Beslut

Ärende 1312-248
2013-12-17Anmäld reklam Annons för boken Invandring och mörkläggning

Annonsör K-O Arnstberg

Anmälare Privatpersoner (92)

Uttalande
Reklamombudsmannen (RO) finner att det anmälda innehållet i annonsen skyddas av tryckfrihetsförordningen och RO är därmed inte behörig att pröva annonsen.  Anmälningarna avvisas därför.

  

 

Reklamen
Den anmälda annonsen har publicerats i Dagens Nyheter. Annonsen består av en helsida med en rosa ram. I ramens övre och nedre del står det ”Detta är en annons från Debattförlaget.se”. Rubriken i annonsen lyder ”Vad vet DU om invandringen och invandringspolitiken?”. Under rubriken listas åtta påståenden:

 1. Sverige har från millennieskiftet fram till oktober 2013 beviljat drygt 1,1 miljoner invandrare uppehållstillstånd.
 2. Under syriska inbördeskriget har Sverige beviljat 16 400 syrier asyl. Danmark, Norge och Finland har beviljat asyl till drygt 2 000 respektive 802 och 310 syrier.
 3. Anhöriginvandringen handlar till största delen om att ta hit en partner från det forna hemlandet. En tredjedel av dessa anhöriga blir helt beroende av försörjningsstöd.
 4. Utrikes födda utgör 15 procent av Sveriges befolkning. De uppbär 60 procent av landets försörjnings­stöd.
 5. 1990 hade Sverige tre utanförskapsområden (mer än hälften av de vuxna saknade arbete). 2006 var de 156 till antalet. Därefter har inga mätningar gjorts.
 6. Av dem som nu beviljas asyl beräknas 70 procent vara arbetslösa ännu efter två år.
 7. År 2012 beviljade Sverige 111 000 uppehållstillstånd.
 8. 64 procent av Sveriges befolkning anser att media inte berättar sanningen om samhällsproblem förknippade med invandringen.

Under ovanstående lista med påståenden står texten ”Alla uppgifter är hämtade ur offentlig statistik från SCB, Migrationsverket, SKL, SOM-institutet etc. Vill du testa dina vänner? Ladda ner en tipsrad på www.invomork.se”.

Längst ned i annonsen visas en bild på en bok med blått, randigt omslag med en bild av en tecknad giraff på. Bredvid bilden på boken står texten ”Läs mer i boken Invandring och mörkläggning (riktpris i bokhandeln 230:- kr) Författarna, etnologiprofessorn Karl-Olov Arnstberg och journalisten Gunnar Sandelin

 • är politiskt obundna.
 • tillhör ingen lobbyorganisation.
 • tror på en seriös debatt, baserad på fakta.”

Under denna text står citatet ”Den vigtigste svenske bog i mange, mange år” som uppges vara från Danska Jyllandsposten. Under citatet står texten ”Nu 2:a upplagan och femte tusendet! Köp ”Invandring och mörkläggning” direkt från Debattförlaget till förmånspris. Hemsida: Debattforlaget.se Finns också som e-bok.”.

I annonsens nedre högra hörn syns debattförlagets logotyp.

Uppgift saknas om vem som har producerat annonsen.

 

Anmälningarna
Anmälarna skriver i huvudsak att annonsen är rasistisk och diskriminerande mot invandrare. Ett flertal anmälare skriver att annonsen bygger på främlingsfientlig retorik och statistik tagen ur sitt sammanhang för att förmedla en negativ bild av invandrare. Flera anmälare anser också att annonsen är vilseledande, stötande och brister i socialt ansvar samt tycker att det är anmärkningsvärt att Dagens Nyheter har publicerat annonsen.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt Reklamombudsmannens (RO) instruktion 1 § arbetar RO inom näringslivets självregleringssystem och ska genom normbildande verksamhet verka för att all kommersiell marknadsföring, huvudsakligen riktad till den svenska marknaden, är förenlig med god marknadsföringsetik. Reklam­om­budsmannen ska grunda sina bedöm­ningar på Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation (ICC:s regler).

ICC:s regler gäller dock inte framställningar som är grundlagsskyddade av tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrande­frihetsgrund­lagen (YGL). I tveksamma fall ska grundlagsskyddet ges företräde.

Varje medborgare har med stöd av TF och YGL en långtgående rätt att uttrycka sig genom bland annat tid­ningar, böcker, filmer och teveprogram. Denna rätt har enligt praxis även innefattat rätten att genom annonser marknadsföra exempelvis innehållet i tidningar, böcker, filmer och teveprogram. Till grund för denna praxis ligger att yttrandefriheten annars i praktiken skulle kunna urholkas genom olika marknads­föringsförbud.

Genom den anmälda annonsen marknadsförs en bok vars innehåll är skyddat av tryckfrihetsförordningen. Annonsen speglar bokens innehåll och Reklamombudsmannen är därför, mot bakgrund av ovanstående, inte behörig att pröva annonsen. Anmälningarna avvisas därmed.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman