Beslut

Ärende 2002-56
2020-05-26Anmäld reklam Reklam för företagsabonnemang från Tre

Annonsör Hi3g Access AB

Mediekanal Swedroid.se

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte uppfyller kravet på reklamidentifiering. Den strider därmed mot artikel 7 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en annons som har publicerats på swedroid.se. Annonsen består av bild och text om skoföretaget Flattered. Ovanför bilden står i ljusorange ver­sal text ”Extern länk | Sponsrat” och direkt under står rubriken ”Deras skor sätter svenskt avtryck på modebran­sch­en”. Till vänster om texten syns en lodrät, svart balk. Närmast till höger ovanför bilden står namnet Hi3g. I bildens förgrund syns en man och en kvinna framför en skohyllevägg. I texten under bilden står ”Det börj­ade med en idé om en snygg innesko – idag har Flattered ett komplett skosortiment och en blomstrande e-han­del. Nu siktar företaget på att ta succéaffären ännu längre: ’Vi vill fokusera på att bredda Flattereds geogra­f­iska marknad’, säger grundaren Gustav Lidén”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Enligt anmälaren är det inte tydligt att det är fråga om reklam eftersom reklamen ser ut som ett nyhetsinlägg.

Annonsörens yttrande
Hi3G Access AB (annonsören) skriver i huvudsak att reklamen har publicerats av Breakit, som tillhandahållit mediekanalens annonsplattform åt annonsören. Breakit har gentemot annonsören ansvarat för att annonsen reklammarkerats enligt gällande praxis. Annonsören bestrider påståendet om bristande reklamidentifiering och menar att det omedelbart framgår för en genomsnittskonsument att annonsen utgör reklam. Annonsören menar att mediekanalen framför allt skriver om Google Android och därtill relaterade tekniska produkter (till exempel mobiltelefoner) och att artiklarna typiskt sett omfattar tester, undersökningar och information om tekniknyheter.

Enligt annonsören har genomsnittskonsumenten följaktligen ett tydligt teknikintresse, är sannolikt van vid att navigera på nätet och troligtvis även vid att se så kallade native-annonser. Det är annonsörens uppfattning att besökaren instinktivt uppfattar att en annons om skor (och ett framgångsrikt företag i den branschen) på den annars så teknikpräglade webbplatsen inte tillhör det redaktionella materialet, utan utgör just reklam.

Enligt annonsören inleds annonsen med en tydlig reklammarkering i versaler; ”Extern länk” som berättar för mot­tagaren att annonsen via länk leder bort från webbsidans redaktionella material, samt i versaler ”Sponsrat” som för den aktuell målgruppen är ett känt begrepp för reklammarkering. Texten skiljer sig tydligt från övriga rubriker i det redaktionella materialet genom sin orangea färg. Övriga rubriker är grå. Vidare menar annonsören att annonsens reklammarkering hålls samman med rubriken ”Deras skor sätter svenskt avtryck på modebran­schen” genom en svart, bred sidolinje på vänster sida. Det nu beskrivna gör enligt annonsören att annonsen omedelbart vid en flyktig kontakt uppfattas som reklam.

Annonsören står angiven som avsändare med orange text direkt under rubriken. Allt redaktionellt material på webbplatsen inleds, till skillnad från annonsen, genomgående med en liten vit klocka, samt ett digitalt klockslag och datum ovanför varje redaktionell text. Klockan syftar till att markera vilken redaktionell text som avser de senaste nyheterna. Det finns inte någon sådan klocka eller tidpunkt i anslutning till annonsen eller övrig reklam på sidan. Författaren till det redaktionella materialet anges vidare med namn direkt under rubriken. Annonsen innehöll vidare en klickbar länk. Länken ledde vidare direkt till annonsörens hemsida där annonsörens logotyp och varumärke omedelbart framgår. Flattered är en av annonsörens företagskunder som annonsören valt att lyfta i contentkonceptet ”Tre Möter”. Sammanfattningsvis anser annonsören att annonsen utformats så att det omedelbart framgår att det är reklam.

Mediekanalens yttrande
Swedroid.se (mediekanalen) har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.

Opinionsnämndens bedömning 
Enligt artikel 7 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg-ler) ska reklam och annan marknadskommunikation vara lätt att identifiera som sådan, oavsett utformning och medium. Införs reklam, inbegripet så kallad native advertising, i medier som innehåller nyheter eller annat redaktio­nellt material ska reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår. Om så erfordras ska den för­ses med särskild reklammarkering.

Enligt TU Medier i Sveriges ”Rekommendation om betalt/köpt innehåll – ”Native Advertising”” ska över en annonspuff finnas ordet ”annons” i versal text i en balk med samma bredd som annonsen. Dessutom ska det i balken stå ”innehåll från XXX” i versaler, alternativt att annonsörens namn på annat sätt syns tydligt. Annonsen bör på ett tydligt sätt särskilja sig från det redaktionella innehållet genom till exempel bakgrundsfärg – som skiljer sig från redaktionens bakgrundsfärger – eller på annat grafiskt sätt.

Enligt anmälaren är det inte tydligt att innehållet är reklam. Enligt annonsören är annonsen utformad så att det omedelbart framgår att det är reklam.

Opinionsnämnden konstaterar att reklamen har publicerats på swedroid.se och att annonsen följer direkt under en artikel som besökaren har klickat sig in på. Då besökaren klickar på annonsen länkas denne vidare till annon­s­örens webbplats. Reklamen har liknande utform­ning som redaktionellt material på webbplatsen. Vid sådan publi­cering av reklam finns det en särskild risk att konsumenter vilseleds om karaktären av meddelandet och det ska då omedelbart framgå att det är reklam.

Nämnden konstaterar att reklamen inleds med en reklammarkering i form av en versal text i orange som lyder ”Extern länk | Sponsrat”. Nämnden konstaterar att reklammarkeringen dock inte är placerad på en balk samt att markeringens orangea färg ingår i mediekanalens egen grafiska profil. Avseende den grafiska utformningen konstaterar nämnden vidare att annonsen varken har en bakgrundsfärg eller typografi som särskiljer annonsen från mediekanalens egna redaktionella innehåll. Nämnden finner sammantaget att en genomsnitts­konsument inte omedelbart kan identifiera annonsen som reklam. Att annonsens innehåll särskiljer sig från mediekanalens huvud­sakliga innehåll ändrar inte bedömningen i det aktuella fallet. Reklamen strider därmed mot artikel 7 i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli
ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarson, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Mats Rönne, Inger Skalse, Frida Stjernholm och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jakob Rönnerbäck