Beslut

Ärende 2101-09
2021-03-23Anmäld reklam Reklamfilm för hemförsäkringar från Hedvig

Annonsör Hedvig AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte uppmuntrar beteende som är olagligt. Den strider därmed inte mot artikel 2 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommu­nika­tion.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 15 sekunder lång reklamfilm som har visats på TV4. I filmen cyklar en ung man/­pojke på bakhjulet på en folktom trottoar i stadsmiljö. Han är filmad från sidan och är klädd i hoodie, jeans och sneakers. En speakerröst säger ”It can be hard to let go of the things you love. But your stolen bike seems to be in good hands.” Därefter syns texten ”It´s just stuff” samt avslutningsvis annonsör­ens lo­go­­typ och taglinen ”Home insurance”.

Reklamen har producerats av annonsören i samarbete Bacon Annonsbyrå (Gullers Grupp AB).

 

Anmälan
Enligt anmälaren är det olagligt att cykla på trottoaren. Anmälaren konstaterar vidare att barn och ungdomar tar efter vuxna.

 

Annonsörens yttrande
Hedvig AB (annonsören) är ett försäkringsbolag som skyddar mot stöld av cyklar, vilket gör det relevant för an­non­sören att avbilda just en cykelstöld. Den reklamfilmen talar till är väldigt tydligt inte tjuven, utan till per­son­en som blivit av med cykeln. Det annonsören uppmuntrar till är att kunna acceptera olyckan och att släppa det som har hänt. Acceptans innebär inte att man accepterar något som är oacceptabelt, utan att man accepterar verk­lig­heten som den är. Den här typen av händelse händer människor varje dag, det är därför man har försäkring, och genom riktigt snabb hjälp så möjliggör annonsören för människor att släppa situationen. Annonsören har valt att dra den här känslan av acceptans till sin spets, på ett humoristiskt sätt.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 2 tredje stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) får marknadskommunikation inte vara ägnad att framkalla eller ge intryck av att överse med våld och får inte heller uppmuntra annat beteende som är olagligt eller på annat sätt förkastligt från allmän synpunkt.

Enligt 3 kapitlet 6 § i trafikförordningen ska cyklar som huvudregel vid färd på väg föras på cykelbana om sådan finns, i annat fall ska cykeln föras på körbanan.

Enligt artikel 18 i ICC:s regler ska särskild aktsamhet iakttas i fråga om marknadskommunikation som riktas till eller som visar barn eller ungdomar. Opinionsnämnden finner att reklamen visar en ung man/pojke som ger in­tryck av att kunna vara antingen under eller över 18 år. Kravet på sär­skild aktsamhet som följer av artikel 18 i ICC:s regler ska därmed iakttas.

Enligt anmälaren är det olagligt att cykla på trottoaren. Barn och ungdomar tar efter vuxna.

Enligt annonsören är det relevant att avbilda just en cykelstöld. Reklamfilmen talar till per­son­en som blivit av med cykeln. Cykelstölder sker varje dag och det är därför man har försäkring. Reklamen uppmunt­rar på ett humoristiskt sätt människor till att kunna accep­t­era olyckan och att släppa det som har hänt.

Opinionsnämnden konstaterar att reklamfilmen visar en ung man/pojke som cyklar på bakhjulet på en trottoar. Det är som huvudregel inte är tillåtet att cykla på trottoaren. Nämnden finner dock att reklamen inte innehåller några upp­mun­t­­rande inslag till att cykla som personen i reklamen. Att reklamen visar en ung man/pojke och att aktsam­hets­­krav­­­e­t därmed är högre föranleder ingen annan bedömning. Enligt nämnden kan reklamen mot den bak­grund­en inte anses uppmuntra till ett olagligt beteende. Reklamen strider därmed inte mot artikel 2 tredje stycket i ICC:s regler

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Anna Edman, Tobias Eidem, Olivia Enqvist, Anna Lidström, Patrik Löfberg, Göran Segeholm och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Ellinor Gyllenstierna