Beslut

Ärende 2007-160
2020-08-31Anmäld reklam Reklam för husbilar från Forsbergs Fritidscenter

Annonsör Forsbergs Fritidscenter AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en annons som har publicerats på hallandsposten.se.Reklam för husbil från Forsbergs Fritidscenter Annonsen visar en bild på en husbil som kör längs med en väg i bergig miljö. Högst upp i annonsen står texten ”Noll meter till allt”. I två vita cirklar undertill står den orangea texten ”1,95% ränta på nytt” respektive den gröna texten ”Miljöbonus 25 000:- vid köp av husbil 2020”. I annonsens nedre, vänstra hörn syns annonsörens logotyp.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är påståendet 25 000 kronor i miljöbonus vid köp av husbil år 2020 vilseledande. Bonus malus-systemet som gäller vid köp av nya fordon innebär att fordon med låga utsläpp premieras. Det är dock bara en bråkdel av alla husbilar som säljs som innefattas av systemet, om ens någon. Man kan få uppfattningen av att man köper en miljövänlig husbil, vilket man med största sannolikhet inte gör.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Forsbergs Fritidscenter AB (annonsören) är annonsen en så kallad banner, det vill säga ett litet utrymme på en webbsida där det inte finns plats för mycket, om ens någon information. Rubriken ska fånga läsarens uppmärksamhet och är direkt länkad till en landningssida där man får mer utförlig information. Det är alltså precis detta som är syftet med banner­annonsering. Man ska driva trafik till sin webbplats och följer man länken så får man all nödvändig information.

Annonsens budskap är följande. ”Miljöbonus – 25 000:- vid köp av husbil 2020. Annonsören hjälper dig med skatten och du får pengarna insatta på ditt konto”. Just med anledning av det nya beskattningssystemet där man vid köp av nya fordon med låga utsläpp premieras, och vice versa, har annonsören utformat ett miljöbonuserbjudande. Efter införandet av bonus malus och i kombination med att ”Skälig grund” försvann har husbilar med den senaste miljötekniken - Euro 6 D-temp (Läs modellår 2020) fått en konkurrenshämmande hög skatt och annonsören betalar alltså ut ett bidrag till köparen (en engångssumma på 25 000 kronor) som de kan använda till denna klimatskompensering och då enbart till modellår 2020.

Att semestra med husbil är ett mycket mer klimatsmart alternativ än till exempel resande med personbil, buss och tåg i kombination med hotell. För att inte tala om flyg eller båt. Miljöfrågor är viktiga för annonsören och annonsören jobbar hårt med att förmedla husbilen som ett klimatsmart resande. Att bidra med en summa i miljöbonus till kunder kan vara avgörande för dem när det gäller huruvida de ska genomföra ett köp till förmån för en modell 2020 med Euro 6 D-temp.

Annonsörens mål är att dess kunder får hjälp med att resa miljövänligt och klimatkompenserat och att annons­ören som företag bidrar till att måna om miljön samt generera försäljning av den senaste tekniken.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg-ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pel­vis miljöpåverkan.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaun­derlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsförar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall består sannolikt av konsumenter som kan tänka sig att köpa en husbil av annonsören.

Bonus malus-systemet innebär enligt uppgifter på transportstyrelsen.se att fordon som är tagna i trafik före 2020 med utsläpp av koldioxid på upp till 60 g/km och fordon tagna i trafik under 2020 eller senare med utsläpp av koldioxid på upp till 70 g/km anses vara miljöanpassade fordon. De premieras med en bonus på maximalt 60 000 kronor. Bensin- och dieseldrivna personbilar i klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar får en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom man kan få uppfattningen att man köper en husbil som uppfyller miljökraven i bonus malus-systemet för att premieras. Enligt annonsören betalar man ut ett bidrag på 25 000 kronor till köparen som denne kan använda till klimatskompensering.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen innehåller påståendet ”Miljöbonus 25 000:- vid köp av husbil 2020”.  Reklamombuds­mannen finner att påståendet sannolikt ger en genomsnittskonsument intryck av att miljöbonusen innebär att de marknadsförda bilarna är husbilar som uppfyller utsläppskraven i bonus malus-systemet eller på annat sätt är beviljad en bonus från stat eller myndighet på grund av att fordonet är mindre belastande för miljön. Annonsörens uppgifter styrker inte att så är fallet. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman