Beslut

Ärende 1801-09
2018-03-26Anmäld reklam Påståenden om utbildning från Bröderna Tranberg

Annonsör Bröderna Tranbergs Klinik HB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att påståendena är vilseledande. De strider därmed mot artikel 5 i Internation­ella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av två påståenden som har publicerats i ett evenemang på Facebook, publicer­ats av Bröderna Tranbergs Facebooksida. Namnet på evenemanget, skrivet i stor storlek överst i evenemanget, lyder ”QuantMedicin – Basmedicin motsvarande 30 HP”. Därunder finns information om var och när kursen hålls. Nedanför detta finns en text med detaljerad information om kursen, som inleds med ”QuantMedicin – Motsvarande 30 Högskolepoäng i Basmedicin”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är påståendena ”QuantMedicin – Basmedicin motsvarande 30 HP” och ”QuantMedicin – Mot­svarande 30 Högskolepoäng i Basmedicin” vilseledande då det inte är en universitets- eller högskoleutbildning.

 

Annonsörens yttrande
Bröderna Tranbergs Klinik HB (annonsören) har fått tillfälle att yttra sig men har inte gjort det.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om: produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Enligt tillsynsmyndigheten Universitetskanslersämbetet anges omfattningen av högskoleutbildning enligt ett poängsystem, där ett studieår på heltid under 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng, och en termin på heltid motsvarar 30 högskolepoäng. För varje kurs bedöms hur stor arbetsinsats som normalt krävs för att uppnå kursens mål, och utifrån det bestäms hur många poäng kursen ger. Kursens mål och omfattningen i högskole­poäng anges i den kursplan som högskolorna formulerar för varje kurs.

Reklamombudsmannen konstaterar att ”QuantMedicin – Basmedicin motsvarande 30 HP” och påståendet ”Quant­Medicin – Motsvarande 30 Högskolepoäng i Basmedicin” vid en flyktig kontakt, ger en genomsnitts­konsument intryck av att utbildningen är en högskoleutbildning eller utbildning som enligt tillsynsmyndighet ansetts mot­svara ett visst antal högskolepoäng. Annonsören har inte styrkt att så är fallet. Påståendena är därför vilse­ledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman