Beslut

Ärende 1709-186
2017-10-25Anmäld reklam Reklamfilm för mobilabonnemang från Comviq

Annonsör Tele 2 Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamfilmen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommuni­kation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 30 sekunder lång reklamfilm som har visats på tv. Reklamfilmen inleds med roll­figuren Karim som står inne i en kiosk och justerar kontantkort från Comviq som hänger på ett snöre med kläd­nypor. Han ser något/någon och går ut ur kiosken som står på en sandstrand. Han säger glatt ”Krister. Går det bra?” till rollfiguren Krister som kommer upp ut vattnet klädd i våtdräkt, bärandes på en sur­f­bräda. Han svarar ”Äh, jag aldrig blir lika duktig som du på att dubbelsurfa”. Karim svarar ”Alla kan dubbelsurfa”. Han fortsätter och säger ”Jag visar dig. Kom. Titta på mig. Titta”. Krister står bakom Karim som säger ”Du lyfter mig”. Krister förstår inte och Karim tar Kristers armar och lägger som sin egen mage och han fortsätter ”Ja, upp”. Bilden byts mot en annan där båda är klädda i våtdräkter och bakgrundsmusik hörs. Känslan är att de är ute och surfar på riktigt, på samma bräda. Bilden zoomas ut och det visar sig att båda står på en surfbräda som ligger i vattenbrynet. Krister säger ”Du det känns rätt bra det här”. Karim svarar ”Dubbel­surfa mycket bra”. Samtidigt står det i gul och vit, ver­sal text ”Dubbel surf till alla!” mot delvis starkt rosa bakgrund. Under denna text står i något mindre storleks­grad, i versalgemen text ”Gäller alla abonnemang hela 2017”.  Till höger om texten finns en vit cirkel med den svarta texten ”Samma låga pris!”. Längst ned i bild finns Comviqs logoyp med en payoff.

Reklamen har producerats av ANR BBDO Reklambyrå AB och Indian Summer Film AB.

 

Anmälan
Enligt anmälaren påstår Comviq att alla kan dubbelsurfa. I början av reklamen håller Karim på med kontant­korten i kiosken. Enligt Comviqs hemsida gäller det bara personer med ett abonnemang. Anmälaren anser att detta är vilseledande därför att om alla ska få dubbel surf så ska det även gälla de med kontantkort och inte enbart dem med fast abonnemang.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Tele 2 Sverige AB (annonsören) visar reklamfilmen kioskägaren Karim, en återkommande karaktär i Comviqs reklamfilmer, som har satt upp sin kiosk på en strand och försöker lära polisen Krister att ”dubbelsur­fa”. Anmälaren anför att den aktuella reklamfilmen utgör vilseledande marknadsföring eftersom Karim i reklam­filmen pratar om att ”alla kan dubbelsurfa”, men att Comviqs erbjudande om dubbel surf inte gäller innehavare av kontantkort utan endast kunder med abonnemang. Anmälaren har även reagerat på att Karim i inledningen av reklamen ”håller på med kontantkorten i kiosken”.

Annonsören beklagar givetvis om reklamen uppfattats som vilseledande av anmälaren. Annonsören anser dock inte att reklamen är vilseledande. Karim och Krister pratar i den aktuella reklamfilmen om att ”dubbelsurfa” på ett humoristiskt sätt som anspelar på att ”dubbelsurf” skulle handla om att två personer surfar tillsammans på en vågsurfingbräda. I den sista sekvensen anges i stor text mitt i bild: ”Dubbel surf till alla! Gäller alla abonnemang

hela 2017”. Med denna text, som alltså inte är ”finstilt” utan i stort typsnitt och centrerad i bild med en mot bak­grunden kontrasterande färg, görs tydligt att erbjudandet om dubbel surf gäller alla abonnemang hos Comviq och således inte för kontantkort.

När det gäller omständigheten att kontantkort i reklamfilmen syns som en av produkterna i Karims kiosk vill annonsören framhålla följande. Karims kiosk är en återkommande plats i den följetong som Comviqs reklam­filmer med Karim och Krister utgör. Kiosken används i den aktuella reklamfilmen för igenkänning när filmen utspelar sig på en annan plats än den vanliga. Karim säljer flera olika produkter i sin kiosk och att kontantkort, som en av dessa produkter, under ett par sekunder syns i filmen innebär inte att det antyds att det aktuella erbjudandet skulle gälla för kontantkort. Tvärtom anges tydligt i reklamfilmen att erbjudandet gäller för abonne­mang. Annonsören anser inte att det föreligger risk för att en genomsnittskonsument skulle missuppfatta er­bjud­andets innehåll. Mot bakgrund av ovanstående kan inte reklamfilmen uppfattas som vilseledande i strid med artikel 5 i ICC:s regler, utan reklamen uppfyller kravet på vederhäftighet.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska bedömas med utgångspunkt i hur framställningen rimligen uppfattas av målgrupp­ens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska bedömas utifrån det intryck den ger konsumenterna vid en flyktig kontakt.

Anmälaren anser att det är vilseledande att påstå att alla kan dubbelsurfa om det bara gäller för dem som har abonne­mang och inte för dem som har kontantkort. Enligt annonsören framgår det tydligt genom texten ”Dubbel surf till alla! Gäller alla abonnemang hela 2017” att erbjudandet gäller abonnemang hos Comviq och inte kontantkort.

Opinionsnämnden konstaterar att reklamfilmen inledningsvis visar Karim i sin kiosk när han plockar med kon­tant­­kort som hänger i förgrunden. Vidare säger han ”Alla kan dubbelsurfa” och i slutet av filmen visas texten ”Dubbel surf till alla!”. Detta ger enligt nämnden intryck av att alla kunder hos Comviq kan ta del av er­bjud­andet om dubbel surf. Nämnden finner inte att texten i slutet av reklamfilmen ”Gäller alla abonnemang 2017” är tillräckligt framträdande för att neutralisera detta intryck. Reklam­filmen är därför vilseled­ande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Camilla Carlell, Peter Cederholm, Harriet Gillberg, Hanna Hjalmarson, Jonas Linnér, Anna Renman och Inger Skalse.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Sofia Löfgren