”. På sidan finns ytterligare två bilder av en kvinnokropp iklädd bikini/underkläder samt två bilder med ettor och nollor i grönt mot en svart bakgrund och ett grönt EKG-liknande streck mot svart bakgrund.

 

Anmälan
Anmälarna har reagerat mot att reklamen visar en avklädd kvinna och att den är sexistisk och objektifierande. Flera av anmälarna har också reagerat mot att det enbart är kvinnor som visas i reklamen och att barn kan exponeras för reklamen.

En anmälare menar att reklamen kan vara vilseledande eftersom ingenstans på reklamen eller på hemsidan står det att den inte funkar på riktigt, vilket är falsk marknadsföring. Man kan argumentera att det är uppenbart eftersom det annars vore olagligt, men anmälaren hävdar att det finns många i Sverige som inte kan lagarna utantill, till exempel många invandrarkvinnor. Denna reklam kan oroa sådana personer att tro att det på offentlig plats kan finnas personer som kan smygtitta på dem genom sina mobiler. Detta kan ytterligare öka otryggheten hos många kvinnor, som enligt statistik redan känner sig otrygga.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören har skrivit att Fox Mobile Group avser i nuläget inte att ta bort produkten ”Nude Scanner” från sin produktkatalog.  Det finns heller inga planer på att avsluta marknadsföringen av produkten. ”Nude Scanner” är skapad för annonsörens kunder i rent underhållningssyfte. Varken produkten eller dess marknadsföring är på något sätt kränkande eller olämpligt. Produkten har självklart ingen riktig röntgen­funktion och reklamen visar ingen nakenhet. Jämfört med de bilder konsumenter dagligen utsätts för i TV, vanlig bio eller vad som finns tillgängligt via internet idag måste detta anses som mycket oskyldigt. En enstaka person, som inte ser den uppenbara humorn i sammanhanget, ska inte ha rätt att diktera vilka produkter som ska göras tillgängliga för övriga konsumenter som uppskattar och köper produkten.

Eftersom fler anmälningar inkommit så kompletterade annonsören sitt yttrande med följande: Det är uppenbart att anmälarna inte förstått att applikationen på inget sätt kan användas till att på riktigt ”klä av” människor. Den är helt framtagen som en skämtartikel för nöjes skull (och är en mycket upp­skattad produkt av både män och kvinnor i alla åldrar). Eftersom det dock förekommit ett fåtal klago­mål baserade på missförstånd på denna punkt har annonsören sedan denna vecka förtydligat mark­nads­föringen av produkten så att det ännu tydligare framgår att scannern inte fungerar på riktigt.  Eftersom annonsören använder sig av ett större antal partners (främst i samband med internetmark­nads­föring) kan det dock ta ytterligare någon vecka eller två innan samtlig reklam bytts ut till versioner med förtydligandet. Vad gäller påståendet att marknadsföringen på något sätt skulle vara kränkande, bestrider annonsören naturligtvis fortfarande detta (se tidigare svaromål).

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och mark­nadskommunikation får reklam inte uppamma eller överse med någon form av diskriminering, inbegri­p­et sådan som hänför sig till kön. Enligt praxis anses reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och som kan anses kränkande (sexistisk reklam) vara könsdiskriminerande oh likaså reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart könsdiskriminerande för kvinnor eller män. Enligt arti­kel 5 ska marknadskommunikation vara vederhäftig och får inte vilseleda. Enligt artikel 18 ska särskild aktsamhet iakttas vid marknadskommunika­tion som riktas till eller som visar barn eller ungdom­ar. Så­dan kommunikation får inte motverka positiva sociala beteenden, livsstilar och attityder.

Inledningsvis kan konstateras att Reklamombudsmannens uppgift inte är att pröva om marknadsförda produkter är diskr­iminerande, utan endast att pröva om reklamen är diskriminerande. Enligt praxis anses reklam vara sexistisk när en kvinna eller en man framställs som ett sexobjekt utan någon koppling till den marknadsförda produkten. I den anmälda reklamen finns det en tydlig koppling mellan bilderna i reklamen och den marknadsförda produkten. Reklamombudsmannen finner inte heller att reklamen i något annat avseende är könsdiskriminerande och reklamen strider därmed inte mot artikel 4 i ICC:s regler.

Konsumenter i allmänhet antas ha en rimlig grad av erfarenhet, kunskap och sunt förnuft samt för­väntas vara rimligt uppmärksamma och förståndiga. Reklamombudsmannen finner inte att det är troligt att konsumenter i allmänhet uppfattar det som om den marknadsförda produkten på riktigt kan göra så att man via mobilen kan se igenom människors kläder. Reklamen är därmed inte vilseledande och strider inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

Reklamombudsmannen kan inte heller finna att reklamen riktas till eller visar barn och ungdomar. Den strider därmed inte mot artikel 18 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman