Beslut

Ärende 1809-147
2018-11-15Anmäld reklam Direktreklam för försäkringen Falck Väghjälp Sverige 15+ från Falck

Annonsör Falck Försäkringsaktiebolag

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte uppfyller kravet på reklamidentifiering och att den lätt kan förväxlas med en faktura. Den strider därmed mot artiklarna 9 och 21 i Internationella Hand­elskam­marens regler för reklam och marknads­kommunika­tion.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett direktadresserat reklamutskick bestående av vitt A4-papper i ett kuvert. I det övre vänstra hörnet finns annonsörens logotyp. I det övre högra hörnet står det skrivet ”Erbjudande om Falck Väg­hjälp Sverige 15+ Februari 2016” fetstil och något större än reklam­utskick­ets brödtext. Under logotypen finns kontaktuppgifter till annonsören och under erbjudandetexten finns mottagarens namn och adress.

Under kontaktinformationen följer utskickets största rubrik ”Falck Vägassistansförsäkring – trygghet för vägen för bara 1,91 kr per dag”. Rubriken är markerad i fet stil. Under rubriken finns texten ”Alla kan tyvärr råka ut för en olycka och i Sverige utförs ca 500 000 bärgning varje år. Men med Falck Vägassistansförsäkring kan du känna dig trygg om det skulle hända dig och ditt fordon något. Vi är alltid redo att hjälpa dig – dygnet runt, året om”. Texten ”ca 500 000 bärgning” är skrivet i fet stil.

Nästa stycke har rubriken ”Heltäckande skydd utan självrisk:” i fet stil. Därefter står följande ”Falck hjälper dig på plats med starthjälp, reparation eller bärgning vid ofrivilliga driftstopp såsom:”. Därunder följer en uppräkning med av tio orsaker till ofrivilliga driftsstopp efter bockar (punktering, stöld, utelåst, brand, tekniska fel, dikes­kör­ning, motorproblem, kollision, el-problem och drivmedelsbrist). Därunder kommer följande text ”Vid bärgning ingår även ett av nedanstående alternativ för dig och dina medpassagerare:” samt bockar före följande alter­na­tiv ”hyrbil, hemresa, hotell”.

Nästa rubrik lyder ”Teckna enkelt redan idag”. Även denna rubrik är i fet stil. Därunder står följande ”Just nu erbjuder vi dig vägassistansförsäkring Falck Väghjälp Sverige 15+ för endast 695 kr per år. En av marknadens mest heltäckande vägassistansförsäkring för äldre bilar. Falck är också den enda aktören i Sverige som hanter­ar din försäkring, har en egen rikstäckande bärgningskår och egen räddningscentral. Det är Falck som du teck­nar din försäkring hos och det är Falck som kommer och hjälper dig! Vi ber dig observera att erbjudandet är tidsbegränsat. Du tecknar försäkringen enkelt med nedanstående inbetalningskort. Försäkringen börjar gälla dagen efter att Falck erhållit betalningen som gäller i 12 månader”. Texten ”695 kr per år” står i fet stil. Därefter följer texten ”Med vänlig hälsning Falck Försäkringsaktiebolag”, där Falck Försäkringsaktiebolag står med fet text.

Därefter följer reklamutskickets näst sista stycke. Texten i stycket är mindre än i ovanstående. Stycket saknar rubrik. Texten lyder ”Kontakta gärna vår kundtjänst om du har några frågor. Fullständiga villkor finner du på www.falck.info/vaghjalp15. Vi ber dig notera att detta är ett erbjudande från Falck avseende försäkringen Väg­hjälp Sverige 15+, inget betalningskrav föreligger.”. ”Erbjudande” och ”inget betalningskrav föreligger” är skrivet i fet stil.

I reklamutskickets sista stycke finns information om att personen, som utskicket är adresserat till, genom att be­tala samtycker till en viss personuppgiftshantering. Stycket är skrivet i samma, något mindre, teckenstorlek som stycket ovan. Under det sista stycket följer ett inbetalningskort med bland annat plusgironummer, betal­nings­mot­tagare, avsändare, OCR-nummer och betalningsanvisningar för beloppet 695 kronor. På vänstra sidan står texten ”Erbjudandet gäller tom 2018-10-31”. ”Erbjudande” är skrivet i fet stil. Därunder står ”Registrerings­num­mer:” samt ett registreringsnummer i fet stil och därunder ”Sker betalning på annat vis ange” och därefter ett OCR-nummer i fet stil.

På baksidan av brevet finns information som kallas ”För- & efterköpsinformation” med rättigheter och skyldig­heter. För fullständiga försäkringsvillkor hänvisas till annonsörens webbplats.

Brevet var postat i ett vitt A5-kuvert. Längts upp till vänster finns Falcks logotyp och längt upp till höger finns en portostämpel och QR-kod. Vidare finns ett adressfönster. På baksidan av kuvertet finns längst ned till vänster en Svanenmärkning och till höger om denna en adressuppgift till annonsören.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren liknar utskicket en räkning. Anmälaren skriver att denne hade kunnat skanna inbetalnings­kortet i bankappen och betalat utan att tänka vidare. Utskicket skiljer sig från en räkning enbart genom två mycket små gömda rader med ordet ”erbjudande”.

 

Annonsörens yttrande
Falck Försäkringsaktiebolag (annonsören) noterar i egenskap av avsändare av det aktuella erbjudandet om försäkring, att man är ansvarig för utformningen av detta och ansvarig för att detta uppfyller marknadsföringslagens bestämmelser.

Annonsören är väl medveten om att det ställs höga krav på tydlighet och att marknadsföringen inte får vara vilseledande eller negativt påverka kundens förmåga att fatta ett välgrundat beslut. Vidare är annonsören med­veten om att marknadsföring ej heller i övrigt får anses som otillbörlig eller på annat sätt vilseleder den genom­snittliga kunden om dennes betalningsskyldighet. Annonsören följer marknadsföringslagen och andra aktuella författningar och direktiv samt SWEDMA:s riktlinjer och rekommendationer för alla utskick som annonsören ombesörjer.

Annonsören bestrider att bolaget har ägnat sig åt vilseledande marknadsföring och att det aktuella erbjudandet strider mot marknadsföringslagen. Det ska i sammanhanget påpekas att utskick av denna typ är vedertagen och accepterad form av marknadsföring till konsumenter, se punkt 73 i MD 2014:17 och MD 1996:14. Särskilt inom försäkringsbranschen är detta vanligt. SWEDMA har även tidigare uttalat sig i en analys mot bakgrund av Marknadsdomstolens dom 2014:17 att det inte är förbjudet att skicka med inbetalningskort.

I det aktuella erbjudande anges det på fem ställen att det rör sig om just ett erbjudande. Detta anges såväl i er­bju­d­­andets sidhuvud, i den löpande texten som på betalningsavin. På flera ställen innehåller även erbjudan­det skriv­elser om att försäkringen ”tecknas enkelt redan idag” eller liknande vilket tydligt anger för konsumenten att det inte rör sig om en redan tidigare tecknad eller beställd försäkring. I erbjudandet anges även uttryckligen i fetmarkering ovanför betalningsavin att ”inget betalningskrav föreligger”. Falck Försäkringsaktiebolag Falck­huset Förrådsvägen 2 181 87, LIDINGÖ Tel: 020-87 00 00 www.falcksverige.se

Vidare så anges det även specifikt på betalningsavin att det rör sig om ett erbjudande genom att det – i enlighet med vad Marknadsdomstolen anför som ett ”i sammanhanget naturligt uttryck” – uttryckligen står att ”Erbj­u­­d­andet gäller till”. Således framgår även, för det fall att betalningsavin separeras från övriga utskicket, att det inte föreligger någon betalningsskyldighet för mottagaren. Vidare finns även för- och efterköpsinformation på baksidan av erbjudande i syfte att konsumenten ska kunna få en övergripande bild av de rättigheter och skyldigheter som försäkringen innefattar för att på så sätt kunna bedöma sitt försäkringsbehov.

Med stöd av det ovan anförda anser annonsören att det tydligt framgår att det rör sig om just ett erbjudande samt att mottagaren kan tillgodogöra sig denna information redan vid en snabb anblick. Det är därmed annon­s­ören uppfattning att utskicket inte strider mot marknadsföringslagen.

Annonsören menar också på att riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden i erbjudandet är korrekt. För att på ett tydligt och enkelt sätt återge det huvudsakliga innehållet i villkoren finns även för- och efterköpsinformation på baksidan av utskicket. Konsumenten kan på så sätt be­döma kostnaden och omfattningen samt ta ställning till sitt försäkringsbehov.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 9 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara lätt att identifiera som sådan, oavsett utformning och mediet. Reklam får inte dölja eller vilseleda om sitt verkliga, kommersiella syfte.

Enligt artikel 21 tredje stycket i ICC:s regler får marknadskommunikation som erbjuder beställning inte utformas så att den kan förväxlas med en faktura/räkning eller på annat sätt oriktigt ge intryck av att betalningsskyldighet redan föreligger.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Konsumenter i allmänhet antas besitta en rimlig grad av erfarenhet, kunskap och sunt förnuft samt förväntas vara rimligt upp­märksamma och förståndiga. Reklamen ska då bedömas utifrån det intryck den ger konsumenterna vid en flyktig kontakt.

ICC:s regler ska tolkas mot bakgrund av gällande lagstiftning och befintlig rättspraxis. Marknadsdomstolen prövade i fallet MD 2014:17 vilka krav på tydlighet som ska ställas på erbjudandeutskick med inbetalningskort. Domstolen konstaterade då att det kunde an­tas att konsumenter rutinmässigt använder inbetalningskort utan att närmare ta del av informationen som finns på kortet eller i ett medföljande marknadsföringsmaterial. Enligt domstolen ska det därför ställas myc­ket höga krav på tydlighet vid utformning av marknadsföringsmaterial som innehåller ett inbetalningskort för en ännu inte beställd vara eller tjänst.

Opinionsnämnden konstaterar att reklamutskicket, som postats i ett vitt kuvert med Falcks logotyp, innehåller ett inbetalningskort med bland annat uppgifter om betalningsbelopp, OCR-nummer, plusgironummer, mottagar- och avsändaruppgifter samt att avsändare och dennes kontaktuppgifter står högt upp till vänster i brevet medan mottagarens namn och adress står till vänster. Nämnden konstaterar också att det på fem ställen på reklam­ut­skick­et står att det rör sig om ett erbjudande – en gång i sidhuvudet, två gånger under rubriken ”Teckna enkelt redan idag”, en gång i mindre text i utskickets näst sista stycke och slutligen en gång i inbetalningskortet – samt att texten ”Inget bet­al­ningskrav föreligger” förekommer på ett ställe. Men med hänsyn till det enligt rättspraxis mycket högt ställda kravet på tydlighet, finner dock nämnden vid en samlad bedömning av erbjudandets utformning – varvid även beaktas att kuvertet saknade uppgift om att det rörde sig om marknadsföring – att det av en genomsnitts­konsum­ent vid en flyktig kontakt upp­fat­tas som en faktura. Direktreklamutskicket strider därmed mot artik­lar­na 9 första stycket och 21 tredje stycket i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Sara Haraldsson, Kristina Knight, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Inger Skalse och Helena Westin.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Sandqvist