Beslut

Ärende 1907-147
2019-09-03Anmäld reklam Stortavla med lösgodis från ICA Nära Ynglingagatan

Annonsör Tony Lagerlöfs Livs AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av en stortavla utanför ICA Nära på Ynglingagatan i Stockholm. Bilden visar en påse lösgodis med texten ”Gottmix” på samt en hög med lösgodis framför påsen. Till höger om godiset står det ”Lösviktsgodis” i svart versal text. Därunder står det ”59:90” i rött och större storlek samt ”/kg” i svart och mindre storlek.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

Anmälan
Enligt anmälaren är det vilseledande marknadsföring att annonsera ett pris som är betydligt lägre stort utanför butiken och sedan ha ett annat pris i butiken. Priset på lösviktsgodis i butiken är 69,90 kronor per kilo. På stortavlan utanför butiken står det 59,90 kronor per kilo.

Annonsörens yttrande
Tony Lagerlöfs Livs AB har fått tillfälle att yttra sig men har inte gjort det.

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Genomsnittskonsumenten för lösgodis i en livsmedelsaffär är bred och består av både barn och vuxna.

Reklamombudsmannen finner att reklamen ger intryck av att lösgodiset kostar 59,90 kronor kilot. Annonsören har inte visat att så är fallet. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman