Beslut

Ärende 2104-84
2021-05-17Anmäld reklam Facebookreklam för sport- och fritidsartiklar från Hobbyhallen.se

Annonsör IP-Agency Finland Oy

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett sponsrat inlägg på Facebook. Inlägget består av en bild och text. I texten står högst upp ”Rea 2021” i versal text med två eld-emojis på var sin sida om texten. Därunder följer texten ”Rabatt­kod: FBREA10”, ”Gäller endast idag!”. Under det står text i tre punkter. Punkterna är i formen av stjärnor. I de tre punkterna står: ”Rabatter upp till 50%”, ”Gratis frakt för beställningar över 500kr” samt ”Direkt från lager, leveranstid 2-5 dagar!”. I bilden under texten visas ett par brottarskor fotade i profil samt underifrån. På skon som visas underifrån står den versala texten ”Rea även -50%”. Texten är placerad i ett rött och blått, rektang­u­l­ärt fält som täcker en del av skons sula. Under bilden står namnet ”Adidas Combat Speed 5 Brottarskor”, ”999 kr” samt en klickbar ruta med texten ”Köp nu”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälan är reklamen vilseledande eftersom det inte är realisation när man klickar på reklamen och ska köpa skorna. Anmälaren har kontaktat annonsören och påpekat att det är missvisande. I annon­s­en står det också "gäller endast idag" vilket heller inte stäm­mer eftersom annonser kommer löpande varje dag.

 

Annonsörens yttrande
IP-Agency Finland Oy (annonsören) har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­un­der­­lag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsför­ar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självregler­an­de organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Enligt 17 § i marknadsföringslagen får en näringsidkare vid marknadsföring använda uttryck som realisation eller något annat uttryck med motsvarande innebörd enbart om försäljningen avser produkter som ingår i när­ingsidkarens ordinarie sortiment, försäljningen sker under en begränsad tid, och priserna är väsentligt lägre än näringsidkarens normala priser för motsvarande produkter.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Mål­gruppen i det nu aktuella fallet är bred och består enligt Reklamombudsmannens bedömning av kon­sumenter som kan tänka sig att köpa sport- och fritidsartiklar.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom det inte är realisation när man klickar på reklamen och ska köpa skorna. Det stämmer inte heller att erbjudandet ”endast gäller idag” eftersom annonser kommer löpande varje dag.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen består av bild på den marknadsförda produkten och texten ”Rea 2021” följt av en rabattkod samt texten ”Gäller endast idag!”. På produktbilden står den versala texten ”Rea även -50%”. Över bilden står även bland annat texten ”Rabatter upp till 50%”. Reklamombudsmannen konstaterar att annonsören inte visat att produkten varit realiserad. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman