Beslut

Ärende 2008-181
2020-12-08Anmäld reklam Privatperson

Annonsör HP PPS Sverige AB

Mediekanal Studentkortet i Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett rabatterbjudande som har visats i mobilappen Studentkortet. Under kategorin ”Teknik & mobil” och underkategorin ”Datorer” finns olika erbjudanden. Ett av dessa är från HP. Erbjudandet framställs genom en bild på en person som håller en dator, HP:s logotyp samt texten ”30 % rabatt”.

Reklamen har producerats av annonsören tillsammans med Studentkortet i Sverige AB.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Användaren förväntar sig att hitta ett urval av produkter som är rabatterade till minst 30 procent. Då rabatten är betydligt lägre blir reklamen vilseledande för konsumenten.

 

Annonsörens yttrande
HP PPS Sverige AB (annonsören) samarbetar med olika studentrabattplattformar och erbjuder rabatter till deras medlemmar (studenter som uppfyller villkoren för att erhålla rabatter på dessa plattformar). Via plattformarna kan medlemmarna accessa annonsörens student-online-butik med unika erbjudanden för studenter. Länkning sker både via plattformarnas internetsidor och appar (nedan ”startsidan”).

Detta ärende rör presentation av annonsörens erbjudande via plattformen Studenkortets startsida. Hur detta presenteras digitalt hanteras via Studentkortet/ Addreax.

Fram till sommaren 2020 var annonsörens erbjudande utformat som ”Upp till 30% rabatt”. Den har nu fram-kommit att Addreax vid presentationen på Studentkortets startsida, av misstag kortat ner erbjudandet till ”30% rabatt” för att likna övriga erbjudande på deras startsida.

Annonsören har erbjudit 30% rabatt på vissa produkter i annonsörens student-online-butik men inte på samtliga så genom ovanstående felaktiga ”förkortning” har annonsörens erbjudande på Studentkortets startsida blivit delvis missledande. Det är oklart om denna ”förkortning” endast har skett på startsidan i Studentkortets app, men varit presenterad i sin helhet ”Upp till 30 %” i på Studentkortets internet-site med access till annonsörens studentbutik. Studentkortet/Addreax har bekräftat att förrkortningen skett av misstag.

I annonsörens student- online-butik har den ursprungliga ordalydelsen ”upp till 30% rabatt” hela tiden framgått isin helhet.

I juni 2020 bytte annonsören marknadsföringspolicy för denna typ av erbjudande. Annonsören tillämpar inte längre rabattsatser i erbjudandet, utan istället görs hänvisning till förmånliga priser. Vid kontroll med Student-kortet är detta korrekt presenterat på deras startsida.

 

Mediekanalens yttrande
Enligt Studentkortet i Sverige AB (mediekanalen) har studentkortet.se flera partners som erbjuder rabatt till medlemmarna. Varje partner har en egen ”Partnersida” där de visar upp sina erbjudanden. För att komma in till respektive partnersida har annonsören en miniatyrbild på startsidan där man även exponerar vad de kan för-vänta sig inne på partnersidan.

Mediekanalen har tidigare haft som rubrik och även i texten på partnersidan med annonsören ”Upp till 30% Rabatt”. För att komma in till denna sida har mediekanalen då också haft ”Upp till 30% rabatt” på startsidan av app/webbsida där man klickar sig in till erbjudandet. Dessvärre har annonsören missat att addera ”upp till” när de uppdaterade erbjudandet och därför har det stått ”30%” vilket man givetvis borde upptäckt men dessvärre har detta missats.

Den 12 juni fick mediekanalen ett mejl från annonsören där de ville uppdatera sidan från ”Upp till 30% Rabatt” till nuvarande text. Under processen att uppdatera sidan till denna text har annonsören glömt att uppdatera även det som står på startsidan innan man klickar vidare till partnersidan. Detta är ett misstag. Texten har nu ändrats till ”Exklusiva studentpriser” så att den stämmer bättre överens med texten på partnersidan.

Trots detta misstag på startsidan ser man tydligt när man kommer in på partnersidan vad för erbjudandet som gäller för HP innan man klickar sig vidare till deras studentbutik.

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg-ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord, ljud och bild som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaun-derlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsförar-en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be-dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen består sannolikt av studenter som kan tänka sig att köpa produkter från annonsören.

Enligt anmälaren är påståendet om 30 procent rabatt vilseledande. Enligt mediekanalen och annonsören var det ett misstag att inte ta med ”upp till” men poängterar att innebörden av erbjudandet framgår av den sida som konsumenten kommer till när denne klickar på reklamen.

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som ett erbjudande om 30 procents rabatt på produkter från HP. Att det framgår av sidan som konsumenten kommer till när denne klickar på erbjudandet att erbjudandet är ”upp till 30 rabatt” ändrar inte bedömningen. Det är ostridigt att samt-liga produkter som omfattats av erbjudandet inte varit nedsatta med 30 procent. Reklamen är därför vilseled-ande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman