Beslut

Ärende 2011-258
2021-01-13Anmäld reklam Reklam för golvbrunnar från Faluplast

Annonsör AB Faluplast

Anmälare JAFO AB

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett 60 sekunder långt inlägg som har visats på Instagramkontot ”faluplast”. Inlägget består av en video och text. Videon inleds med texten ”Faluplast presenterar Sveriges säkraste golvbrunnar”. Sedan visas en man som säger ”Gång på gång hör man talas om fuktskador på grund av att golvbrunnar är felinstallerade. Det vi på Faluplast nu gjort är att vi installerat en helt ny golvbrunnsserie: Sveriges säkraste golvbrunnar”. Han fortsätter sedan berätta om golvbrunnarna. Under videon står texten “Vi har skapat Sveriges säkraste golvbrunnar! (Stark-arm-emoji). Se hela filmen på vår Youtube-kanal eller klicka på länken i vår profil (filmklappa-emoji) #faluplast”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. I reklamen påstås att Faluplast brunnar är Sveriges säkraste. Det finns inga belägg för det och det är vilseledande för installatörer och kunder.

 

Annonsörens yttrande
AB Faluplast (annonsören) skriver följande i frågan om den anförda reklamen på Instagram ”Sveriges säkraste golvbrunnar” är vilseledande eller ej.

Annonsören har gjort en enkätundersökning med cirka 1000 stycken yrkesanvändare, proffs. Urvalet är den typ av yrkesfolk som i huvudsak installerar tätskikt i våtrum. Tätskikt utgörs vanligen av plastmattor eller folie som tätar bakom klinker/kakel. De flesta våtutrymmen är beskaffade med en golvbrunn som leder bort vattnet från golvet till avloppssystemet. För att fukt ej skall tränga ut i byggnadskonstruktionen när vattnet leds ut i golvbrunnen är det mycket viktigt att tätskiktet på ett säkert sätt ligger an mot golvbrunnens utformning.

Enkäten har två frågor;

  1. Vilken typ av golvbrunn anser du vara säkrast vid installationstillfället?
  2. Vilken typ av golvbrunn anser du vara säkrast efter en tid, 10-20 år?

Frågorna kan besvaras med A, B eller C.

Fråga 1; A 74%, B 9%, C 17%

Fråga 2; A 71%, B 14%, C 15%

På den svenska marknaden förekommer i huvudsak (98%) golvbrunnar som är i princip A, B respektive C i enkäten. Faluplast brunn den som otvivelaktigt efterliknas i exempel A. Annonsören har bilagt bilder.

Faluplast har under det senaste året levererat tiotusentals golvbrunnar med klämring enligt modell A.

Av dessa har 0 stycken reklamerats och heller inget kundpåpekande har inkommit att produkten skulle vara svår att montera eller riskera läckage. Det är möjligt att det finns produkter med lika bra resultat men inte bättre.  Därmed anser annonsören det vara korrekt att utnämna den till säkrast.

Annonsören vill med dessa faktaunderlag mena att Faluplast på goda grunder kan benämnas ”Sveriges säkraste golvbrunnar”.

Naturligtvis är Faluplast golvbrunnar certifierade enligt gällande standard.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet, prestanda och effektivitet.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen består sannolikt av vuxna konsumenter som kan tänka sig att köpa golvbrunnar från annonsören.

 

Enligt anmälaren är det vilseledande att påstå ”Sveriges säkraste golvbrunnar”. Enligt annonsören har denne genom en egen enkätundersökning styrkt att dennes typ av golvbrunn är säkrast vid installationstillfället samt efter 10-20 år.

Reklamombudsmannen konstaterar att det i reklamen i både videon och texten i inlägget påstås att annonsören har ”Sveriges säkraste golvbrunnar”. Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att det inte finns några andra golvbrunnar i Sverige som är säkrare vad gäller att motverka fuktskador. Annonsören medger att det kan finnas andra produkter på marknaden som kan ha lika bra resultat. Annonsören har därmed inte styrkt att det inte finns några andra golvbrunnar i Sverige som är säkrare vad gäller att motverka fuktskador. Reklamen är därför vilseledande strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman