Beslut

Ärende 2003-71
2020-09-02Anmäld reklam Reklam för kanalpaket från Canal Digital

Annonsör Canal Digital Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett sponsrat inlägg som har publicerats på Instagram. Reklam på Instagram för Canal DigitalInlägget består av bild och text. Bilden visar en närbild på en satellit i en omloppsbana runt jorden. En del av jordklotet syns mot den mörka rymden. I bildens nedre del står i vit text ”Se TV med oslagbar ljud- och bildkvalitet”. Ordet ”oslagbar” är skrivet i orange text. Längst ner syns annonsörens logotyp och därunder texten ”Ta reda på mer”. I texten som följer under bilden står det ”Canal digital – för dig som tycker att kvalitet är viktigt!”. 

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Annonsören påstår att deras tjänst har "oslagbar" ljud- och bildkvalitet. Ingenstans förklarar de hur de uppnår denna höga tekniska nivå. Annonsören hänvisar i reklamen till sin webbplats som dock inte heller innehåller någon konkret information om på vilken nivå den tekniska kvaliteten ligger. 

Det kan enligt anmälaren tilläggas att det finns en sida hos annonsören, som man inte når via angiven webbplats, som berör den tekniska kvaliteten något mer. Annonsören skriver att signalen från en satellit är av hög hastighet vilket leder till hög kvalitet, dock beskrivs det inte hur hög denna hastighet är. Det går därmed inte att bedöma om det stämmer. Längre ner på sidan konstateras att det inte är vanligt att programmaterial sänds ut i 4k i Sverige, och istället hänvisas till Netflix. Eftersom man kan använda Netflix, utan att ha ett abonnemang hos annonsören, kan det kan det knappast göra annonsörens tjänst "oslagbar" sett till kvalitet.

 

Annonsörens yttrande
Canal Digital Sverige AB (annonsören) menar att påståendet "Oslagbar ljud- och bildkvalitet" förklaras tydligt på annonsörens webbsida (dit annonsen länkar). På webbsidan berättar annonsören att jämförelsen utgår från att tv med satellit ger högre ljud- och bildkvalitet i jämförelse med marknätet. Annonsören pratar alltså om linjär-tv och inte innehåll över streaming (som till exempel Netflix). 

Annonsören har bilagt en länk till annonsörens webbplats som förklarar skillnaden mellan marknätet och satellitsänd tv. Därutöver förklaras påståendet på flera andra platser och sidor på webbplatsen. Annonsören har bilagt en bild från startsidan av annonsörens webbplats. 

Påstående om överlägsen ljud- och bildkvalitet styrks av följande. Satellit har en starkare plattform för att leverera både skarpare bild och bättre ljud till tv-skärmar. Med starkare plattform menar annonsören kapacitet till att leverera kvalitet jämfört med marknätet. Ju större bandbredd, desto bättre kapacitet. Satellit-tv har 6,08 Mbit/s i bandbredd i snitt per kanal, marknätet har 2,42. Det betyder att annonsören, som distribuerar tv via satellit, kan leverera fler kanaler, och dessutom fler kanaler i HD-kvalitet. 

  • Annonsören har högsta bitraten på marknaden när det kommer till linjär-tv (CD och Viasat).
  • Annonsören har 57 stycken HD-kanaler med hög bitrate i jämförelse med andra tv-distributörer (De som inte sänder över satellit.)

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg-ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet och prestanda.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. 

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen består sannolikt av konsumenter som kan tänka sig att teckna abonnemang hos annonsören.

Enligt anmälaren är påståendet ”Se TV med oslagbar ljud- och bildkvalitet” vilseledande. Enligt annonsören har satellit en starkare plattform för att leverera både skarpare bild och bättre ljud till tv-skärmar. Med starkare plattform menar annonsören en kapacitet att leverera kvalitet jämfört med marknätet. Enligt annonsören har satellitsändningar högre bandbredd och därmed högre kapacitet än marksänd tv. Det betyder enligt annonsören att annonsören, som distribuerar tv via satellit, kan leverera fler kanaler, och dessutom fler kanaler i HD kvalitet. Enligt annonsören har man den högsta bandbredden på marknaden avseende linjär-tv samt 57 kanaler som sänds i HD-kvalitet. 

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen innehåller påståendet ”Se TV med oslagbar ljud- och bildkvalitet”. Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument kan uppfatta påståendet på olika sätt, exempelvis som att annonsörens kanalpaket har bäst ljud- och bildkvaliteten på marknaden eller att satellitsändning ger en oslagbar bild- och ljudkvalitet jämfört med marksändning. Eftersom påståendet är svepande och generellt och saknar en klar innebörd måste annonsören kunna bevisa alla nära till hands liggande tolkningar av påståendet. Reklamombudsmannen konstaterar dock att annonsörens uppgifter inte styrker påståendet i alla nära till hands liggande tolkningar. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman