Beslut

Ärende 1811-200
2019-01-24Anmäld reklam Reklam för cyklar från Cykelkraft

Annonsör Cykelkraft AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Inter­na­tion­ella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett prispåstående som har publicerats på cykelkraft.se. Reklam för cykel på cykelkraft.seUnder menyfliken ”Cykelrea” i röd text finns rubriken ”Kross Trans Hybrid 5.0 herr mattsvart/Graghite” samt en bild på cykeln mot vit bak­grund. Till höger i bild i höjd står texten ”Black Novemberpris” i vitt i en svart cirkel. Under bilden till vänster an­ges

”-37 %” i vit text inlagd i en röd cirkel. Till höger anges det rabatterade priset 22 601 kronor i rött intill en över­struk­en prisuppgift i svart på 35 990 kronor. Längst ner till vänster på webbsidan ligger fem påståenden med en grön bock framför vart och ett av följande påståenden: ”Du sparar 13 389 kr.”, Köp nu, betala i december.”, ”Köp nu och få 453 cykelkraftspoints till ett värde av 452 kr.”, 3 månaders gratis PRIME. Läs mer här.” samt ”Fri frakt och fri retur.”.

Reklamen har producerats hos annonsören internt.

 

Anmälan
På annonsörens webb­plats anges ett normalpris på 35 990 kronor. Enligt statistik från Prisjakt har den mark­nads­förda produkten aldrig kostat mer än 26 700 kronor hos försäljaren. Enligt anmälaren är den utlovade rabatten på 13 389 kronor vilseledande. Cykelns genomsnittspris under året har varit 25 000 kronor. Många av annonsörens annonser för Black Friday följer sam­ma mall där den bästsäljande modellen har ett normalpris på 40 000 kronor. Inget företag, varken i Sverige eller internationellt, har någonsin sålt den för mer än 28 000 kronor.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Cykelkraft AB (annonsören) handlar ärendet om Black Weekend med en produkt som har ett rekom­men­d­erat utpris av leverantör om 35 990 kronor. Produkten har under året sålts till ett antal olika priser som är lägre än det rekommenderade utpriset. Under Black Weekend sänktes priset till det hittills lägsta pris som den sålts för 22 601 kronor (enligt anmälan). Produkten har alltså varit prissänkt både avsevärt och temporärt under Black Weekend.

Det största problemet är att vid någon omdesign av webbsidan, har ordet "rek.pris" från tagits bort från de svarta priserna. Detta kommer att justeras under november 2018. Priset som anges som "normalpris" i anmälan avser alltså rekommenderat utpris av leverantör.

Enligt annonsören finns det några alternativ för hur man skulle kunna visa priserna. Annonsören har valt den väg som tycks vara standard i cykelbranschen internationellt och nationellt vilket för övrigt tycks gälla i många andra branscher. Att visa leverantörs rekommenderade utpriser i svart, och nuvarande pris i rött. Den kom­municerade rabatten utgår givetvis utgår från det rekommenderade priset, och inte exempelvis gårdagens pris.

Annonsören har valt den vägen dels för att det av leverantören rekommenderade utpriset är ett bra jämförelse­pris som indikerar produktens värde, dels för att annonsören dagligen gör tusentals automatiska prisjusteringar vilket gör det svårt eller omöjligt att bestämma vilket pris på en produkt som skulle vara det vanliga priset.

I och med anmälan ser annonsören förstås problematiken med detta, nämligen att det är svårt för kunden att avgöra vad en produkt brukar kosta, vad ett jämförelsepris på denna produkt är och vad kunden betalar idag jämfört med andra dagar.

Enligt annonsören har de tagit upp detta ämne internt och kommer att justera detta kommande veckor genom att ha full transparens i sin prissättning med ett rekommenderat pris, ett ordinarie pris och under kortare kam­panjperioder: reapris i rött.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställ­ning i ord som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna fram­lägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­­­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt.

Opinionsnämnden konstaterar att uttryck som realisation och andra motsvarande uttryck har stark attrak­tions­kraft som väcker förväntningar om särskilt förmånliga erbjudanden. Både från konsumentsynpunkt och för en väl fungerande konkurrens är det särskilt angeläget att användningen av sådana uttryck används på ett veder­häftigt sätt.

Nämnden finner att den överstrukna prisuppgiften i svart, invid prisuppgiften i rött, tillsammans med texten i en röd cirkel ”-37%”, av en genom­snitt­s­konsument sannolikt uppfattas så att priset i rött är en pris­sänk­ning från annonsörens ordinarie pris för produkten. Annonsören har anfört att rabatten utgår från det av lever­antören rekommenderade priset. Det är med andra ord inte annonsörens tidigare ordinarie pris. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Tobias Eltell, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarsson, Christina Knight, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Mikael Pauli, Mats Rönne och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt

Föredragande: Gunilla Welander