Beslut

Ärende 2002-25
2020-03-22Anmäld reklam Direktreklam för kanalpaketet Viasat Premium

Annonsör Aktiebolaget Håkans Radio TV

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen innehåller vilseledande användning av påståenden ”Vi bjuder på” och ”Gratis”. Den strider därmed mot artiklarna 5 och 10 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett direktreklamutskick bestående ett vitt papper i A4-format. Överst står rubrik­er­na ”Byt till Viasat du också!” och ”Endast hos Håkans Radio Tv & Vitvaror”. I ingressen står ”Vi har i ett samarbete med Viasat tagit fram ett unikt erbjudande på Digital-Tv. Vi bjuder på Viasats största ka­nal­paket ”Premium” i ett halvår (64 Tv-kanaler, varav 33 i HD). Välj därefter vilket paket som passar dig bäst, från 235 kr/mån”. Till vän­ster under ingressen står i större stilgrad i rött ”Det här hjälper vi till att ordna utan att du behöver investera en enda krona* i vare sig utrustning eller installation!”. Asterisken i texten avser informa­tionen ”Miljöavgift och frakt på 149 kronor tillkommer” som är i anslutning till den röda texten. Där­under efter står i samma stora stilgrad som den röda texten, men svart ”Sammanlagt värde på erbjudandet:” och efter kolon­teck­net i rött ”12812 kr!!”. Till vänster om texten ligger en textplatta i vitt med skuggning bakom. I textplattan står den understrukna rubri­ken ”Du får allt detta” och därunder i punktform:

”# Viasats Premium 64 Tv-kanaler, varav 33 i HD gratis i 6 månader. Välj därefter vilket paket som passar dig bäst, från 235 kr/mån (värde 4530 kr)
# Cmore Premium fritt i 3 månader (värde 1347 kr)
# Fri startavgift (värde 695 kr)
# Fri smart UHD-box (värde 249 kr)
# Fri montering utförd professionellt av oss (värde upp till 2850 kr)
# Fri antennutrustning (värde 895 kr)
# Fri playtjänst (se dina kanaler vart du vill via dator, smartphone, surfplatta, Apple-Tv eller Chromecast)”

Under texten finns en bild som upptar en tredjedel av reklambladet, fotograferad i butiken. En butiks­an­ställd står i förgrunden och håller upp en skylt med Viasats logotyp. Under bilden till vänster ligger annonsörens logo­typ och till höger texten ”Erbjudandet gäller endast hos Håkans Radio och längst t.o.m 31:a  januari. Det går också bra att ringa och teckna abonnemang”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Reklamen saknar upplysning om bindningstiden på 24 mån­ad­er. I reklamen görs påståendena att annonsören bjuder på Viasats största kanalpaket ”Premium” i ett halvår och att Viasat Premium är gratis i sex månader. Att skaffa ett abonnemang med bindningstid är en motpresta­tion och alltså är inte erbjudandet gratis i sex månader.

Annonsörens yttrande
AB Håkans Radio TV (annonsören) har producerat reklambladet i tron om att all nödvändig information hade tagits med i utskicket.

Reklamombudsmannens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg-ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 10 i ICC:s regler får termen ”gratis”, ”present”, ”gåva” med flera endast användas när erbjud­andet helt saknar krav på motprestation från konsumenten, eller vid ett kombinationserbjudande, förutsatt att priserna på huvudprodukten inte höjts för att helt eller delvis täcka kostnaden för tilläggsförmånen.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­underlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknads­förar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självregle­rande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall är sannolikt bred, bestående av vuxna konsumenter som kan tänka sig att teckna abonnemang genom annon­sören.

Enligt anmälaren innehåller reklamen ett vilseledande påstående om att annonsören bjuder på kanalpaketet Premium ett halvår respektive att kanalpaketet Premium är gratis under sex månader trots att erbjudandet är förknippat med en bindningstid på 24 månader. Annonsören trodde att all nödvändig information var med i reklamen.

Reklamombudsmannen finner att påståendena ”Vi bjuder på Viasats största kanalpaket ”Premium” i ett halvår (64 Tv-kanaler, varav 33 i HD)” och ”# Viasats Premium 64 Tv-kanaler, varav 33 i HD gratis i 6 månader” ger en genomsnittskonsument intryck att kanalpaketet erbjuds utan kostnad i form av exempelvis ett abonnemang. Annonsören har inte visat att så är fallet. Reklamen är därför vilseledande ifråga om användning av termerna ”Vi bjuder på” och ”Gratis” och den strider därmed mot artiklarna 5 och 10 första stycket i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman