Beslut

Ärende 1802-32
2018-04-24Anmäld reklam Facebookinlägg med reklam för mobilabonnemang från Hallon

Annonsör Hi3G Access AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att Facebookinlägget är vilseledande. Det strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av ett så kallat sponsrat inlägg som har publicerats på Hallons Facebooksida. Anmälaren har tagit del av inlägget i Facebooks app i sin mobil. Texten i inlägget lyder ”Nu blir mobiltelefoni mycket billigare! Hos Hallon får du mobilabonnemanget Stor med 4GB surf för endast 69 kr/mån. Dessutom får du 25GB surf som du självklart också kan spara! Klicka in och läs mer om vad som ingår!”. I inlägget finns en tio sekunder lång video och under videon står den feta texten ”Enk­lare och billigare telefon hos Hallon!...” till­sam­mans med en knapp med texten ”Läs mer”.

Videon i inlägget är tio sekunder lång och har mörkrosa bakgrund. Inledningsvis dyker ett gult moln upp till vänster i bild. I molnet står överst i liten, rosa text ”Mobilabonnemang” följt av den versala, feta, något större texten ”Stor 4GB” och därefter i betydligt större storlek ”69kr”. Under detta pris, i samma storlek som texten ”Mobilabonnemang”, står ”/mån i 4 månader, därefter 149 kr/mån”. Till vänster överlappar ett rosa moln det gula molnet. Det rosa molnet innehåller den vita texten ”+25 GB extra data”. Sedan åker fyra punkter in till höger om molnet. Dessa lyder ”Alltid fria samtal och SMS”, ”Alltid fast pris”, ”Spara oanvänd surf” och ”Ingen bindningstid”. Filmen avslutas med Hallons logotyp.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Anmälaren reagerar på att man visar ett lågt pris, som gäller en kort period, väldigt stort. Samtidigt visas det höga priset som gäller en lång period i liten text.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Hi3G Access AB (annonsören) avser reklamen ett erbjudande om att konsumenter kan teckna ett abon­nemang hos Hallon för 69 kronor de första fyra månaderna av abonnemangstiden. Därefter kostar abonne­man­get 149 kronor i månaden. Erbjudandet i reklamen har varit korrekt utformat. Anmälaren har anmärkt att priset för erbjudandet som gäller under den kortare perioden visas i större format än det ordinarie pris som därefter ska gälla. Annonsören vill understryka att det är en vedertagen branschpraxis inom telekom att ange nedsatta priser i ett större format, medan ordinariepriser ofta presenteras i ett mindre format. Därutöver bör noteras att annonsören inte tillämpar några bindningstider på sina abonnemang, varför kunden kan avsluta abonnemanget redan efter en månad om denne så skulle önska. Den mindre texten, ”/mån i 4 månader, därefter 149 kr/mån” är en del av hela meningen och står i direkt anslutning till den större texten, ”69 kr”. Vidare är den totala tiden för reklamen tio sekunder, var­av pratbubblan där samtlig information anges är synligt i åtta sekunder. Det finns således gott om tid att läsa igenom reklamen där samtlig relevant information för köpet anges. Annonsören har på ett tydligt sätt lämnat den väsentliga informationen för köperbjudandet genom att genomsnittskonsumenten redan vid en flyktig kontakt med informationen ges möjlighet att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Mot bakgrund av ovan anförda anser annonsören att den anmälda marknadsföringen inte är vilseledande och den strider därmed inte mot artikel 5 ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Enligt anmälaren är det vilseledande att framhålla priset 69 kronor per månad – som endast gäller de första fyra månaderna – i stor text, medan det ordinarie pris det sedan övergår i – 149 kronor per månad – anges i mycket liten text. Enligt annonsören är det vedertagen branschpraxis inom telekom att ange nedsatta priser i ett större format, medan ordinariepriser ofta presenteras i ett mindre format. Annonsören påpekar att all information om erbjudandet som syns i filmen visas under en lång tid och att reklamen inte är vilseledande. Annonsören tilläm­par inga bindningstider på sina abonnemang, så kunden kan avsluta abonnemanget redan efter en månad.

Opinionsnämnden konstaterar att anmälaren, som har tagit del av inlägget i Facebooks app på sin mobil, tydligt kunnat se texten som anger priset 69 kronor per månad för abonnemanget. I övrigt finns där ingen indikation om att ordinarie pris för abonnemanget efter fyra månader istället är 149 kronor. I den videofilm som också finns i inlägget finns texten ”/mån i 4 månader, därefter 149 kr/mån” i en liten stil. När filmen visas i en mobil är den texten i mycket litet format. Denna upplysning, som alla konsumenter inte kan antas ta del av, är enligt nämnd­en inte ägnad att neutralisera det felaktiga intryck som konsumenten vid en flyktig kontakt ges i inlägget att priset för abonnemanget är 69 kronor per månad. Mot denna bakgrund finner nämnden att Facebookinlägget är vilseledande och det strider mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Harriet Gillberg, Sara Haraldsson, Jonas Linnér, Marielle Lundqvist, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Inger Skalse och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Sofia Löfgren