Beslut

Ärende 2011-257
2021-02-18Anmäld reklam Reklam för dammsugare från Dyson

Annonsör Dyson Ltd

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 30 sekunder lång film som har visats på tv-kanalen National Geographic. I reklamen syns hur en sladdbunden dammsugare transformeras till en sladdlös dammsugare från Dyson. En speakerröst säger ”Dyson har uppfunnit ett nytt sätt att dammsuga på. Stora tunga motorer har ersatts av den kraftfulla hyperdymi­um­motorn som genererar upp till 79 000 g-krafter. Sugkraften anpassas automatiskt till alla underlag. Kolfiber­borst plockar upp fint damm och upp till 60 minuters batteritid. För kraftfull städning överallt.”. I bild syns därefter den marknadsförda produkten mot vit bakgrund. I bild finns även texten ”Mest sugkraft av alla sladdlösa damm-sug­are* dyson v11” samt texten ”*Sugförmågan testad enligt EN 60312-1 CL 5.8 och CL 5.9 vid användning, vid röret med full behållare i Boost mode.”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är det vilseledande att påstå att en dammsugare utvecklar 75 000 g-krafter är både felaktigt och löjeväckande.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Dyson Ltd (annonsören) hänvisar g-krafterna som nämnds i påståendena i reklamen till den högsta centripetala accelerationen som genereras av luftflödet i cyklonerna i annonsörens dammsugare. Omvandlingen av kraft till multiplar av g-kraft är ett vanligt sätt för att ge ett mått som är lättare att förstå. G-kraft är inte be­gränsad till en kraft som verkar på en person, utan det representerar helt enkelt en kraft per enhets massa 9,8 m/s2 som verkar på något föremål.

Annonsörens mål med påståendet är att göra sin teknik och förståelsen för sugprestandan tillgänglig för så många människor som möjligt. Större krafter inom cykloner leder till bättre dammseparation från luften och/eller mindre tid som krävs för att separera samma damm och möjligheter till en mer kompakt design. Användningen av 79 000 g-krafter här gör att fler människor kan förstå och konceptualisera de extrema krafter som genereras i våra dammsugare jämfört med om annonsören använt sig av en SI-enhet, till exempel 770 m/s2.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla på­stående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämn­ande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egen­skaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis prestanda.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaun­derlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen är bred och omfattar konsumenter som ska köpa en dammsugare eller som kan tänka sig att köpa en dammsugare.

Enligt anmälaren är det vilseledande att påstå att en dammsugare utvecklar 75 000 g-krafter.

Enligt annonsören är kraft till multiplar av g-kraft ett vanligt sätt att ge ett mått som är lättare att förstå. G-kraft är inte begränsad till en kraft som verkar på en person, utan representerar helt enkelt en kraft per enhets massa 9,8 m/s2 som verkar på något föremål.

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att den mark­nads­förda produkten roterar i en utsträckning som genererar 79 000 g-krafter. Reklam­ombudsmannen konstaterar att annonsören inte presenterat några uppgifter som styrker att så är fallet. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman