Beslut

Ärende 2003-58
2020-06-18Anmäld reklam Reklam för mobilsamtal genom appen Halebop Locall

Annonsör Telia Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen har publicerats på locall.se/en/. Högt upp på står texten ”Check out our low rates”. Under texten finns en ruta med texten ”Syrien Arab Republic”. Till höger följer pris­erna 12 minuter för 39 kronor, 25 minuter för 79 kronor och 50 minuter för 149 kronor. Minutpriserna för de respektive samtals­erbjud­­ande anges vara 3,25 kronor per minut, 3,16 kronor per minut och slutligen för 2,98 kronor per minut då kunden köper 50 minuter för 149 kronor.

Längre ned på webbplatsen finns påståendena "Cheapest on the market" och ”Talk as long and often as you like. Always with fixed low prices”. Påståendena är placerade till höger om en mobil­tele­fon vars display visar en vy där det överst står ”My minutes”, ”Buy minutes”. Under text­en på displayen visas Syriens flagga och texten ”Syrien” samt två valbara alternativ ”Medium” respektive ”Large” som är klickbara. Texten ”Medium” har en för­ifylld grön cirkel framför sig med texten ”79 kr” under samt ”75 min” längst ut till höger. Därunder finns en tom cirkel och texten ”Large”, ”149 kr” och till höger står ”150 min”. Längst ned på displayen står till vänster ”Voucher code” och till höger står ordet ”Add” i ett klickbart grönt fält.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

Anmälan
Enligt anmälaren är påståendet "Cheapest on the market" vilseledande. Anmälaren hänvisar i sin anmälan till att Comviq Syrien taxa är billigare än Halebop Locall.

Annonsörens yttrande
Telia Sverige AB (annonsören) skriver i huvudsak att annonsörens pris som anmälaren refererar till, 2,98 kronor per minut, är för alla kunder oavsett vilken mobiloperatör kunden har. Comviqs priser däremot är endast för kunder som har sim-kort från Comviq. Även annonsören ger billigare priser till kunder som har sim-kort från Halebop. Då ser jämförelsen ut såhär:

Att ringa till Syrien med Comviq som Comviq-kund:
Fast telefoner: 2,35 kronor per minut + 0,95 kronor (öppningsavgift)
Mobiltelefoner: 3,35 kronor per minut + 0,95 kronor (öppningsavgift)

Att ringa till Syrien med Locall som Halebop-kund:
Fasta- och mobiltelefoner: 2,33 kronor per minut.

Annonsören kommenterar att en korrekt jämförelse hade varit att jämföra priset till mobiltelefoner (70 procent av trafiken till Syrien) och inte till fasta telefoner. Annonsören yrkar på att det i bedömningen ska göras en rättvis jämförelse där de jämförda priserna är de priser som gäller för kunder som ringer med sim-kort från respektive bolag. Alltså 3,35 kronor per minut + 0,95 kronor (Comviq) mot 2,33 kronor per minut (Halebop Locall).

Annonsören bestrider således att det aktuella budskapet är felaktigt eller vilseledande.

Reklamombudsmannens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­underlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsför­ar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självregle­rande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall består sannolikt främst av vuxna konsumenter.

Enligt anmälaren är påståendet "Cheapest on the market" vilseledande. Enligt annonsören refererar anmälaren till ett pris hos Comviq som inte avser motsvarande tjänst hos annonsören. En korrekt jämförelse från anmäl­arens sida skulle enligt annonsören varit att jämföra kostnaden för att ringa till mobiltelefon (70 procent av trafi­ken till Syrien) och inte kostnaden för att ringa till fasta telefoner.

Reklamombudsmannen konstaterar att annonsören använder påståendet "Cheapest on the market". Påståen­det uppfattas sannolikt av en genom­snitts­konsument som att annonsören erbjuder marknadens lägst pris på mobilsamtal till utlandet jämfört med de viktigaste konkurrenterna. Annonsören har i sitt yttrande gjort jämför­el­ser med olika priser samt förklarat att dessa inte är jämförbara. Dock har annonsören inte presen­ter­at någon be­visning som styrker påståendet "Cheapest on the market". Reklamen är därför vilseledande och strider där­med mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman