Beslut

Ärende 2007-162
2020-11-18Anmäld reklam Reklamfilm för ångmoppen H2O HD Mop

Annonsör Tvns Scandinavia AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en två minuter lång reklamfilm som har visats på TV6 i juni 2020. Reklamfilmen in­leds med en bild på en äldre kvinna som nyser. En infälld bild visar gröna virus/bakterier med en pil mot kvin­nan. Samtidigt säger en speakerröst ”Oroar du dig för influensavirus och bakterier?”. Texten ”Luftburna virus & bakterier” visas över en bild på en ung kvinna som hostar i handen och tittar på sin mobil. En infälld bild visar gröna virus/bakterier med en pil mot mobilen. Sedan visas en hand som tar i ett dörrhandtag. En infälld bild visar gröna virus/bakteri­er med en pil mot handtaget. Speakerrösten fortsätter ”Om du vill ha det riktigt rent hemma så är det desinficer­ing med ånga som gäller och en nya H2O HD Mop desinficerar, rengör och tar bort lukt hemma med bara rent, hett vatten. Tester visar att H2O HD Mop eliminerar upp till 99,9 % av influensavirus och bakterier”. En röd plat­ta med följande text visas ”Dödar upp till 99,9 %* E-coli, Salmonella, Hong Kong-virus, Adenovirus 2, Kvalster, Vägglöss”. I mindre text under plattan lyder ”Laboratorietester visar att H2O HD Mop kan döda upp till 99,9 % av vissa bakterier vid 15 sekunders användning. Effektiviteten varierar med underlaget”. Reklamfilmen fortsätter med bilder på människor som städar med moppen samt erbjudande och prisuppgifter.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Anmälaren skriver att under dessa coronatider har man anpassat reklamen till att fokusera på virus och bakterier. Även om inte ordet corona används så är det tydligt und­erför­förstått att moppen är effektiv som skydd. Detta är inte underbyggt av fakta, snarare har Folkhälsomyndig­heten och andra experter förklarat att man inte med säkerhet kan veta om annat än tvål och vatten respektive alkohol kan eliminera viruset. Reklamen ger sken av att om man använder moppen så kan man känna sig trygg.

 

Annonsörens yttrande
Tvns Scandinavia AB (annonsören) yttrar att de har sålt och utvecklat ångprodukter i väldigt många år. Det är en av annonsörens största kategorier som de jobbat med väldigt länge. Dessa produkter är testade och annons­ören har bifogat testresultatet med vilka virus produkten blivit testat mot.

Annonsören har bifogat utdrag ur en rapport från Gibraltar Laboratories Inc. I rapporten anges att moppen H2O X5 Steam Cleaner testats med avseende på om den dödar influensavirus och adenovirus på hårt träslag och PVC-ytor.

Rapportens slutsats är följande:

  • The use of mop and microfiber cloth of H2O Mop X5 Steam Cleaner at setting #2 destroyed in 15 seconds >99.5 % of Influenza virus (A/Hong Kong/8/1968).
  • The use of Jet Nozzle with the handheld portion of h2O Mop X5 Steam Cleaner at setting #2 destroyed in 15 seconds >99.995 % of Adenovirus-2.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord, ljud och bild som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller det­­ta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsument­ens val, exem­pel­vis beskaffenhet, använd­barhet, prest­anda och effektivitet.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaun­derlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsför­ar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen består sannolikt av konsumenter som kan tänka sig att köpa den marknadsförda moppen.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Anmälaren anser att reklamen fokuserar på virus och bakterier för att det är coronatider. Även om inte ordet corona används så är det tydligt underförstått att moppen är effektiv som skydd. Enligt annonsören har annonsören utvecklat och sålt ångprodukter i många år. Annonsören har bifogat ut­drag ur lab­oratorietest som visar vilka virus produkten blivit testad mot.

Opinionsnämnden konstaterar att reklamen har visats i juni 2020. Under denna period var många konsum­enter oroliga för att bli smittade av covid-19. I reklamen använder annonsören ord som ”luftburna virus & bakterier” och ”influensavirus”. Annonsören visar även uppförstorade mikroskopbilder på virus och bakterier i reklam­film­en. Nämnden konstaterar att det för allmänheten kan vara svårt att hålla isär olika virus samt att många sannolikt varit oroliga för att viruset SARS-CoV-2, som orsakar sjukdomen covid-19, skulle vara ett luftburet virus. Även om annonsören inte uttryckligen använt ord som covid-19 eller corona i reklamen finner nämnden att en genomsnitt­s­kon­sument sannolikt får intryck av att den marknadsförda produkten kan skydda mot covid-19 vid användning. Annonsören har inte styrkt att så är fallet. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Hanna Hjalmarsson, Christina Knight, Christina Nylander, Anna Lidström, Marielle Lundqvist, Patrik Löfberg, Göran Segeholm, Inger Skalse och Canan Yasar.

Ledamöterna Hanna Hjalmarsson och Inger Skalse är skiljaktiga med följande motivering: I reklamen påstås inte att den anmälda produkten skulle skydda mot covid-19. Vi anser inte att enbart tidpunkten då reklamen sändes samt att det nämns olika virus i reklamen och visas bilder på virus ger intryck av att produkten skyddar mot specifikt viruset SARS-CoV-2. Vi finner därför inte att reklamen är vilseledande och den strider därför inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

Föredragande: Jessica Sandqvist