Beslut

Ärende 1910-224
2020-01-17Anmäld reklam Reklam för abonnemang på robotdammsugare från Electrolux

Annonsör AB Electrolux

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. 

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett erbjudande om abonnemang på robotdammsugare som har publicerats på electrolux.se. Mitt på sidan står i stor text ”Välkommen till ett nystädat hem!” följt av den mindre texten ”Pure i9 gör rent när du gör annat”. Längre ner på sidan finns en den klickbara texten ”Beställ”. Bredvid knappen står rubriken ”Från 79kr/mån för 79 välstädade m²” som följs av punktlistan:

”– Ingen bindningstid

– Fri frakt och service

– Max 249kr / månad”.


Därefter följer sex recensioner av produkten och ännu lite längre ner finns rubriken ”Så fungerar det”. Under rubriken följer sex illustrationer, två i bredd på tre rader och under respektive illustration en rubrik och efterföl­jande text. De fem första rubrikerna lyder ”Efter beställning blir Pure i9 hemskickad”, ”Enkel uppstart”, ”Betala per kvadratmeter”, ”Gratis service-kit”, ”Driftgaranti”. Under den sjätte symbolen står rubriken ”Avsluta abonne­manget när du vill” under rubriken följer texten ”Gratis uppsägning efter 18 månader. Annars 799 kr i cirkulär ekonomi-avgift”. Därefter följer fyra klipp som illustrerar produktens egenskaper samt en bild som visar hur robotdammsuga­ren kan styras med hjälp av en mobilapp. Längst ner på webbplatsen följer åtta underrubriker och text.

I den första underrubriken står det ”Hur fungerar prissättningen?”. Under rubriken följer punktlistan:

  • ”1m² kostar 1 kr att dammsuga. Exempel: En yta av 30 m² som dammsugs 4 gånger på en månad kostar totalt 90 kr den månaden.
  • Det minsta beloppet som faktureras varje månad är 79 kr via Klarna (självklart får du rena golv för hela summan).
  • Ingen månad blir dyrare än 249 kr, oavsett hur många sessioner som körts och kvadratmetrar som damm­sugits.”


I nästa underrubrik står ”Kan jag säga upp mig när som helst?” vilket följs av texten ”Ja, vi har ingen bindnings­tid eller uppsägningstid. Du säger upp dig genom att ringa eller skicka mail till våran support.”. Nästa rubrik lyder ”Vad betyder cirkulär ekonomi-avgift?”. Under rubriken står texten ”När du lämnar tillbaka roboten ser vi till att roboten fortsätter sitt liv hos någon annan. Flexibilitet utan dåligt samvete. Avgiften tillkommer om du vill avsluta ditt abonnemang inom 18 månader.” I resterande följer rubriker och text om service-kit, garanti, en tillhörande app, kontakt och vad som händer när roboten slutar fungera.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. På ett flertal ställen på webbplatsen påpekar annonsören att man inte har någon bindningstid eller uppsägningstid men att det enligt det finstilta tillkommer en uppsägningsavgift om man säger upp innan 18 månader. Om det tillkommer en avgift för uppsägning inom ett visst tidsspann borde det vara omöjligt att påstå att abonnemanget saknar bindningstid och/eller uppsägningstid.

Annonsörens yttrande
AB Electrolux (annonsören) vill bygga en cirkulär tjänst som är så transparent som möjligt så kunder för­står vad man betalar för. I detta arbete har annonsören hela tiden haft tanken kring flexibilitet i nyttjandet i första rummet. Annonsören menar att det gör att man kommer få tillbaka enheter som har mycket livstid kvar, som man utifrån hållbarhet och ekonomiska aspekter bör applicera en cirkulär modell på. Annonsören har därför lagt till avgiften på de som faktiskt utnyttjar att lämna tillbaka enheten. Avgiften täcker de kostnader annonsören har för att åter­föra maskinen i kretsloppet hos ny kund, och är en direkt spegling av vad cirkulär ekonomi kostar (omhänder­tagande, rekonditionering, nya förbruksdelar, förpackning, moms, etcetera). All information om denna avgift och dess syfte finns tillgänglig för kund. Enligt annonsören ser många av annonsörens kunder just denna cirkulära aspekt som en stark drivare till modellens attraktivitet. I tillägg har kund även två veckors fri ångerrätt där ingen avgift utgår, trots bruten förpackning och nyttjad enhet. Annonsören anser detta stå i direkt kontrast till uppsäg­ningsavgift som inlåsningseffekt, utan koppling till cirkulär ekonomi eller annan fördel för kund.

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg-ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedö­mas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Konsumenter i all­mänhet antas ha en rimlig grad av erfarenhet, kunskap och sunt förnuft samt förväntas vara rimligt uppmärk­samma och förståndiga. Målgruppen i detta fall är sannolikt bred, bestående av vuxna konsumenter som kan tänka sig att köpa den marknadsförda tjänsten.

Enligt anmälaren är påståendena i reklamen att tjänsten saknar bindnings- och/eller uppsägningstid vilse­led­ande eftersom det tillkommer en avgift för uppsägning inom 18 månader. Enligt annonsören ska avgiften täcka de kostnader man har för att återföra maskinen till ny kund. Denna information finns tillgänglig för kunden enligt annonsören. Annonsören anser att avgiften inte har en inlåsande effekt.

Opinionsnämnden finner att reklamen med påståendet ”Ingen bindningstid”, som synts tillsammans med texten ”Från 79 kr/mån för 79 välstädade m²”, ”Fri frakt och service” och ”Max 249 kr månad”, sannolikt ger en genom­snittskonsument intryck av att abonnemanget kan sägas upp av konsumenten när som helst utan tillkommande kostnader. Av information längre ned på annonsörens webbsida framgår dock att det tillkommer en avgift på 799 kronor om tjänsten sägs upp inom 18 månader, men denna information ryms under två rubriker som inte relaterar till kostnaden. Enligt nämnden är denna upplysning inte framträdande och ändrar därför inte intrycket av det framträdande påståendet om att tjänsten inte har någon uppsägningstid. Reklamen är därför vilseled­ande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar
ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Anna Edman, Christina Knight, Jonas Linnér, Christina Nylander, Marielle Pantzar, Frida Stjernholm, Axel Tandberg och Canan Yasar.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jakob Rönnerbäck