Beslut

Ärende 2005-119
2020-06-26Anmäld reklam Sms-reklam för kläder från Ellos

Annonsör Ellos AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen har skickats som ett sms. Texten lyder ”Happy shopping. Du får 40% på dyraste varan Ellos kollektioner & 30% på dyraste märkesvaran. Kod:415563 Tom 16/5 bit.ly/2yNPk2Y Avreg SMSa ELLOSSTOPP till 71550”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. I sms:et står att man får 30 procent rabatt på märkesvara utan någon form av upplysning om att villkor finns. Inte ens en asterisk finns med i sms:et. Först när man lagt varan i varukorgen och fyller i rabattkoden kommer villkoren upp som säger att erbjudandet inte gäller vissa märken, nämligen 37 varor.

Annonsörens yttrande
Ellos AB (annonsören) anser att villkoren väl motsvarar det erbjudandet gäller. Vid användande av länken i sms:et eller då personen går in på annonsörens webbplats för att utföra ett köp finns möjligheten att under ”Mina sidor” se de erbjudanden som finns för varje person. Där finns flera erbjudanden och tillika villkor för vart och ett av erbjudandena. Om kunden väljer att lägga en vara i varukorgen anmodas kunden också att använda en kod för att låsa upp ett erbjudande. Vid tillfället då kunden gör det finns, förutom erbjudandet, också informa­tion om vad erbjudandet gäller samt alla villkor. Genom länken i sms:et kommer automatiskt de villkor upp som hör till det aktuella erbjudandet när personen vill använda erbjudandet och således ges information om vad som gäller specifikt för det erbjudandet.

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pel­vis produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­underlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknads­för­aren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självregler­ande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen består av vuxna konsumenter som har fått sms:et och kan tänka sig att handla i annonsörens webbshop.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande då reklamen ger intryck av att man får 30 procent rabatt på märkes­varor utan att det framgår att erbjudandet inte omfattar alla märkesvaror. Enligt annonsören finns möjligheten att under ”Mina sidor” se de erbjudanden som finns för varje person när personen använder länken i sms:et eller då personen går in på annonsörens webbplats för att utföra ett köp. Annonsören anser att villkoren väl motsvarar vad erbjudandet avser.

Reklamombudsmannen konstaterar att sms:et innehåller påståendet ”Du får 40% på dyraste varan Ellos kol­lek­tioner & 30% på dyraste märkesvaran”. I sms:et finns inga begränsningar. Däremot finns flera be­gränsningar under ”Mina sidor” på webbplatsen eller när kunden väljer att handla på webbplatsen. Påståendet i sms:et upp­fattas sannolikt av en genomsnittskonsument som att det är 30 pro­cen­t rabatt på den dyraste märkesvaran när kunden beställer varor från annon­sörens webbplats, trots att så inte är fal­let. Reklamen är därför vilse­led­an­de och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s reg­ler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman