Beslut

Ärende 2010-229
2021-01-13Anmäld reklam Reklam för elabonnemang från Greenely

Annonsör Greenely AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är påståendet ”Sveriges smartaste elbolag” på greenely.se. Påståendet syns som en svart rubrik på första sidan på webbplatsen. Efter rubriken följer texten “Greenely är ett smart, enkelt och billigt elbolag som finns i din telefon. Vi ger dig kontroll över ditt elpris och all din eldata. Vi optimerar ditt smarta hem och kan styra elanvändningen efter det billigaste elpriset. Gör det smarta valet av elbolag. Byt till Greenely!”. Efter detta finns ett blått fält med texten “Sänk min elkostnad”.

Till höger om texten syns en bild av en smartphone. På skärmen syns uppgifter om elanvändning, beräknad faktura och grafer över elpris.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom det står "Sveriges smartaste elbolag". Det är vilseledande att de påstår sig vara det smartaste elbolaget. Anmälaren ifrågasätter om annonsören kan avgöra vad som är smartast för konsumenten. Anmälaren oroar sig för att ett sådant ordval vilseleder många konsumenter då det kan tolkas som att det finns en grund i påståendet.

 

Annonsörens yttrande 
Greenely AB (annonsören) skapade en ny webbsida där texterna inte var helt korrekt men uppdaterade dessa kort därefter. Inskickad anmälan stämde alltså för de första dagarna på den nya webbsidan men är sedan dess justerade.

 

Reklamombudsmannens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet, prestanda och effektivitet.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen består sannolikt av konsumenter som kan tänka sig att köpa elabonnemang av annonsören.

Enligt anmälaren är det vilseledande att använda påståendet ”Sveriges smartaste elbolag”. Enligt annonsören var texten inte korrekt och ändrades kort därefter.

Reklamombudsmannen konstaterar att det anmälda påståendet ”Sveriges smartaste elbolag” har visats på annonsörens webbplats. Reklamombudsmannen finner att påståendet av en genomsnittskonsument sannolikt uppfattas som ett påstående om att annonsören är ett elbolag som är bäst i olika avseenden jämfört med andra elbolag på marknaden. Påståendet är vagt och allmänt och kan av en genomsnittskonsument uppfattas på en rad olika sätt. Sådana påståenden ska enligt praxis kunna styrkas i alla nära till hands liggande betydelser. Enligt annonsörens egna uppgifter i yttrandet var texterna inte korrekta. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler. 

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman