Beslut

Ärende 1812-231
2019-02-20Anmäld reklam Direktreklam för gruppförsäkring från Folksam

Annonsör Folksam ömsesidig sakförsäkring

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen lätt kan förväxlas med en faktura. Den strider därmed mot artikel 21 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett direktadresserat reklamutskick bestående av ett vitt A4-papper i ett kuvert. I det övre vänstra hörnet syns en tecknad, gul t-shirt med ett tryck på av ett hjärta. Nedanför står ”Faktura Grupp­för­säk­ring” i grön respektive blå text. I det övre högra hörnet står datum samt namn och adress till mottagaren. Ned­anför visas två rutor, den övre är blå och innehåller texten ”Kontakta Folksam Kundservice 0771-950-950 Anmäl skada 0771 960 960 Hemsida folksam.se”. Den undre rutan är rosa och innehåller texten ”Du betalar bekväm­ast med autogiro! Anmäl dig för autogiro så drar vi betalningen automatiskt från ditt konto varje månad. Folksam.se/autogiro”. Till vänster om rutorna visas information om gruppförsäkringen, bland annat avtals­num­mer, OCR-nummer och belopp att betala. Nedanför visas i blå text ”Försäkringsinnehåll” följt av ”Gruppmedlem omfattning Juristförsäkring Premie 90,00 kr”. Längst ned på sidan visas ett inbetalningskort med bland annat faktura­nummer, förfallodag, referensnummer och belopp att betala, 90 kronor.

Reklamen har producerats hos annonsören internt.

 

Anmälan
Enligt anmälaren framgår det inte att fakturan är ett erbjudande som inte behöver betalas. Det framkommer först när anmälaren ringer Folksams kundtjänst. Erbjudandet ser ut som en faktura för så kallade grupp­försäkring (via Akademikerförbundet SSR) som avser en juristförsäkring. I fakturan står att anmälaren har nytecknat en juristförsäkring och att fakturan ska betalas senast den 1 jan 2019. Anmälaren har samma dag mottagit ett brev med försäkringsbesked och villkor, även där anges att anmälaren nytecknat en juristförsäkring.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Folksam ömsesidig sakförsäkring (annonsören) var anmälaren medlem i Akademikerförbundet SSR vid tidpunkten för anmälan. Inom ramen för sitt medlemskap har personen getts möjlighet att genom så kallad reservationsanslutning teckna en frivillig gruppförsäkring hos företaget, benämnd Juristförsäkring.

Av försäkringsavtalslagen (2005:104) 17 kap. 1 § framgår att frivillig gruppförsäkring är en gruppförsäkring som gruppmedlemmarna ansluter sig till genom egen anmälan eller genom att inte avböja försäkringen (så kallad reser­vations­anslutning). Av 17 kap. 3 § framgår att en frivillig gruppförsäkring ingås på grundval av gruppavtalet eller genom att gruppmedlemmen låter bli att avböja försäkringen inom viss tid, om det föreskrivs i gruppavtalet.

Bakgrunden till ovan nämnda lagbestämmelser om reservationsanslutning är i korthet att fördelarna, från sam­hällelig och enskild synpunkt, väger tyngre än invändningar av mer principiell natur. Försäkringar, även skade­försäkringar, har en stor social roll och det har inte ansetts innebära en nackdel för den enskilde att tillåta anslutningsformen.

I det aktuella fallet har medlemmarna, före det att den faktura och det försäkringsbesked som bifogats anmälan skickats, fått följande information:

  1. Brev (daterat 2018-10-24) med information om försäkringen. Av brevet framgår att medlemmen (nedan även benämnd ”kunden”) ansluts automatiskt till Juristförsäkringen den 1 januari 2019 om inte medlem-men väljer att tacka nej. Det framgår vidare att medlemmen, om denne inte vill ha Juristförsäkringen, kan skicka in bifogade svarskupong och aktivt tacka nej, alternativt bortse från kommande faktura och påminnelse. Om inte fakturan eller påminnelsen betalas upphör försäkringen.
  1. Brev (daterat 2018-12-10) med ytterligare information om Juristförsäkringen. I brevet hänvisar Folksam till det erbjudande som tagits fram tillsammans med Akademikerförbundet SSR. Av brevet framgår att kunden, som inte aktivt tackat nej till erbjudandet, kommer att få en faktura inom ett par dagar. Kunden uppmärksammas på att erbjudandet är frivilligt och om kunden vill avstå går det bra att bortse från kommande faktura och påminnelse.
  1. Välkomstbrev och försäkringsbesked (daterat 2018-12-11). I brevet ombeds kunden titta igenom försäkringsbeskedet och höra av sig till Folksam vid frågor. I försäkringsbesked hänvisas till Gruppförsäkringen Juristförsäkring, och den avtalsslutande parten Akademikerförbundet SSR.
  1. Faktura Gruppförsäkring (daterad 2018-12-12).
  1. Brev (daterat 2018-12-21) med information om att gruppförsäkringen avslutats.

De försändelser som annonsören skickat ut till kunderna, inklusive anmälaren, har skett mot bakgrund av den lagstadgade möjligheten för ett försäkringsbolag att använda reservationsanslutning för frivillig gruppförsäk­ring enligt försäkringsavtalslagen. Mot den bakgrunden är det inte fråga om reklam som strider mot Inter­nationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. Kunderna har i två sepa­rata brev (punkt­erna 1 och 2 ovan), informerats om detta och att fakturan inte är bindande.

Mot bakgrund av anmälan och andra omständigheter har annonsören förstått att hanteringen, trots den infor­ma­tion som skickats ut innan välkomstbrev, försäkringsbesked och faktura skickats, har lett till miss­upp­fatt­ningar och därmed inte varit tillräckligt tydlig. Det är olyckligt och annonsören, som är ett kundägt bolag, har givetvis inte haft någon avsikt att vilseleda kunderna. Annonsören tar till sig av detta och har påbörjat ett internt arb­ete i syfte att ändra metoden för anslutning, från reservationsanslutning till egen anmälan, det vill säga där medlem­marna aktivt tackar ja till erbjudandet om att teckna Juristförsäkring. Trots att försäkrings­av­tals­­lagen, som nämnts ovan, ger företaget möjlighet att använda reservations­anslutning för frivilliga grupp­för­säkringar, kan det i vissa fall vara lämpligare att inte göra det i syfte att undvika missförstånd. Annonsörens plan är att änd­ringarna ska göras så snart som möjligt, med hänsyn tagen bland annat till nödvändiga system­ändringar.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 21 tredje stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunika­tion (ICC:s regler) får marknadskommunikation som erbjuder beställning inte utformas så att den kan förväxlas med en faktura/räkning eller på annat sätt oriktigt ge intryck av att betalningsskyldighet redan föreligger.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån det intryck den ger konsum­enterna vid en flyktig kontakt. Målgruppen för direktreklam­ut­skicket är medlemmar i Akademikerförbundet SSR.

ICC:s regler ska tolkas mot bakgrund av gällande lagstiftning och befintlig rättspraxis. Marknadsdomstolen har prövat (MD 2014:17) vilka krav på tydlighet som bör ställas på erbjudandeutskick med inbetalningskort. Dom­stolen konstaterade att det kunde antas att konsumenter rutinmässigt använder inbetalningskort utan att närm­are ta del av informationen som finns på kortet eller i ett medföljande marknadsföringsmaterial. Domstolen konstaterade i sådana fall ställs mycket höga krav på tydlighet vid utformning av marknadsföringsmaterial som innehåller ett inbetalningskort för en ännu inte beställd vara eller tjänst.

Opinionsnämnden konstaterar att utskicket från Folksam är ett direktadresserat reklamutskick som bland annat innehåller ett inbetalningskort med uppgifter om fakturanummer, betalningsbelopp, förfallodag, OCR-nummer, bankgironummer, mottagar- och avsändaruppgifter. Bakgrunden till utskicket är att medlemmar i Akademiker­förbundet SSR getts möjlighet att teckna en frivillig gruppförsäkring hos Folksam. Medlemmen kan i detta fall ansluta sig genom att låta bli att avböja försäkringen inom viss tid i enlighet med 17 kap. 1 och 3 §§ försäkrings­avtalslagen. Innebörden av detta framgår av den information som Folksam lämnat till gruppmedlemmen i brev en tid innan fakturan sickades ut. Där framgår att om medlemmen inte vill ha försäkringen är det möjligt att aktivt tacka nej genom en svarskupong, att medlemmen alternativt kan bortse från den komman fakturan och påmin­nel­se samt slutligen att om fakturan inte betalas så upphör försäkringen. Av informationen på fakturan framgår inget av denna alternativ.

Med hänsyn till att det är frågan om en frivillig gruppförsäkring och att medlemmen i detta fall inte aktivt behöver tacka nej till erbjudandet finner nämnden att det kan antas att en genomsnittskonsument, trots tydlig information i tidigare utskick, inte förstår att det är frågan om ett erbjudande och att betalningsskyldighet inte föreligger och därför riskerar att vilseledas. Direktreklamutskicket strider därmed mot artikel 21 tredje stycket i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Harriet Gillberg, Hanna Hjalmarson, Sara Haraldsson, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Marielle Pantzar, Christina Nylander, Inger Skalse och Frida Stjernholm.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander