Beslut

Ärende 1810-174
2018-11-21Anmäld reklam Sponsrat Facebookinlägg för företagslån från Froda

Annonsör Monetise Capital AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett sponsrat inlägg på Facebook. Texten är fördelad i två stycken. I första stycket står följande ”Lån utan fastighet eller dyra inventarier säkerhet har varit vanligt länge för privatperson”. I andra styck­et står det ”Nu har nya digital lösningar gjort det möjligt att även erbjuda dessa lån för företagare, till hyfsade villkor. Det möjliggör för småföretagare som ofta får ett nej från banken, att få tillgång till finansiering för att kunna växa”.

Under texten finns en bild på en kvinna som ser ut att vara fotograferad på ett kontor. Hon står i förgrunden av bilden med armarna i kors och tittar leende mot kameran. Under bilden står det ”Froda.se” i versal text och därunder ”Lån till företag utan säkerhet – hur du jämför företagslån | Froda blogg” i fet text. Till höger härom finns en knapp med texten ”Läs mer”. Under reklamen finns Facebooks symboler för att gilla, kommentera och dela. 

Reklamen har producerats av Semantiko.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är lånen som marknadsförs inte lån utan säkerhet eftersom företagsägaren går i personlig borgen för hela lånet.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Monetise Capital AB (annonsören) är annonsen ett sällsynt misslyckat fall av automatgenererad annons­text med otaliga felskrivningar och grammatiska fel. Detta upptäcktes kort efter att annonsen publicerats varefter den togs bort.

Anmälaren har reagerat mot att annonsören ställer krav på säkerhet genom att en ägare till näringsidkaren, i den mån näringsidkaren är ett aktiebolag får förmodas, får gå i personlig borgen för lånet. Annonsen är inte ämnad att vilseleda, utan syftet är att förklara för läsaren vad artikeln handlar om – det vil säga information om och en jämförelse av blancolåneaktörer på marknaden för företagskrediter. Såväl annonsens titel (”Lån till företag utan säkerhet – hur du jämför företagslån”) och den övriga texten är i sak korrekt och även relevant för artikeln som åsyftas. Av ingressen framgår också vad som menas med säkerhet (om än grammatiskt felaktigt); ”Lån utan fastighet eller dyra inventarier [som] säkerhet har varit vanligt länge för privatpersoner”.

Annonsören är förvisso verksam inom marknaden för blancokreditgivning till företag, vilket är det brukliga sättet att beskriva marknaden ifråga – det vill säga kreditgivning utan krav på realsäkerhet. Däremot marknadsför aldrig annonsören sina lån som ”Lån utan säkerhet” för att undvika missförstånd kring just personlig borgen. Ibland, i cirka 50-60 procent av fallen, behöver en ägare av ett aktiebolag gå i personlig borgen för krediten för att den ska kunna beviljas.

Annonsören anser inte reklamen är vilseledande i strid med ICC:s regler. Däremot är annonsen grammatiskt bedrövlig vilket är skälet till att annonsen omgående togs bort den efter publicering. Som en generell kommentar om personlig borgen så upplyser annonsören sina kunder om detta tydligt – både i samtal, på webben och i sina avtal. Det är inte möjligt att ta ett lån hos annonsören utan att tydligt ha fått tydlig informa­tion om ett eventuellt borgensåtagande.

Vad gäller artikeln som annonsen handlar om så syftar den till att belysa en möjlighet till extern finansiering för småföretagare som ofta får nej från banken när de behöver hjälp med finansiering. Sju av tio företagare upp­lever att möjligheten till finansiering är det största hindret för tillväxt. Banken begär ofta en säkerhet i form av fastighet eller dyra inventarier – någonting som inte alla småföretagare har tillgång till. Annonsören har utvecklat en helt digital tjänst med en kreditbedömning som baseras på företagets faktiska försäljning. Företagaren be­höv­er inte ta värdefull tid till att sätta ihop affärsplan eller budget, eller sätta sin verksamhet åt sidan för möten och samtal. Om försäljningen i företaget är bra och stabil finns möjlighet att få låna via annonsören. I de fall annonsören ger avslag gör man det lika mycket för kundens skull som för sin egen – annonsören vill inte att deras kunder ska försättas i en lånesituation som påverkar verksamheten negativt. Däremot ska små företag, precis som stora, kunna investera för tillväxt.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsum­entens val, exempelvis beskaffenhet, produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna fram­lägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­döm­as utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Reklamom­buds­mannen finner det sannolikt att en genomsnittskonsument i målgruppen är en småföretagare som behöver låna pengar till företaget.

Reklamombudsmannen finner att reklamen, med påståendet ”Lån till företag utan säkerhet – hur du jämför företagslån | Froda blogg” sannolikt ger en genomsnittskonsument intrycket att annonsören beviljar företagslån utan krav på säkerhet. Anmälaren har påtalat att annonsören kräver personlig borgen för beviljande av företagslån. Annonsören har inte visat att så inte skulle vara fallet. Reklamombudsmannen konstaterar att personlig borgen är en form av säkerhet för lån. Facebookinlägget är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.  

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman