Beslut

Ärende 1910-215
2019-12-02Anmäld reklam E-postutskick med reklam för hårvårdsprodukter från Wella Professionals

Annonsör Hot brands Sweden AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av ett e-postutskick med ett nyhetsbrev. Reklamen består av en bild på en spray­flaska mot ljusrosa bakgrund. I övre högra hörnet av bilden finns en svart cirkel med den rosa texten ”-45%”. Under bilden står texten ”Wella Professionals EIMI Ocean Sprits 150ml”. Texten är länkad. Under länken står ”109 kr” i rött och i större stilgrad. 

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Anmälaren har köpt produkten från ginos.se två gånger tidigare, men då till det, enligt anmälaren, ordinarie priset 99 kronor.

Annonsörens yttrande
Enligt Hot brands Sweden AB (annonsören) är den anmälda aktuella reklamen inte vilseledande och det angivna priset inte felaktigt.

Vid prissättningen har jämförelse skett med leverantörens prislista. Att annonsören haft högre rabatter tidigare innebär inte att den aktuella reklamen därför skulle vara felaktig, jämför härvid stegvisa rabatter inom konfek­tionshandeln, 20, 50 respektive 70 procent. Att produkten kan förvärvas till lägre pris annorstädes innebär inte att reklamen är felaktig eller vilseledande.

Reklamombudsmannens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall består av konsumenter som köper eller kan tänka sig att köpa produkter från annonsören.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom anmälaren har uppfattat det som att rabatten är beräknad på det ordinarie priset hos annonsören. Enligt annonsören har prisnedsättningen skett i förhållande till leveran­törens prislista.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen ger en genomsnittskonsument intryck av att produkten är nedsatt med 45 procent i förhållande till tillämpat ordinarie pris. Med ”ordinarie pris” avses det pris som en annonsör vanligen tar för en produkt. Enligt annonsören är priset inte nedsatt i förhållande till det ordinarie priset, utan i för­hållande till leverantörens pris­lista. Reklamombudsmannen konstaterar dock att annonsören i reklamen inte har angett att jämförelsen avser en jämförelse med leveran­törens rekommenderade pris. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman