Beslut

Ärende 1901-33
2019-05-16Anmäld reklam Radioreklam för speltjänster från Hajper

Annonsör Hajper Ltd

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 20 sekunder lång radioreklam som sänts på radiokanalen Rix FM. En röst bok­stav­erar ”H, a, j, p, e, r” för att sedan melodiskt utbrista ”Hajper”. En annan speakerröst säger ”Oj då, någon spelar på en slö spelsite, inga problem för hajperman. Ta del av kraften i galaxens mest hajpade casino och bettingsite.”.  Speakern fortsätter med att säga ”Sveriges enklaste registrering och pengarna på kontot på 15 minuter. Vi ses på hajper.com.”.

Reklamen har producerats av PXLR.

 

Anmälan
Enligt anmälaren har kunden inte pengarna på kontot inom 15 minuter. Däremot görs utbetalningen från hajper.com inom 15 minuter. När anmälaren skulle ha sin utbetalning och inte hade fått den på flera timmar så kontaktade denne annonsören och som sa att "Nej, det är utbetalningen som görs inom 15 minut­er sedan brukar det ta en bankdag innan man har pengarna på kontot". Reklamen är felaktig då de hävdar att man har pengarna på kontot inom 15 minuter.

 

Annonsörens yttrande
Hajper Ltd (annonsören) bestrider att reklamen är vilseledande och dess inställning är att reklamen som sändes i radio är förenlig med Internationella handelskammarens regler för reklam och marknads­kom­m­unikation.

Annonsören har särskilda tekniska lösningar som säkerställer att alla betalningar omedelbart behandlas av anno­n­sören, vilket medför att bankutbetalningarna kommer in på kundernas bankkonton inom några minuter från bearbetningen. Dock beror transaktionstiden på vilken metod kunden väljer och detta val är utom bolagets kontroll. Vid en utbetalning får kunden inledningsvis välja ett alternativ för utbetalning, och därefter erhåller kun­den tydlig information om kundens bank tillhandahåller direkt bankutbetalning eller om dennes bank tillhanda­håller tjänsten utbetalning nästa bankdag. När kunden därefter ska ta ut pengar och genomföra utbetalningen får kunden återigen specificerad information avseende valet denne gjort. Följande information erhålls beroende på kundens val; ”pengarna kommer vara tillgängliga på ditt bankkonto några minuter efter att utbetalningen har godkänts” eller ”pengarna kommer vara tillgängliga på ditt bankkonto några bankdagar efter att utbetalningen har godkänts.”

Annonsören beklagar vidare att anmälaren uppfattat reklamen som vilseledande. Vad gäller kommunikationen i fråga så stipulerar annonsören i sina allmänna villkor att bolaget stävar efter att verkställa utbetalningar inom 24 timmar, vilket även är svaret handläggaren på kundtjänst gav. Annonsören har här valt att genomföra utbetal­ningar inom 15 minuter då kunden väljer direktutbetalning som alternativ. Därtill vill annonsören understryka att konsumenter i allmänhet antas besitta rimlig grad av erfarenhet, kunskap samt sunt förnuft och anses vara rimligt uppmärksamma och förståndiga. Annonsörens genomsnitts­konsument torde således rimligen förstå, särskilt då kunden själv gör ett aktivt val av utbetalningsmetod samt erhåller specificerad information avseende det aktiva valet, att tiden för utbetalning kan variera beroende på om kunden väljer direkt bankutbetalning eller utbetalning nästa bankdag. Det senare nämnda är således en begränsning i tid som den enskilda banken uppställer och inte annonsören. Det bör även poängteras att direkt bankutbetalning alltid finns som alternativ hos annonsören. Påståendet om att kunden har pengarna på kontot inom 15 minuter strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall är sannolikt en bred grupp av vuxna konsumenter.

Opinionsnämnden finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar påståendet ”Pengarna på kontot inom 15 minuter” som att det tar upp till 15 minuter efter en begäran om uttag tills dess att pengarna överförts till en anv­än­d­ares konto. Annonsören anför att ett alternativ om direkt utbet­alning alltid erbjuds men att möjligheten att få pengarna utbetalda direkt beror på om användarens bank tillhandahåller den tjänsten eller om banken istället genomför överföringen nästa bankdag. Nämnden finner mot denna bakgrund att påståendet om att använd­aren kan få pengarna på sitt konto inom 15 minuter är vilseledande eftersom så inte är fallet och frågan om när utbetalning kan ske till en användares konto inte är inom annonsörens kontroll. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Anna Edman, Harriet Gillberg, Sara Haraldsson, Christina Knight, Jonas Linnér, Christina Nylander, Göran Segeholm, Inger Skalse, Helena Westin och Canan Yasar.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jakob Rönnerbäck