Beslut

Ärende 1911-253
2020-04-21Anmäld reklam Radioreklam för onlinecasino från Casinostugan

Annonsör Casinostugan Ltd

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen strider mot kravet på att reklamen ska vara laglig. Den strider därmed mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 20 sekunder lång radioreklam som har sänts på Bandit Rock. Reklamen inleds med ljudet av en buss som stänger dörrarna och kör iväg. En speakerröst säger ”Hej du som inte springer efter bussen utan tänker… hä é lugnt, hä kommer en ny snart. Tack. Ibland lönar det sig att ta det lugnt. Sätt in 500 kronor så får du 1500 att spela för tills nästa buss kommer. Hos Casinostugan”.

Reklamen har producerats av TMP Media Group AB.

Anmälan
Enligt anmälaren är det inte måttfull spelreklam att uppmana personer att spela bort pengar medan man väntar på bussen.

Annonsörens yttrande 
Casinostugan Ltd (annonsören) förmedlar i allmänhet att spelande kan ske lugnt samt i en sansad miljö. Den aktuella radioreklamen påtalar möjligheten att sätta in pengar och ta del av en välkomstbonus tills nästa buss kommer. Annonsören anser inte att reklamen utifrån en helhetsbedömning strider mot måttfullhetsbegrepp­et. Reklamen förmedlar enbart faktabaserad information om dess erbjudande samt att denna kan aktiveras gen­om en insättning. Reklamen kan därmed inte sägas uppmana till överdrivet spelande eller i övrigt anses stå i strid med måttfull marknadsföring.

Annonsören uppmanar med reklamen inte till att satsa och spela för beloppet tills nästa buss kommer. Reklam­en uppmanar inte heller konsumenter att lägga sina pengar på spel i den omfattning att de riskerar att utveck­la en spelproblematik. Genomsnittskonsumenten kan antas förstå vilken slags välkomstbonus som avses i rekl­am­­en. Mot bakgrund av detta anser inte annonsören att reklamen är utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar enligt ICC:s regler. Annonsören anser inte att reklamen strider mot Svenska Spelbran­schens riktlinjer för marknadsföring.

Opinionsnämndens bedömning 
Enligt artikel 1 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska marknadskommunikation vara laglig.

Enligt 15 kap. 1 § spellagen ska måttfullhet iakttas vid marknadsföring av spel till konsumenter. En­ligt förarbeten till spellagen (proposition 2017/18:220 s. 164) ska en helhetsbedömning göras vid bedöm­n­ing av frågan huru­vida innehållet i reklamen uppfyller kravet på måttfullhet. Bestämmelsen motsvarar 47 § i den tid­ig­are lotterilagen. Av förarbetena till lotterilagen (proposition 2016/17:8 sidan 46) framgår bland annat att en ut­gångs­­punkt för måttfull spelreklam bör vara att bild och text ska ge en saklig, bal­an­serad och vederhäftig pre­sentation av den marknadsförda spelformen samt att marknadsföringen inte bör vara påträngande.

För vägledning vid bedömningen av vad som är måttfullt mark­nadsföring har branschorganisationerna Spel­bran­­sch­ens Riksorganisation och Branschföreningen för Onlinespel tagit fram Svenska spelbranschens riktlinjer för marknadsföring. Av dessa riktlinjer följer bland annat att marknadsföring av spel inte ska innehålla påståenden som uppmanar till överdrivet spelande eller uppmuntrar konsumenter att jaga ikapp tidigare ekonomiska förluster eller att spela får pengar som de inte kan undvara.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­döm­as utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Opinionsnämnden konstaterar att i målgruppen för spel på onlinecasino finns sårbara personer som riskerar att utveckla eller som lider av spelberoende.

Enligt anmälaren är reklamen inte måttfull då den uppmanar personer i den sårbara grupp som lider av ett spel­bero­ende att spela bort pengar medan man väntar på bussen. Enligt annonsören uppmanar inte reklamen till att satsa och spela för be­loppet tills nästa buss kom­mer. Reklamen uppmanar inte heller konsumenter att lägga sina pengar på spel i den omfattning att de riskerar att utveckla en spelproblematik.

Nämnden finner att påståendet ”Sätt in 500 kronor så får du 1500 att spela för tills nästa buss kommer” är att jämföra med ett på­stå­ende som av genomsnittskonsumenten kan uppfattas som en uppmaning till att spela omedelbart. Ett sådant budskap som innehåller uppmaning att spela genast, i detta fall innan nästa buss kommer, måste enligt nämnden uppfattas som en uppmaning till överdrivet spelande och kan antas ha särskilt stor påverkan på dem inom målgruppen som är särskilt sårbara och som lagstiftningen avser att skydda. Nämnden finner därför att framställningen strider mot spellagens krav på mått­fullhet. Reklam­en strider därmed mot kravet på att reklam ska vara laglig enligt artikel 1 första stycket i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar
ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Anna Edman, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarsson, Christina Knight, Christina Nylander, Mats Rönne, Frida Stiernholm, Axel Tandberg och Canan Yasar.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Ellinor Gyllenstierna