Beslut

Ärende 1812-230
2019-03-05Anmäld reklam Reklamfilm för värmefläkten Handy Heater

Annonsör Tvins Scandinavia AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att påståendet i reklamfilmen är vilseledande. Det strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av en 30 minuter lång reklamfilm som har visats på Kanal 11 för värmefläkten Handy Heater. Det anmälda avsnittet i reklamen avser ett knappt tre minuter långt segment som börjar 5 min­uter och 37 sekunder in i reklamfilmen. I reklamen syns två män och en kvinna som står bakom ett bord. På bordet står tre apparater. Personerna i reklamen talar engelska. Mannen i mitten inleder med att säga ”Okay, now I’ve set up a demonstration to show you just how efficient the Handy heater is.”. Bilden visar den högra apparaten samtidigt som mannen säger ”This is a heater i found on my grandmothers attic. It’s a radiant heater and it’s plugged it in here. I just wanna show you how many watts it is pulling. Over twelve thousand two hund­red fifty watts!”. Han övergår till att visa två andra värmeelement och säger att de drar mycket watt, över tolv tusen och att de blir varma på sidorna och har glödtrådar som man inte vill röra.

Sedan visar han Handy Heater och påpekar hur lätt och effektiv den är och att den drar trehundra watt. Samtidigt syns påståendet ”400 % mer effektiv” i vit text över bilden.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Annonsören påstår att produkten är 400 % mer effektiv än andra uppvärm­nings­system. I reklamen mäts hur mycket ström produkten drar jämfört med andra större värmare och det påstås att produkten drar magiskt mindre ström än andra uppvärmningssystem. Anmälaren menar att pro­dukt­en i själva verket drar mindre ström på grund av att den producerar mindre värme. Inte för att den är 400 % mer effektiv.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Tvins Scandinavia AB (annonsören) har anmälaren en poäng i att annonsören uttrycker sig olyckligt i filmen. Det som avsågs framställas var att produkten drar en fjärdedel så mycket ström i jämförelse med större värmeprodukter, men något har gått fel i redigeringen.

Annonsören kommer därför att redigera och ta bort referenser till att produkten skulle vara 400% mer effektiv. Detta kommer att ta cirka tre veckor med hänsyn till editering och schemaläggning av kanaler.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om: produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt.

Anmälaren menar att reklamen är vilseledande när det gäller påståendet 400 % mer effektiv då produkten drar mindre ström på grund av att den producerar mindre värme. Annonsören menar att det blivit fel vid redigeringen och att det som avses är att produkten drar mindre ström i jämförelse med större värmeprodukter.

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument uppfattar reklamen som att den marknadsförda produkten ger lika mycket värme som större värmeelement men att den gör det med väsentligt mindre elförbrukning och att den därmed är 400 % mer effektiv. Då annonsören inte visat att detta är fallet är reklamen därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman