Beslut

Ärende 1812-218
2019-03-04Anmäld reklam Erbjudande för programvara från IObit

Annonsör Both Talent International Ltd.

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett erbjudande för en programvara och har publicerats på iobit.com. Rekl­amen inne­­håller en bild där bakgrunden visar röda och gröna paket. En stor vit ruta visas i mitten och längst upp visas rubriken ”Stort jul erbjudande”. Nedanför visas underrubriken ”Exklusiva gåvor endast under denna jul!”. På rutans vänstra sida visas tre produkter i form av installeringsprogram i svarta boxar. Boxen längst till vänster är lite större och innehåller en grön symbol. Bakom den visas en snögubbeliknande figur. Bredvid box­en visas ”-80%” i röd text. De två boxarna bredvid är mindre och har guldfärgade presentsnören runt sig. I mitten av presentsnöret visas en gul ruta innehållande texten ”Gratis”.

Till höger om boxarna visas information om erbjud­andet. Längst upp visas texten ”IObit Uninstaller 8 Pro”. Un­der står i mindre text ”Gåvor endast under denna jul!”. Nedanför syns ett litet paket och bredvid visas texten ”Det finns bara 58 paket totalt!”. Siffran i texten räk­nas ned tills endast tre paket finns kvar, då stannar ned­räkningen. Under nedräkningen syns ett överstruket pris i svarta siffror ”1 157kr” och bredvid står med större röd text ”239 kr”. Nedanför står ”Spara 918kr!”. Sedan visas en röd ruta med innehållande text ”Köp nu” i versaler. En gul ruta visas på sidan med texten ”Bara en gång om året”. Bredvid den röda rutan visas en gul cirkel där det står ”60 dagars garanti”. Nedanför står i liten text ”Mer än 3 260 001 personer har redan köpte den”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande då den hävdar att de har ett exklusivt erbjudande med enbart ”ett fåtal paket” som visas genom en nedräkning. Enligt anmälan är begränsningen för hur många paket de säljer inte sann och därför vilseledande. Anmälan har även reagerat på följande påståenden ”Gratis”, ”Endast under denna jul”, ”Gåvor”, ”Spara”, ”Bara en gång om året” och ”80% rabatt”.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören har fått möjlighet att yttra sig över anmälan men har inte gjort det.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framst­ällning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten.

Enligt artikel 7 i ICC:s regler får termen ”gratis” liksom ”present”, ”gåva” med flera endast när erbjudandet helt saknar krav på motprestation från konsumenten, eller vid ett kombinationserbjudande, förutsatt att priserna på huvudprodukten inte höjts för att helt eller delvis täcka kostnaden för tilläggsförmånen.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställ­ning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumenta­tion tillgänglig och utan dröjsmål kunna fram­lägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Reklamombudsmannen konstaterar att nya besökare på webbplatsen möts av texten ”Det finns bara 59 paket kvar”. Antalet paket minskar sedan succesivt. Som följd kan en användare som under ett flertal minuter besökt produktsidan mötas av texten ”Det finns bara 33 paket kvar” samtidigt som en ny besökare möts av texten ”Det finns bara 59 paket kvar”. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.  

Reklamombudsmannen går vidare till att pröva om användningen av påståendena ”Gratis” och ”Gåvor” används på ett sätt som är förenligt med artikel 7 i ICC:s regler. Erbjudandet är ett så kallat kombinationserbjudande. Programmet IObit Uninstaller 8 Pro är huvudprodukt och de två program­men AMC Security PRO och Smart Defrag PRO 6 är tilläggsförmåner. Annonsören har inte styrkt att huvudproduktens pris inte har höjts för att helt eller delvis täcka kostnaderna för tilläggsförmånerna. Reklamen strider i det avseendet därmed mot artikel 7 i ICC:s regler.

Reklamombudsmannen prövar därefter påståendena ”Spara” och ”80% rabatt”. Påståendena i reklamen åter­ges inte bokstavligen i anmälan. I reklamen finns påståendena ”-80%” och ”Spara 918kr”. Det är dessa påstå­enden som kommer att prövas. Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument uppfattar påstå­endena som att priset är nedsatt med 80% och att summan 918 kronor motsvarar den prisned­sättningen. Annonsören har inte yttrat sig. Påståendena är därmed inte styrkta. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Reklamombudsmannen prövar avslutningsvis om påståendena ”Endast under denna jul” och ”Bara en gång om året” på ett vederhäftigt sätt beskriver erbjudandet. Genomsnittskonsumenten uppfattar sannolikt påståendena som att erbjudandet är ett unikt julerbjudande. Annonsören har inte yttrat sig. Påståendena är därmed inte styrkta. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman