Beslut

Ärende 1911-247
2020-02-13Anmäld reklam Reklam för köksblandare från Byggshop

Annonsör Bygghemma Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en produktsida på byggshop.se. Högst upp på sidan syns texten ”Köksbland­are med Gustavsberg Nautic med hög pip” i svart text. Under texten står det ”Med Diskmaskinsavstängning” i grå ton. Därefter följer en bild på produkten. I bildens övre, vänstra hörn syns en rektangulär ruta i orange färg. I rutan står den vita texten ”43%”. Under bilden står antalet recensioner och betyg om produkten. Under följer ett alter­nativ för besökaren att välja om produkten ska ha en diskmaskinsavstängning eller inte. Därefter står texten ”Rek. pris 2 465 kr” i grå ton följt av ”Du sparar 1 070 kr”. Siffrorna i ”Rek. Pris 2 456 kr” är överstrukna. Där­under står i stor stilgrad i gult prisupp­giften ”1395 kr” och ett rektangulärt klickbart fält i samma gula färg med texten ”Lägg i varukorg”.  

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Reklamen innehåller ett falskt ordinarie pris. Annonsörens produkt anges vara nedsatt med 43% och ha ett pris på 1.395 kronor, vilket är ordinarie pris hos andra handlare.

Annonsörens yttrande
Enligt Bygghemma Sverige AB (annonsören) har inget ordinarie pris angetts. Det framgår av bilderna som bifo­gats anmälan att det är ett rekommenderat pris som angetts. Annonsören hänvisar till leverantörens webb­shop som exempel på att det angivna rekommenderade priset används.

Reklamombudsmannens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­underlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsför­ar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall är sannolikt bred, bestående av vuxna konsumenter.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom produkten anges vara nedsatt med 43 procent och ha ett pris på 1.395 kronor som enligt anmälaren är ordinarie pris hos andra handlare. Enligt annonsören har inget ordinarie pris angetts, utan ett rekommenderat pris.

Reklamombudsmannen konstaterar att en genomsnitts­konsument sanno­likt får uppfatt­ning­en att den som hand­lar av annonsören kan köpa produkten till ett pris som är 43 procent lägre än vad pro­dukten säljs för hos annon­sörens konkurrenter. Annonsören har inte styrkt att det i reklamen angivna rekom­men­­derade priset är ett pris som faktiskt tillämpas på marknaden. Reklamombudsmannen finner därför att prispåstå­endet är vilseledande och det strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman