Beslut

Ärende 1911-250
2020-02-04Anmäld reklam Reklam för belysning från Philips

Annonsör Cdon AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en produktsida för LED-lampor på cdon.com. Högst upp står produktnamnet ”Philips Hue Startkit Wh/Co e27+Bridge”. Härunder syns en större och två mindre bilder. Genom att trycka på de mindre bilderna ändras vilken av bilderna som syns i det större formatet. Bilden som visas i stort format visar tre LED-lampor och en fjärrkontroll framför en förpackning. Till höger om bilden står det ”1190 kr” i rödrosa och under står det överstrukna priset ”Ord. Pris 1999kr” i grå ton i mindre storleksgrad. Till höger om priset står ”-40” i vit text mot en rosa, rektangulär ruta. Nedanför prisuppgifterna finns bland annat uppgifter om kostnad vid av­betalning samt möjlighet att lägga till produkt i varukorg respektive i önskelista. Dessutom finns en beskriv­ning av produkten, dess funktioner och specifikationer.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

Anmälan
Enligt anmälaren visar prishistoriken på produkten på annonsören höjde priset från 1490 kronor till 1999 kronor den 19 november. Den 24 november sänks priset på produkten från 1999 kronor till 1190 kronor.

I och med att annonsören har strukit över prislappen på 1999 kronor anger annonsören att detta är det ordinarie priset på produkten, men prishistoriken visar att så inte är fallet. Det är alltså sant att produkten är billigare än vanligtvis, men det är absolut inte sant att den är 40 procent billigare.

Annonsörens yttrande
Cdon AB (annonsören) delar anmälarens uppfattning om att angivet ordinarie pris på produkten är felaktigt. Annonsören bestrider dock bestämt att detta skulle vara ett medvetet agerande. Angivelse av ordinarie pris är borttaget från produkten. 

Reklamombudsmannens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg-ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­under­lag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknads­förar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självregle­rande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedö­mas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall är sannolikt en bred grupp av konsumenter som löper LED-lampor.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom det angivna ordinarie priset inte stämmer. Annonsören medger att ordinarie pris på produkten är felaktigt.

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att den mark­nads­förda pro­dukten är nedsatt med 40 procent jämfört med det ordinarie priset 1999 kronor. Annonsören har medgett att det an­givna priset, 1999 kronor, är ett felaktigt ordinarie pris för produkten. Reklamen är därför vilse­ledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman