Beslut

Ärende 1801-16
2018-03-21Anmäld reklam Facebookinlägg med reklam för Hälsosåpa från Dr Sannas

Annonsör Dr Sannas AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att Facebookinlägget är vilseledande. Det strider därmed mot artikel 5 i Inter­nationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av ett inlägg som har publicerats av Dr Sanna Edhins Facebooksida. Texten i inlägget lyder ”Bästa sättet att snabbt bli av med svullnad (1–2 kg) är att ta ett detoxbad med Dr Sannas Hälso­såpa! Jag var rejält svullen efter en lång flygning och det försvann direkt efter en timmes bad med 2 dl av hälso­såpan. Längre bad är ännu bättre, ränd ett ljus och läs en god bok t ex. Sedan kan du lätt skrubba av massa döda hudceller och badkaret brukar bli smutsigt när huden detoxas. Hälsosåpan finns i enliters eller 3x1 liter hos 80 återförsäljare runt om i landet eller här:” följt av en länk till webbplatsen sannasshop.com där såpan kan köpas. I inlägget finns även en bild på ett badkar som någon sitter i och där produkter är uppställda på badkars­kanten. I nedre delen av bilden står ”Real cozy! Dr Sanna w Dr Sannas” följt av en emoji med hjärtögon. Där­under finns texten ”#detoxbat @drsannas #drsannashealthsoap #drsannas #skincare”.

Reklamen har producerats av Dr Sanna Ehdin.

 

Anmälan
Anmälaren har reagerat på att dr Sanna Ehdin påstår att ett bad med hennes hälsosåpa kan leda till att man svullnar av och går ner ett till två kilo. Svullna av kan man göra men det är en rent fysiologisk effekt av badet och har inget som helst med såpan att göra. Reklamen innehåller medicinska felaktigheter utan vetenskaplig grund och används som ett försäljningsargument för att lura konsumenten att köpa en verkningslös produkt.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Dr Sannas AB (annonsören) avser anmälan ett Facebookinlägg som har publicerats av Dr Sanna Ehdin (Sanna). I inlägget uppger Sanna att bästa sättet att snabbt bli av med svullnad är att ta ett detoxbad med Dr Sannas Hälsosåpa. Hon berättar vidare att hon efter en flygning var svullen och att denna svullnad gick ner efter att hon hade tagit ett en timme långt bad. Sanna tillägger i sitt Facebookinlägg att längre bad är ännu bätt­re mot svullnad. Anmälaren påstår att annonsören, genom Sannas inlägg, har marknadsfört sin produkt Hälso­såpan på ett sätt som är vilseledande. Anmälaren menar därför att inlägget strider mot Internationella Handels­kammar­ens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler).

Annonsören är ett kunskaps- och produktföretag inom hälsa med målsättningen att göra det enkelt att leva ett friskare liv. Annonsören vill att dess kunder ska känna sig trygga med att denne erbjuder bra, välgörande och naturliga hälsoprodukter och är mån om att säkerställa att endast korrekta uppgifter förmedlas om dess produkter.

Det är Sanna som har publicerat inlägget. Hon har gjort detta i egenskap av privatperson och utan annonsörens kännedom. I inlägget beskriver Sanna sin egen erfarenhet av ett specifikt detoxbad som hon har genomfört samt om effekterna av det badet. Hon uttalar sig även om sin erfarenhet att längre bad är ännu bättre för detox och avsvullnad. Sanna har yttrandefrihet och detta innefattar en rätt för henne att dela med sig av sina erfaren­heter till allmänheten och till dem som följer hennes Facebooksida. Att Sanna har valt att dela en länk till annon­sörens webbshop i inlägget ska inte uppfattas som att inlägget har delats på uppdrag av annonsören. Sanna har tagit bort det anmälda inlägget från sin Facebookprofil och hon önskar således inte sprida det vidare.

Även om Reklamombudsmannen skulle finna att Facebookinlägget utgör marknadsföring som gjorts för annon­sörens räkning i den mening som avses i ICC:s regler saknas grund för kritik av annonsören. Med vilseledande marknadsföring avses marknadskommunikation som innehåller påståenden som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten ifråga om produktens väsentliga egenskaper.

Bolaget bestrider att inlägget skulle innehålla påståenden som direkt eller indirekt är ägnade att vilseleda konsu­menter ifråga om Hälsosåpans egenskaper. Inget nämns om Hälsosåpans egenskaper i det anmälda Face­bookinlägget. Det kan därför inte sägas vara vilseledande. Sanna gör inget påstående om att Hälsosåpan i sig skulle kunna åstadkomma detox- eller avsvullnadseffekt. I stället beskriver Sanna sin egen personliga erfaren­het av ett detoxbad som hon tog med resultatet att hennes svullnad gick ner. I sitt privata inlägg tipsar hon även om att ett längre detoxbad är ännu bättre för avsvullnad. Detta tydliggör att Sanna menar att det är själva badet som skapar detoxeffekten som i sin tur gör att svullnaden går ned. Att Sanna ger uttryck för att badet görs på bästa sätt med Hälsosåpan innebär att såpan förhöjer hennes njutning av badet, inte att det är Hälsosåpan i sig som skapar detox- och avsvullnadseffekten.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts. I detta avseende måste det beaktas att Sannas inlägg har publicerats på hennes egen Facebooksida samt att hennes följare till största delen utgörs av hälsomedvetna kvinnor i medelåldern. Målgruppens genomsnittskonsument är således en upp­lyst hälsomedveten kvinna som inte är främmande för begreppet detoxbad. Det är således tydligt för målgrup­pens genomsnittskonsument att begreppen detox och avsvullnad syftar till den effekt som kan åstadkommas av att ta ett bad. De nämnda begreppen används inte på ett sätt som ger intryck av att Hälsosåpan i sig skulle ha dessa egenskaper.  Det framstår som osannolikt att genomsnittskonsumenten skulle bli vilseledd av Sannas privata inlägg på så vis att de skulle köpa hälsosåpan i tron om att användning av den i sig skulle leda till detox och avsvullnad. Sannas inlägg på den privata Facebooksidan är således inte ägnat att påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut och det kan därmed heller inte anses att det är otillbörligt. 

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna fram­lägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Annonsören menar att Facebookinlägget är publicerat av Sanna Ehdin i sin roll som privatperson och utan annonsörens kännedom. Opinionsnämnden konstaterar dock att hon är styrelseledamot i Dr Sannas AB. Facebooksidan Dr Sanna Ehdin är vidare upplagd som en ”community” på Facebook och har i dagsläget 43 110 personer som följer sidan. I informationen om Face­booksidan länkas till webbplatsen ehdin.com där det finns en kategori som heter ”Hälsoprodukter” med länkar till webbplatsen sannasshop.com där produkten kan köpas.

Mot bakgrund av ovanstående finner nämnden att Facebookinlägget har ett kommersiellt syfte och rör kommersiella förhållanden och därför är att bedöma som reklam och därmed kan prövas enligt ICC:s regler.

Nämnden konstaterar att inlägget inleds med texten ”Bästa sättet att snabbt bli av med svullnad (1–2 kg) är att ta ett detoxbad med Dr Sannas Hälsosåpa! Jag var rejält svullen efter en lång flygning och det försvann direkt efter en timmes bad med 2 dl av hälsosåpan”. Nämnden finner att detta ger intryck av att man, genom att bada med den marknadsförda såpan i badvattnet, kan bli av med svullnad motsvarande ett till två kilo. Att reklamen innebär att en person berättar om sin erfarenhet av produkten saknar i sammanhanget betydelse. Annons­ören har inte styrkt det aktuella påståendet. Facebookinlägget är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Harriet Gillberg, Patrik Löfberg, Inger Skalse och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Sofia Löfgren