Beslut

Ärende 1709-180
2017-10-26Anmäld reklam Banner för att sälja guld till Guldbrev

Annonsör Guldbrev AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att bannern är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en banner som har visats bland Googles sökresultat. I bannern finns rubriken ”Köpet Guld – 382kr/g – Nöjdast kunder enligt Trust-pilot – Guldbrev.se”. Direkt under rubriken finns texten ”Annons” följt av hänvisning till webbplatsen guldbrev.se samt ett telefonnummer. Under detta finns bland annat länkar till ”Prisgaranti”, ”Fri frakt och försäkring” samt ”Pengar på 24h” som leder till Guldbrevs webbplats.

På webbplatsen guldbrev.se finns villkor för kampanjen under rubrikerna ”Kampanjvillkor och prislista” samt ”Villkor för att erhålla kampanjpris”. Där står bland annat:

”Våra högsta guldpriser

Kampanjpriser

24k - 382 kr/g

20k - 317 kr/g

18k - 292 kr/g

14k - 202 kr/g

Tandguld - 162 kr/g

Ordinarie priser

24k - 272 kr/g

20k - 190 kr/g

18k - 176 kr/g

14k - 148 kr/g

Tandguld - 122 kr/

Från ditt pris kommer en värderingsavgift om 49 kronor per gram att dras av och om denna kan du läsa i våra villkor. För 24 karats guld och för silver tillkommer ej värderingsavgift.

Då guldpriset är rörligt ber vi dig beakta att priset ofta förändras dagligen. Summan som utbetalas till dig bas­er­as på guldets vikt samt guldpriset, exklusive värderingsavgift, den tidpunkt dina föremål mottas och värderas av Guldbrev.

Angivet kampanjpris för guldhalt 24 karat gäller endast s.k. investeringsguld i form av tackor och är maximerat till 25 gram Boliden med tillhörande certifikat och per person. Vid större volym investeringsguld än 25 gram ombeds Kunden att kontakta vår kundtjänst”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren säger Guldbrev i reklamen att de betalar 382 kronor per gram guld. Sedan får man reda på att de betalar detta pris endast under vissa oklara omständigheter och att ordinarie pris är 270 kronor per gram för 24 karat och 175 kronor för 18 karat. Från det ordinarie priset avräknas dessutom en värderingskostnad med 49 kro­n­or per gram. För 18 karat betalas då ordinarie pris 126 kronor per gram vilket är mycket lågt i förhållande till många andra köpare som betalar runt 200 kronor per gram.

Detta är vilseledande reklam. Spotpriset på guld ligger på cirka 335 kronor, det vill säga cirka 50 kronor lägre. Hela världen skulle sälja till guldbrev om de verkligen betalade detta pris som de säger sig betala i reklamen. Reklamen vill förmedla intrycket att Guldbrev betalar ett mycket högt pris för guld medan de i verkligheten betalar betydligt mindre än branschens genomsnitt.

 

Annonsörens yttrande
Enligt annonsören har denne gjort en sökning i sitt system och kan inte hitta att anmälaren ska ha sålt guld, och därmed har anmälaren inte haft en äkta säljupplevelse.

Anmälaren hänvisar till en sida på annonsörens hemsida samt en annons som också hänvisar till hemsidan. Priset på 382 kronor per gram som anmälaren refererar till är annonsörens högsta kampanjpris för guld i 24 karat, vilket också framgår av den bilden från webbplatsen som anmälaren har skickat in. Detta pris betalas ut till de kunder som säljer investeringsguld i form av guldtackor till oss. Villkoren för att ta del av det priset står på samma sida på webbplatsen som priserna presenteras och som anmälaren har tagit en bild av. När en kund säljer investeringsguld i 24 karat till oss dras ingen värderingsavgift, vilket också framgår på samma sida.

De andra priserna som anmälaren refererar till är priser för guld i andra karathalter. Att priserna varierar bero­en­de på karathalt är självklart då karathalten visar på guldmängden i ett föremål. Därmed är också priset för 18 karat lägre än 24 karat.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska bedömas med utgångspunkt i hur framställningen rimligen uppfattas av målgrup­pens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska bedömas utifrån det intryck den ger konsumenterna vid en flyktig kontakt.

Den anmälda bannern innehåller påståendet ”Köper guld – 382kr/g” i rubriken. Reklamombudsmannen konsta­terar att då det inte är preciserat vilken karat eller vilken form guldet ska vara i för att priset ska gälla, ska annonsören kunna styrka alla nära till hands liggande tolkningar av påståendet. Reklamombudsmannen finner att påståendet ger intryck av att man kan sälja guld till annonsören för 382 kronor per gram. Då detta, utan att framgå av bannern, är villkorat med att gälla endast så kallat investeringsguld av 24 karat finner Rek­lamombudsmannen att bannern är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman