Beslut

Ärende 1710-211
2017-11-02Anmäld reklam Annons för bredband samt tv och play från Com Hem

Annonsör Com Hem AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att annonsen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en helsidesannons som har publicerats i tidningen Mitt i Kista. Annonsen visar en bild på en träkoja utanför ett bostadshus. Överst finns den versala rubriken ”Com Hem i varje vrå” i stor, vit text. I näs­tan lika stor text följer sedan ”Bredband med testvinnande WiFi” och den feta texten ”199 kr/mån” och sedan ”Tv & play” och den feta texten ”99 kr/mån”. Direkt under detta står i mindre text ”Beställ på comhem.se eller 90 222”. Därunder finns Com Hems logotyp tillsammans med en payoff.

Längst ned i annonsen finns i mycket liten storlek ett stycke text om bredband som bland annat innehåller texten ”Erbjudandet gäller nya bredbandskunder t o m 30 sept 2017. Bredband 50 199 kr/mån i 12 mån (ord pris 349 kr/mån). 12 månaders bindningstid. Router ingår. Startavgift 399 kr. Frakt 99 kr tillkommer. Total kostnad år 1: 2 886 kr”.

Därefter följer ett stycke text i samma storlek som lyder ”Tv & play erbjudandet gäller för nya tv-kunder t o m 30 sept 2017. Tv Bas för 99 kr/mån i 6 månader, därefter ord pris 1999 kr/mån. 12 månaders bindningstid. TiVo-box lånar du utan extra kostnad. Startavgift 399 kr och frakt 99 kr tillkommer. Beställer du bredband samtidigt så utgår bara en startavgift och en fraktkostnad. Total kostnad år 1: 2 286 kr”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren tror läsaren att det kostar 199 kronor/månad för bredband och 99 kronor/ månad för tv och play. I det finstilta står det att det är tidsbegränsat och att ett helt annat pris kommer att gälla längre fram i tiden. Priset 199 kronor/månad för bredband gäller bara i tolv månader och 99 kronor/månad för tv och play gäller bara i sex månader. Totalkostnaden verkar dessutom vara fel. Annonsen är oseriös och felaktig med syfte att lura konsumenten.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Com Hem AB (annonsören) är det två separata erbjudanden i annonsen – ett erbjudande för bredband och ett erbjudan­de för tv-tjänsten. Detta framgår tydligt av de två priser (ett för varje erbjudande) som presen­teras med stor text och det framgår även tydligt i den mindre text där de specifika villkoren för respektive erbjud­ande framgår. Det är två separata villkorstexter som presenteras – en villkorstext per erbjudande.

Erbjudandet som presenteras i annonsen är att nya kunder erbjuds ett reducerat pris på respektive tjänst i ett antal månader. Det stämmer som anmälaren skriver att detta reducerade månadspris inte gäller för evigt utan att det reducerade priset övergår till ordinarie pris efter ett antal månader (tolv respektive sex månader). Detta framgår tydligt i villkorstexten och även totalkostnaden under bindningstiden presenteras per tjänst för att det inte för läsaren ska råda någon oklarhet om kostnaden för att utnyttja erbjudandet.      

De angivna totalpriserna för bredband 2 886 kronor och tv 2 286 kronor är korrekta. Anledningen till att de presenteras separat och inte hopslagna som anmälaren tycks anse de bör vara, är för att det är två separata erbjudanden som presenteras i annonsen. Då nya kunder kan välja enbart ett av erbjudandena så bör det relevanta totalpriset presenteras per tjänst.

Annonsören anser sammanfattningsvis att annonsen är tydlig vad avser erbjudandevillkoren och bestrider således anmälarens påstående om att reklamen är vilseledande avseende kostnader.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna fram­lägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska bedömas med utgångspunkt i hur framställningen rimligen uppfattas av målgrup­pens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska bedömas utifrån det intryck den ger konsumenterna vid en flyktig kontakt.

Reklamombudsmannen finner att annonsen, med den stora texten ”Bredband med testvinnande WiFi 199 kr/mån” och ”Tv & play 99 kr/mån” ger intryck av att man kan teckna ett bredbandsabonnemang som kostar 199 kronor/månad och ett abonnemang för tv- och play som kostar 99 kr/mån. Av den väsentligt mindre, knappt läsbara, texten längst ned i annonsen framgår att dessa priser endast gäller i tolv respektive sex månader och att pris­erna därefter är 349 kronor/månad för bredband och 199 kronor/månad för tv och play. Dessutom tillkommer startavgift om 399 kronor för både bredband respektive tv och play samt fraktkostnad om 99 kronor för både router respektive TiVo-box. Reklamombudsmannen finner inte att denna text, i knappt läsbar storlek, neutralis­erar det intryck som annonsen ger en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. De båda prispåståendena ”WiFi 199 kr/mån” och ”Tv & play 99 kr/mån” är därför vilse­ledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman