Beslut

Ärende 1609-175
2016-11-07Anmält material Puff på expressen.se om allsvenska matcher från C More

Annonsör C More Entertainment AB

Mediekanal Expressen.se

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att finner att reklamen inte uppfyller kravet på reklamidentifiering. Den strider därmed mot artikel 9 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Materialet
Det anmälda materialet består av en puff överst på förstasidan på webbplatsen expressen.se. Puffen innehåller rubriken ”Se allsvenskan direkt på C More”. Därunder finns en röd pil tillsammans med klockslaget ”19.00” i rött följt av ”Se BK Häcken-IFK Göteborg direkt – köp matchen på C More” i blått.

Om man klickar på länken hamn­ar man på webbplatsen cmore.se. På sidan visas en bild på fotbollsspelare. Ovanpå bilden står texten ”Idag 19 september, 18:45” följt av ”BK Häcken – IFK Göteborg” i stor storlek och därunder ”Allsvenskan” i mindre stor­lek. Under texten finns en vit och röd ruta med texten ”Streama med” och ”Sport, Film och Serier 449 kr/mån”. Under denna ruta finns en annan ruta med vit kant vari det står ”Streama all sport i 24 timmar 219 kr”.

Uppgift saknas om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Anmälaren skriver i huvudsak att det är uppenbart att det rör sig om reklam för C More, som delar ägare med Expressen. Följer man länken ”Se allsvenskan direkt på C More”, som ser ut som en vanlig redaktionell artikel, vidarebe­fordras man till C Mores köpflöde. Länken är inte märkt som reklam och uppfyller därför inte kraven på reklamidentifiering. Anmälaren skriver att en del av URL:en möjliggör för C More att följa hur mycket försäljning som genereras via länken från Expressen. Detta visar att de båda har en överenskommelse gällande reklamen.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören skriver att man har ett redaktionellt samarbete med Expressen där vissa länkar taggas för att kunna spåra varifrån trafiken till C More kommer. C More har dock inget inflytande på hur länken presenteras på Expressens webbplats. En sådan presentation utgör en del av Expressens nyhetsrapportering och skyddas som sådan av bestämmelserna om yttrandefrihet.

Eftersom annonsören inte har presenterat länken på Expressens webbsida eller haft inflytande på hur länken ska presenteras på Expressens webbplats så kan den inte anses utgöra marknadskommunikationer av eller för C More. Följaktigen är ICC:s regler inte tillämpliga i det här fallet.

 

Mediekanalens yttrande
Mediekanalen (Expressen.se) har inte yttrat sig.

Expressen har efter att beslutet fattades kontaktat RO och meddelat att de inte har tagit del av ROs begäran om yttrande eftersom yttrandet felaktigt begärts in från en person som inte längre arbetar på Expressen.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Reklamombudsmannens uppgift är att genom normbildande verksamhet verka för att all kommersiell marknads­föring huvudsakligen riktad mot den svenska marknaden är förenlig med god marknadsföringsetik. Reklamom­budsmannen ska grunda sina bedömningar på Internationella Handelskammarens regler för reklam och mark­nadskommunikation (ICC:s regler).

Begreppet marknadskommunikation ska, enligt ICC:s regler, ges en vid innebörd och inbegriper varje form av meddelande framställt av marknadsföraren själv eller för dennes räkning med huvudsakligt syfte att främja avsättningen av eller tillgång till produkter eller för att påverka konsumenters beteenden. Till detta område räknas framställningar om näringsidkarens affärsverksamhet eller däri tillhandahållna produkter.

ICC:s regler tillämpas inte på framställningar som grundlagsskyddas av tryckfrihetsförordningen eller yttrande­frihetsgrundlagen. Enligt praxis kan en prövning enligt ICC:s regler göras endast på framställningar som har ett kommersiellt syfte och avser rent kommersiella förhållanden. I tveksamma fall ges grundlagsskyddet företräde.

Enligt artikel 9 första stycket i ICC:s regler ska reklam och annan marknadskommunikation vara lätt att identifi­era som sådan. Vid använd­ningen av ett medium som innehåller nyheter eller annat redaktionellt material, ska reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår, liksom vem annonsören är.

Marknadskommunikation får inte dölja eller vilseleda om sitt verkliga, kommersiella syfte. Det innebär att kom­munikation som främjar avsättningen av eller tillgången till en produkt inte får ges ut för att vara till exempel en marknadsundersökning eller en konsumentenkät, användargenererat innehåll, en privatpersons blogg eller en oberoende recension.

Reklamombudsmannen prövar inledningsvis om puffen med texten ”Se allsvenskan direkt på C More” samt länken med texten ”Se BK Häcken-IFK Göteborg direkt – köp matchen på C More” är kommersiell reklam som ICC:s regler kan tillämpas på. Reklamombudsmannen konstaterar att när man klickar på länken i puffen länkas man vidare till webbplatsen cmore.se där man får erbjudande om att antingen teckna ett abonne­mang för att streama sport, film och serier vilket kostar 449 kronor/månad, eller att streama sport i 24 timmar vilket kostar 219 kronor. Reklamombudsmannen finner, med hänsyn till textens utformning i puffen samt webb­sidan som länken leder till, där konsumenten uppmanas att bli kund hos C More för att se matchen som nämns i puffen, att puffen huvudsakligen har ett kommersiellt syfte och rör rent kommersiella förhållanden. Reklamom­budsmannen är därför behörig att pröva om puffen är förenlig med ICC:s regler.

Reklamombudsmannen konstaterar att typsnitt och layout på den anmälda puffen är samma eller snarlikt ut­form­ad som puffarna i det redaktionella materialet på webbplatsen. Puffen är inte på något sätt annonsmärkt. Den anmälda puffen, med länken till C Mores webbplats, går därför inte att identifiera som reklam och den strider därmed mot artikel 9 första stycket i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman