Beslut

Ärende 1810-174
2019-03-04Anmäld reklam Facebookinlägg för företagslån från Froda

Annonsör Monetise Capital AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamombudsmannens tidigare uttalande
I uttalandet den 21 november 2018 prövade Reklamombudsmannen om reklamen var vilseledande.

Reklamombudsmannen fann att reklamen, med påståendet ”Lån till företag utan säkerhet – hur du jämför företagslån | Froda blogg” sannolikt ger en genomsnittskonsument intrycket att annonsören beviljar företagslån utan krav på säkerhet. Anmälaren har påtalat att annonsören kräver personlig borgen för beviljande av företagslån. Annonsören har inte visat att så inte skulle vara fallet. Reklamombudsmannen konstaterade att personlig borgen är en form av säkerhet för lån. Facebookinlägget ansågs därför vilseledande och stred därmed mot artikel 5 i ICC:s regler. 

Reklamombudsmannens uttalande i ärende 1810-174 (2018-11-21), se bilaga

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett sponsrat inlägg på Facebook. Texten är fördelad i två stycken. I första stycket står följande ”Lån utan fastighet eller dyra inventarier säkerhet har varit vanligt länge för privatperson”. I andra styck­et står det ”Nu har nya digital lösningar gjort det möjligt att även erbjuda dessa lån för företagare, till hyfsade villkor. Det möjliggör för småföretagare som ofta får ett nej från banken, att få tillgång till finansiering för att kunna växa”.

Under texten finns en bild på en kvinna som ser ut att vara fotograferad på ett kontor. Hon står i förgrunden av bilden med armarna i kors och tittar leende mot kameran. Under bilden står det ”Froda.se” i versal text och därunder ”Lån till företag utan säkerhet – hur du jämför företagslån | Froda blogg” i fet text. Till höger härom finns en knapp med texten ”Läs mer”. Under reklamen finns Facebooks symboler för att gilla, kommentera och dela. 

Reklamen har producerats av Semantiko.

 

Begäran om omprövning
Annonsören påtalar att reklamen riktar sig business to business, det vill säga endast marknadsför företagslån mot företag, inte mot konsumenter.

I motiveringen till beslutet hänvisas genomgående till "konsumenten" eller "genomsnittskonsumenten". Annonsören ifrågasätter om Re­k­l­a­m­ombudsmannen (RO) har förstått att annonsören inte lånar ut pengar till konsumenter utan uteslutande till företag. Vad gäller kommentaren "Anmälaren har påtalat att annonsören kräver personlig borgen för beviljande av företagslån. Annonsören har inte visat att så inte skulle vara fallet" skrev annonsören till RO att man ibland ställer krav på personlig borgen men att det sker baserat på en indi­viduell kreditbedömning i varje enskilt fall i enlighet med relevanta föreskrifter från Finansinspektionen och Konsumentverket.

Vad gäller innebörden av ordet "säkerhet" räcker det med en sökning på "lån utan säkerhet" för att den allmänna betydelsen ska framgå – väl i linje med hur en genomsnittlig konsument kan förväntas förstå begreppet och hur det har använts.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt 12 § andra stycket i instruktion för Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinions­nämnd (RON) kan ett beslut omprövas om nya förhållanden motiverar det eller om fel har begåtts i handlägg­ningen som uppenbart kan ha inverkat på beslutet.

Reklamombudsmannen förstår att annonsören marknadsför företagslån, och att kunderna därmed är andra företag. Reklamombudsmannen konstaterar att genomsnittskonsument är ett begrepp som enligt ICC:s regler ska användas även om företag, som är annonsörens målgrupp. Fackmän och andra kvalificerade grupper antas ha erforderliga specialkunskaper och kompetens inom sitt område.

Annonsören anför att en genomsnittlig konsument uppfattar ”lån utan säkerhet” på det sätt som det använts i annonsörens reklam och att detta framgår av en googling.

Reklamombudsmannen finner inte att den av annonsören åberopade bevisningen ger tillräckligt stöd för hur en genomsnittskonsument uppfattar ”Lån till företag utan säkerhet”. Skäl för ändring av beslutet, att reklamen är vilseledande och därmed strider mot artikel 5 i ICC:s regler, saknas därför.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman