Beslut

Ärende 1901-26
2019-04-03Anmäld reklam Instagramreklam för plastikkirurgi från Doctor_K

Annonsör Dr. K Gruppen AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är diskriminerande avseende här­komst. Den strider därmed mot artikel 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kom­munikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett inlägg på Instagram Stories som har publicerats av Instagramkontot ”doctork”. Inlägget består av två bilder och text. Den ena bilden placerad är ovanför den andra. Den översta bilden visar en närbild på en kvinnlig näsa i profil med en puckel på näsbenet. Kvinnan visas mot en grå bakgrund och i rosa text står det ”Näsfiller” till vänster om kvinnan. På bildens högra sida visas tre rosa textrutor med texten: ”~ Korrigering av mindre ojämnheter efter kirurgiska näsplastiker.”, ”~ För att ge en upprätande effekt på en skadad sned näsa.” och ”~ För att bygga upp en platt näsa med traditionellt asiatisk eller afrikansk form till ett mer europeiskt utseende.”.

Den undre bilden visar också en kvinnlig näsa i profil, denna utan en puckel på näsbenet. Bilden visar fyra rosa textrutor med följande texter: ”~ Att jämna ut en knöl på näsan”, ”~ Att jämna ut näsor med en krokig form s.k. ”örnnäsa/höknäsa” ”, ”~ Att fylla ut eller lyfta nästippen.”. ”~ Ändra näsborrarnas form.” och ”~ På optisk väg förminska en stor näsa.”.  

Reklamen är producerad av annonsören.

 

Anmälan
Anmälaren har reagerat på texten ”För att bygga upp en platt näsa med traditionell asiatisk eller afrikansk form till ett mer europeiskt utseende”. Anmälaren menar att reklamen förstärker fördomar och stereotyper om att per­s­oner vars näsor har en ”asiatisk eller afrikansk form” är mindre eftersträvansvärt, vilket är nedvärderande och rasistiskt.

 

Annonsörens yttrande
Dr. K Gruppen AB (annonsören) vill börja med att djupt beklaga att den kritiserade reklamen blev utformad på ett sätt som har kränkt människor. Det var absolut inte annonsörens avsikt på något vis.

På grund av tidsbrist lades text och bild upp utan att ordentligt ha granskats. Texten är utformad från ett tekniskt perspektiv men den är absolut diskriminerande i sin utformning och ångrar djupt att den användes. Den kritiser­a­de formuleringen är hämtad från www.plastikoperationer.net/behandlingar-fillers-nasan. Givetvis borde formul­er­ingen ha granskats och ändrats innan den publicerades.

Inlägget med texten var bara publicerat under ett fåtal minuter innan annonsören insåg sitt misstag. Inlägget togs ned direkt och istället postades en offentlig ursäkt.

Sedan denna incident har annonsören sett över och förbättrat sina interna rutiner och riktlinjer för reklam, inlägg och allt som kommuniceras både internt och externt.

Sammantaget så vill annonsören bara klargöra att man är mycket olycklig över att inlägget någonsin publicerades. Annonsören tar på sig fullt ansvar och är beredd att vidta alla eventuella åtgärder som RO finner lämpliga.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får reklam inte får uppamma eller överse med någon form av diskr­i­minering, inbegripet sådan som hänför sig till exempelvis härkomst.

En förutsättning för att marknadskommunikation ska anses diskriminerande i något avseende är att den besk­river eller förmedlar en bild av personer eller deras egenskaper på ett kränkande eller annars ned­värderande sätt.

Opinionsnämnden finner att texten ”För att bygga upp en platt näsa med traditionell asiatisk eller afrikansk form till ett mer europeiskt utseende” ger intryck av att ett asiatiskt eller afrikanskt utseende är mindre önskvärt än ett europeiskt utseende. Reklamen förmedlar därmed en ned­värd­e­rande bild av vissa utseenden med hänsyn till härkomst. Reklamen är därför diskr­imin­erande och strider därmed mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.  

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Tobias Eltell, Christina Knight, Sara Haraldsson, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Inger Skalse och Axel Tandberg

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jakob Rönnerbäck