Beslut

Ärende 1905-115
2019-08-27Anmäld reklam Butiksreklam för mejeriprodukter från Arla

Annonsör Bergendahl Food AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av prispåståenden på en hyllkantsskylt i Citygross-butiken i Arlöv. På en skylt vid filmjölk från Arla finns en hyllkantsskylt med rubriken ”Filmjölk”. Under rubriken följer texten ”1000g.”, ”A-fil dofilus, a-lättfil, kefir, onaka. Arla ko”. Längst ned på skylten står det ”Citygross Prio” och under syns en stiliserad hand som gör V-tecknet. Till höger på hyllkantsskylten står prisuppgiften ”12:95/st” i stor stil. Under, i röd versal text, står det ”Spara 2:- - 3:-” och strax därunder följer texten ”Ord. Pris 14:95-15:95/st”.

På en skylt vid Bregott från Arla finns en hyllkantsskylt med rubriken ”Bregott”. Under rubriken står texten ”600g. Mellan. Arla Jfr.pris 41.58/kg”. Längst ned på skylten står det ”Citygross Prio” och under syns en stiliserad hand som gör V-tecknet. Till höger på skylten står prisuppgiften ”24:95/st” i stor stil. Under, i röd versal text, står det ”Spara 14:55”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Det framgår inte att priset som anges på hyllkanten i butiken är ett medlemspris. Det enda som står bredvid priset är ”Citygross Prio”, vilket kan betyda vad som helst.

Annonsörens yttrande
Bergendahl Food AB (annonsören) inser att den reklam som har visats i butik för att lyfta ett medlemspris för förmånskunder kan uppfattas som otydlig och beklagar detta. Som annonsören ser det särskiljer sig dock deras skyltar för varor till ordinarie priser från de som avser kampanjpriser. Kundklubbens logotyp tillsammans med priset i stora siffror och skyltens lila bakgrund, ger intrycket att det är ett nedsatt pris på den aktuella varan och att detta är ett särskilt erbjudande som inte gäller samtliga kunder. Samtidigt inser annonsören att det finns möjlighet för dem att vara ännu mer tydliga.

Anmälaren anser att det inte framkommer vad Citygross Prio är och att detta kan betyda vad som helst. Namnet på kundklubben har ändrats vid årsskiftet och genomgripande informationsinsatser har gjorts för att informera konsumenterna om detta. Eftersom utrymmet på prisskyltarna är begränsat har annonsören tidigare inte angett några detaljer om Prio eller vad som krävs för att bli medlem.

Annonsörens utgångspunkt är att alltid vara så tydlig som möjligt när det kommer till prissättning av deras varor. För att undvika eventuella missförstånd i framtiden ser annonsören nu över sin kommunikation och justerar prisskyltarna till att bli ännu tydligare.

Opinionsnämndens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen är en bred grupp bestående av konsumenter som handlar dagligvaror på Citygross i Arlöv.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom det inte framgår att priset är ett medlemspris. Annonsören menar att kundklubbens logotyp tillsammans med priset i stora siffror och skyltens lila bakgrund, ger intrycket att det är ett särskilt erbjudande som inte gäller samtliga kunder.

Opinionsnämnden konstaterar att annonsören använder prispåståendet Citygross Prio på hyllkantsskyltar i butik. Nämnden finner att en genomsnittskonsument uppfattar påståendet som att priset är nedsatt i förhållande till ordinarie pris. Att en del av kundklubbens logotyp – en stiliserad hand som gör V-tecknet – används på skyltarna ändrar inte bedömningen. Ingenstans i reklamen förklarar annonsören närmare innebörden av begreppet Citygross Prio. Citygross Prio innebär inte en generell prissänkning för alla kunder. Priset gäller endast medlemmar i annonsörens kundklubb. Nämnden finner att prispåståendet Citygross Prio så som det används i den anmälda reklamen är vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 


Mikael Pauli
ordförande

Övriga ledamöter: Harriet Gillberg, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarsson, Christina Knight, Patrik Löfberg, Mats Rönne, Göran Segeholm och Inger Skalse.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander