Beslut

Ärende 1902-53
2019-04-05Anmäld reklam Reklam på stortavla för Coca-Cola

Annonsör Coop Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en stortavla utanför Stora Coop på Ågestavägen i Huddinge. Rubriken är i grönt och lyder ”Skåla för veckans bubblare”. Under visas fyra stora flaskor med Coca Cola. I vänstra hörnet, i en gul cirkel, står i versal röd text ”Köp fler spara mer”. Till höger om de fyra flaskorna visas en stor gul prissplash med den röda texten ”3 för 40:-”, där ”40:-” står i mycket större storleksgrad. Annonsörens logotyp är plac­e­rad nere till höger i reklamenheten.

Reklamen har producerats hos annonsören internt.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. På stortavlan visas fyra läskflaskor och anmälaren trodde därför att man fick fyra flaskor för 40 kronor istället för tre flaskor, som det stod i lite mindre bokstäver.

 

Annonsörens yttrande
Coop Sverige AB (annonsören) vill inledningsvis beklaga att anmälaren har uppfattat annonsen som vilse­ledande.

När annonsören annonserar om mängdrabatt är det viktigt för annonsören att visa vilka olika varianter av prod­ukten som erbjudandet gäller. Annonsen gäller ett erbjudande om ”3 för 40:-” avseende en produkt i två olika vari­anter. Som illustration användes en bild av fyra flaskor. Två flaskor av en variant och två flaskor av den andra varianten.

Det anmälaren uppfattar som vilseledande är att det är fyra flaskor i illustrationen och att erbjudandet gällde tre flaskor för 40 kronor.

Som angetts ovan avser illustrationen att visa produkten och de varianter som finns av produkten. Om samma erbjudande hade gällt en produkt som finns i fem olika varianter hade dessa sannolikt illustrerats i annonsen med minst en bild per variant. Det antal som illustreras avser alltså inte att ange villkoren för erbjudandet, vilket texten ”3 för 40:-” däremot avser att göra. Texten om att erbjudandet avser tre flaskor är varken liten eller und­a­n­­skymd, utan annonsen redogör tydligt och klart för villkoren för erbjudandet i och med ”3 för 40:-”. Annonsen kan därför inte anses vilseledande för en genomsnittlig konsument, ens vid en hastig anblick.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­st­ällning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­­­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande då fyra läskflaskor visas, istället för tre flaskor som erbjudandet avsåg. Annonsören menar att bilden visar produkten och de varianter som finns av produkten. Det antal som illustreras avser alltså inte att ange villkoren för erbjudandet, vilket texten ”3 för 40:-” däremot avser att göra. Texten om att erbjudandet avser tre flaskor är varken liten eller undanskymd, utan annonsen redogör tydligt och klart för villkoren för erbjudandet i och med ”3 för 40:-”.

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar påståendet ”3 för 40:-” i komb­ination med bilden på fyra av de marknadsförda produkterna, som att tre av de marknadsförda produkterna kostar 40 kronor. Reklam­om­b­ud­s­mannen konstaterar att bilden visserligen visar fyra flaskor, men att det fakt­iska erbjudandet tydligt framgår av texten ”3 för 40:-”. Reklamen är därför inte vilseledande och strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman